{"id":"43","header":"Tiyatro ve Taciz","column_1":"\r\n\r\n

PANEL\/FORUM: Tiyatroda Taciz<\/i><\/b> <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n

Yer: <\/b> TAKSAV Toplant\u0131 Salonu<\/p align=\"justify\">\r\n

Tarih: <\/b> 22 Kas\u0131m 2008\/Cumartesi<\/p align=\"justify\">\r\n\r\n

I. Oturum<\/b> Saat: 13.3o<\/p align=\"justify\">\r\n

Kolayla\u015ft\u0131r\u0131c\u0131: <\/b> Fulya Paksoy & Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar: <\/b> G\u00fclcan K\u00fc\u00e7\u00fck(B\u00dcO) \/ Aynur \u00d6zu\u011furlu (Kad\u0131n Tiyatrosu) \/ P\u0131nar G\u00fcm\u00fc\u015f (Tiyatro Bo\u011fazi\u00e7i) \/ \u00d6zge Mersin (T\u0130YAGAM) \/ Korcan Per\u00e7in (T\u0130YAGAM-Mezunlar) \/ Meltem Keskin (Oyuncu-Ankara DT) \/ Burak Ac\u0131l (yeralt\u0131) \/ Cang\u00fcl Uygur (yeralt\u0131) <\/p align=\"justify\">\r\n

II. Oturum<\/b> Saat: 16.3o<\/p align=\"justify\">\r\n

Kolayla\u015ft\u0131r\u0131c\u0131: <\/b> Fulya Paksoy & Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar: <\/b> Elif Dumanl\u0131 \/ Serpil Sancar \/ G\u00fczin Yamaner<\/p align=\"justify\">\r\n\r\n\r\n

Tiyatro ve Taciz \/ yeralt\u0131<\/b> <\/p align=\"justify\">\r\n

\u201cyeralt\u0131\u201d olarak yapmak istedi\u011fimiz, birlikte d\u00fc\u015f\u00fcnerek, birlikte tart\u0131\u015farak \u201ctiyatroda taciz\u201d konusunda bir tazyik olu\u015fturmak. <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n

\"yeralt\u0131_Tiyatroda Yola \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktam\u0131z bir s\u00fcre \u00f6nce alevlenen bir tiyatroda taciz tart\u0131\u015fmas\u0131 oldu. Ancak tart\u0131\u015fman\u0131n s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7inde mesafenin yiterek etrafl\u0131ca konu\u015fman\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde, tart\u0131\u015fman\u0131n so\u011fudu\u011fu bir noktada ele\u015ftirel uzakl\u0131k da sa\u011flanarak konunun yeniden masaya yat\u0131rmas\u0131n\u0131n daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 olaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc. Art\u0131k tiyatroda tacizin tek bir insan\u0131n ya da bir grup insan\u0131n \"sap\u0131kl\u0131\u011f\u0131\" ile a\u00e7\u0131klanamayacak bir sorun olu\u011funu; kendini tiyatro maskesinin alt\u0131na gizleyip ortak duyu olarak do\u011falla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve g\u00f6r\u00fcnmezle\u015fti\u011fini; di\u011fer bask\u0131 mekanzmalar\u0131yla beslenerek kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 birbirlerini g\u00fc\u00e7lendirdiklerini; tiyatro alan\u0131n\u0131n\u0131n egemen erkeklik kurgusundan azade olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131k y\u00fcreklilikle tart\u0131\u015fabilmek gerekiyor. <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n

Bug\u00fcn bile geriye d\u00f6n\u00fck ara\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda tiyatroda taciz ba\u011flam\u0131nda neredeyse tek bir vaka ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yoruz. Bu kadar m\u0131? Tiyatroda taciz ekstrem bir durum mu? Tiyatro tacizden bu kadar uzak, bu kadar temiz bir alan m\u0131? De\u011fil ise kad\u0131n\u0131n sesini daha fazla \u00e7\u0131kararak g\u00f6r\u00fcn\u00fcr k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tacizi biz neden tiyatroda g\u00f6remiyoruz. Tiyatro ya\u015famdan bu kadar m\u0131 uzak? Tiyatro alan\u0131n\u0131n \u2018korunakl\u0131\u2019l\u0131\u011f\u0131 nereden geliyor? Tiyatroda tacizi \u00f6rten s\u00f6ylemler neler? Yoksa tacizi \u00fcreten de \u00f6rten de ayn\u0131 yap\u0131sal mekanizmalar m\u0131? <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n

Konuyu tart\u0131\u015f\u0131p biraz e\u015feledi\u011fimizde ataerkil\/kapitalist bask\u0131 \u00f6be\u011finin \u00f6zne olarak kurdu\u011fu \u201ckad\u0131n\u201da y\u00f6nelik bir cinsel \u015fiddet t\u00fcr\u00fc olarak tacizin tiyatrodaki tezah\u00fcr\u00fcn\u00fcn de farkl\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck, sadece dillendirilmiyordu ya da dillenemiyordu. Tiyatro alan\u0131ndaki tacizi \u00f6rten \u201cs\u0131r\u201dlardan biri kan\u0131m\u0131zca kutsall\u0131k s\u00f6ylemi. Taciz her yerde. Tacizin tiyatro alan\u0131nda kendini gizlemesine izin vermek istemiyoruz. <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n

\u201cTiyatro fa\u015fisttir!\u201d s\u00f6ylemiyle kurulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan bir alan, yine kan\u0131m\u0131zca, ancak ve ancak y\u00f6netmen ve\/veya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 mevkiini i\u015fkal eden \u201ctiyatro abi\u201dlerinin kendi fa\u015fizmlerini \u00f6rtmeye yarar. Bu ba\u011flamda bir fazlal\u0131k olarak tiyatro a\u011fabeylerini \u00fcreten bir yap\u0131 sorunludur ve sorgulanmaya gereksinimi vard\u0131r. B\u00f6ylesi sorunlu bir yap\u0131n\u0131n yine bir fazlal\u0131k olarak tacizi de \u00fcretmesi ka\u00e7\u0131n\u0131lmazd\u0131r. Tiyatronun \u00fcretilme bi\u00e7imi ve yap\u0131lanmas\u0131n\u0131n mutlaka sorgulanmas\u0131 ve alternatif a\u00e7\u0131l\u0131mlar sa\u011flanmas\u0131 bir gereklilik gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Tiyatroda taciz, \"fa\u015fist\" olan tiyatrodan soyutlanamaz. <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n

Murad\u0131m\u0131z tiyatroda g\u00f6r\u00fcnmezle\u015fen tacizi sorgulayarak hem tiyatroyu hem de tacizi irdelemek. Bu ama\u00e7la alan\u0131n i\u00e7erden bir g\u00f6zle kendine bakt\u0131\u011f\u0131 ve alan d\u0131\u015f\u0131 daha mesafeli g\u00f6zlerin alan\u0131 sorgulad\u0131\u011f\u0131 iki oturumlu bir tart\u0131\u015fma planlanmaktad\u0131r. Odak olarak yak\u0131c\u0131 bir vaka olan \u201ctaciz\u201d tercih edilmekte olup bu odak merkezli her t\u00fcrl\u00fc alan ve bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131n\u0131n sorunu g\u00f6r\u00fcn\u00fcrle\u015ftirece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmektedir. <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n

Ayr\u0131ca her t\u00fcrl\u00fc \u00f6neri ve a\u00e7\u0131l\u0131m tart\u0131\u015fmaya dahil olmak isteyen taraflar\u0131n en do\u011fal hakk\u0131d\u0131r. Tacize hay\u0131r diyerek tart\u0131\u015fmaya dahil olan herkes bu tart\u0131\u015fman\u0131n sahibidir de ayn\u0131 zamanda. Amac\u0131m\u0131z taciz-fa\u015fizm oda\u011f\u0131nda tiyatro alan\u0131na bir tazyik olu\u015fturmak ve bunlar\u0131 \u00f6rten \u00f6rt\u00fcleri aralay\u0131p ne tacizin ne de fa\u015fizmin tiyatronun do\u011fas\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 tart\u0131\u015fmaya a\u00e7makt\u0131r. <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n

Hedeflerimizin i\u00e7inde bu tart\u0131\u015fmalar\u0131n \u00fcreteceklerini de dahil edip etkinlik sonras\u0131 bir b\u00fclten olu\u015fturup yayg\u0131nla\u015ft\u0131rmak ve tart\u0131\u015fman\u0131n s\u00fcrmesine olanak sa\u011flamak da yer almaktad\u0131r. Bu nedenle, bir rica olarak, kat\u0131l\u0131mc\u0131lardan m\u00fcmk\u00fcnse bir bildiri, makale, vb de talep ediyoruz. Bu konuda kat\u0131l\u0131mc\u0131 olamayacak ama tart\u0131\u015fmaya b\u00fclten \u00fczerinden kat\u0131lmak isteyenlerin yaz\u0131lar\u0131 da ayn\u0131 derecede de\u011ferli ve \u00f6nemlidir. <\/p align=\"justify\">\r\n
\r\n
\r\n\r\n

PANEL: T\u0130YATRODA TAC\u0130Z<\/p align=\"justify\">\r\n
\r\n

1.Oturum<\/p align=\"justify\">\r\n

Fulya Paksoy (Yeralt\u0131): <\/b> \u00d6ncelikle a\u00e7\u0131l\u0131\u015f metnimizi okuyaca\u011f\u0131m. Konu\u015fmalar bittikten sonra tart\u0131\u015fma k\u0131sm\u0131na ge\u00e7ece\u011fiz, b\u00f6ylece birinci oturumu bitirece\u011fiz. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u201cTiyatro ve taciz nas\u0131l bir araya geldi? Erkek egemen yap\u0131n\u0131n kal\u0131p yarg\u0131lar\u0131 i\u00e7inde s\u0131k\u0131\u015fan bir\u00e7ok kad\u0131n ve toplumsal cinsiyet ba\u011flam\u0131nda erkli\u011fini\/erkekli\u011fini kabul etmeyen bir\u00e7ok erkek tacize maruz kal\u0131yor. Ancak tacizin a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131kmas\u0131 konusunda ya tacizi tan\u0131mlayamama ya da tacizi a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karmaktan \u00e7ekinme s\u00f6z konusu. <\/p align=\"justify\">\r\n

Biz bir s\u00fcre \u00f6nce tacizi d\u0131\u015far\u0131dan bir etkiyle ya\u015fad\u0131k. Bilgisini bizimle payla\u015fabilece\u011fini s\u00f6yleyen bir adam d\u00fczenledi\u011fi at\u00f6lye \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda baz\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 taciz etti. O d\u00f6nem tav\u0131r olarak o adamla ili\u015fkimizi t\u00fcm\u00fcyle kestik. Sonras\u0131nda yine k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce tiyatroda taciz g\u00fcndeme geldi. Fakat o tart\u0131\u015fmalarda durum bireysel d\u00fczeye indirgenme olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 bar\u0131nd\u0131r\u0131yordu; yani o adam\u0131n sap\u0131k olup olmama durumuna. Biz de bu y\u00fczden tart\u0131\u015fmay\u0131 indirgemeci olmayan bir ortamda ger\u00e7ekle\u015ftirme ihtiyac\u0131 duyduk. \u00c7\u00fcnk\u00fc uzun s\u00fcre g\u00fcndemimize ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z tart\u0131\u015fmalar sonunda bunun yap\u0131sal bir sorun oldu\u011fu \u00fczerine yo\u011funla\u015ft\u0131k. Yani erkek egemen yap\u0131 ve ondan kurtulamad\u0131\u011f\u0131 oranda da tiyatronun yap\u0131lanma sorunu. Bu noktada elbette bireyselli\u011fe indirgeme konusundaki tavr\u0131m\u0131z durumu ki\u015finin se\u00e7iminden uzak bir noktaya ta\u015f\u0131mak de\u011fil. Evet, bizce bu yap\u0131sal bir sorundur ama bu yap\u0131sal sorunu g\u00f6rmezden geldi\u011fi, hiyerar\u015finin kendine verdi\u011fi olanaklardan yararland\u0131\u011f\u0131, reddetmedi\u011fi ve buna tav\u0131r almad\u0131\u011f\u0131 \u00f6l\u00e7\u00fcde bireyin sorumlulu\u011fu vard\u0131r. <\/p align=\"justify\">\r\n

Tiyatroda tacizin varl\u0131\u011f\u0131 asl\u0131nda her yerde g\u00f6r\u00fclen tacizden farkl\u0131 de\u011fil. Ataerkil zihniyetin s\u0131zd\u0131\u011f\u0131 her yerde tacizi a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorken tiyatroda da tacizi ortaya d\u00f6kmek gerekiyor. Bu noktada toplumsal cinsiyet olarak erke\u011fin kad\u0131n \u00fczerine kurdu\u011fu hiyerar\u015fik ili\u015fki bir taciz alan\u0131 yarat\u0131yor. Bunun yan\u0131nda tiyatrodaki tacizin a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde kutsal bir duvar \u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Bu kutsal duvar\u0131n i\u00e7inde tiyatroda taciz me\u015frula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor ve ola\u011fanla\u015ft\u0131r\u0131yor. Bu duvar tiyatroya \u00e7\u00f6reklenen, \u00f6zellikle bilgi ve stat\u00fc hiyerar\u015fisi \u00fczerine kuruluyor. Y\u00f6netmenin en tepede oldu\u011fu bu hiyerar\u015fi zincirinde eskinin yeni \u00fczerindeki bask\u0131s\u0131 da ola\u011fanla\u015f\u0131yor ve me\u015frula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Diyaloga dayal\u0131 bir ileti\u015fim yerine \u201c\u00fcst\u201dte olan\u0131n monologuyla kurulan bir ili\u015fki geli\u015ftiriliyor. Tacizin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 alan tam da buras\u0131 i\u015fte. \u201c\u00dcstteki\u201dnin \u201calt\u201dtaki \u00fczerindeki her t\u00fcrl\u00fc hakk\u0131 burada ba\u015fl\u0131yor. \u00c7\u00fcnk\u00fc art\u0131k \u201cyukar\u0131daki\u201d \u201ca\u015fa\u011f\u0131daki\u201dnin sahibi olarak alg\u0131lan\u0131yor. Bu taciz, kad\u0131nlar\u0131 tiyatrodan uzakla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ya da ehlile\u015ftirdi\u011fi \u00f6l\u00e7\u00fcde b\u00fcy\u00fck oranda tiyatronun en tepesine yerle\u015fen \u201ctiyatro abileri\u201d i\u00e7in son derece s\u0131radan g\u00f6r\u00fclen bir cinsel taciz alan\u0131 olu\u015fturuyor. <\/p align=\"justify\">\r\n

Ataerkil yap\u0131lanman\u0131n tiyatronun ba\u015f\u0131na nas\u0131l musallat olmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlamak i\u00e7in k\u0131saca tiyatro tarihine bakmam\u0131z gerekir diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz: Erkek egemen yap\u0131 tiyatrodaki varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok eskilerden beri g\u00f6stermeye ba\u015fl\u0131yor. Tiyatro tarihinde kad\u0131nlar\u0131n tiyatroya al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve tiyatroda olduklar\u0131nda da nesnele\u015ftirildiklerini g\u00f6r\u00fcyoruz. Bunun \u00f6rneklerini hem do\u011fuda hem bat\u0131da g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn. Tabi bu bilgi tiyatronun \u00fcst\u00fcnde hemen g\u00f6r\u00fcl\u00fcverecek bir yerde. Bunun yan\u0131nda kad\u0131nlar\u0131n tiyatro yapt\u0131\u011f\u0131, pek tabi tiyatronun \u00f6zneleri de oldu\u011fu pek \u00e7ok durum var. Bir yandan da gerek bat\u0131da gerek do\u011fuda tiyatronun di\u015fil d\u00f6nemden kalan pek \u00e7ok \u00f6zelli\u011fi ataerkil yap\u0131n\u0131n i\u00e7inde direngen bir \u015fekilde varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Kolektif \u00fcretim bi\u00e7imi, antihiyerar\u015fik yap\u0131lanma i\u015fte bu di\u015fil d\u00f6nemden kalan ve tiyatroda uzun s\u00fcre varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 direngen bir \u015fekilde g\u00f6steren \u00f6zellikler. Fakat R\u00f6nesans\u2019la birlikte bat\u0131da ba\u015f g\u00f6steren burjuva sanat anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkileri h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde tiyatroyu da kaplamaya ba\u015fl\u0131yor. Uzmanla\u015fma, merkeziyet\u00e7i yap\u0131lanma, seyirci ile kurulan ili\u015fkinin de\u011fi\u015fimi bu d\u00f6nemle birlikte ba\u015fl\u0131yor. Bir yandan sanat hayattan kopart\u0131l\u0131rken, bir yandan da hiyerar\u015fi tiyatronun ba\u015f\u0131na \u00e7\u00f6rekleniyor ve giderek i\u00e7ine n\u00fcfuz etmeye ba\u015fl\u0131yor. Bat\u0131n\u0131n bask\u0131s\u0131 alt\u0131nda kalan bu co\u011frafyan\u0131n tiyatrosu da bu olumsuz de\u011fi\u015fimden etkileniyor ve asl\u0131nda buraya hiyerar\u015fi tepeden inme bir \u015fekilde getiriliyor. Uzunca bir s\u00fcredir halk tiyatrosunun yerini alan amat\u00f6r tiyatrolar da bu hiyerar\u015fiyi kabul etti\u011fi \u00f6l\u00e7\u00fcde kan kaybediyor. <\/p align=\"justify\">\r\n

Tiyatro ya\u015fam\u0131n i\u00e7inde ve ya\u015fam\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda. Biz tiyatronun kal\u0131p yarg\u0131lar\u0131 y\u0131kabilece\u011fimiz, de\u011fi\u015fmez ger\u00e7ek diye yutturulan d\u0131\u015far\u0131daki hayata kafa tutulabilece\u011fimiz ve hayat\u0131 d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrebilece\u011fimiz bir alan oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Ama bunu yapabilmek i\u00e7in \u00f6nce tiyatro i\u00e7indeki taciz sorununu \u00e7\u00f6zmeye ihtiyac\u0131m\u0131z var, hem de ivedilikle. \u00dcsttekinin monolu\u011fuyla \u00f6r\u00fclen \u201cde\u011fi\u015fmez ger\u00e7ek\u201d, tiyatro i\u00e7inde bir diyalo\u011fa ve tiyatronun var olu\u015fu gere\u011fi \u00e7oklu ve renkli bir \u00fcretim haline d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmezse; tiyatronun her \u015feyden \u00f6nce kendi kan\u0131n\u0131 emen bir zombiye d\u00f6n\u00fc\u015fece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bizim Yeralt\u0131 olarak \u00f6ncelikle yapmak istedi\u011fimiz tiyatrodaki tacizi a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karmak ve bu durum ile ilgili bir fark\u0131ndal\u0131k yaratmak.\u201d <\/p align=\"justify\">\r\n

Panel sonunda bir s\u00f6yle\u015fi ortam\u0131n olu\u015fmas\u0131n\u0131 umuyoruz. Yeralt\u0131 olarak birbirimizi dinleyerek ve birbirimizin s\u00f6z\u00fcn\u00fc kesmeden ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fimiz bir ortam olu\u015fmas\u0131na \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Konu\u015fmac\u0131lar s\u0131ras\u0131yla: Devlet Tiyatrolar\u0131\u2019ndan Meltem Keskin, Yeralt\u0131\u2019ndan Cang\u00fcl Uygur ve Burak Ac\u0131l, Tiyatro Bo\u011fazi\u00e7i\u2019nden (TB) P\u0131nar G\u00fcm\u00fc\u015f, Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Folklor Kul\u00fcb\u00fc\u2019nden (B\u00dcFK) G\u00fclcan K\u00fc\u00e7\u00fck, Tiyatro Gazi M\u00fchendislik Mimarl\u0131ktan (T\u0130YAGAM) \u00d6zge Mersin ve Korcan Per\u00e7in, son olarak da Kad\u0131n Tiyatrosu\u2019ndan Aynur \u00d6zu\u011furlu. <\/p align=\"justify\">\r\n

Meltem Keskin: <\/b>Merhabalar, hepiniz ho\u015f geldiniz. Tiyatroda taciz deyince benim akl\u0131ma hi\u00e7 cinsel taciz gelmedi. \u00c7\u00fcnk\u00fc hi\u00e7 b\u00f6yle bir \u015feyle kar\u015f\u0131la\u015fmad\u0131m hayat\u0131mda. Tabii kar\u015f\u0131la\u015fmad\u0131m demek bunun olmad\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na gelmez, ama ben \u015f\u00f6yle d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fc\u015ft\u00fcm: tacizi anlatan tiyatro metinleri, bir de tiyatro bir sanat dal\u0131 olarak taciz etmeli mi seyirciyi? Ve de, k\u00f6t\u00fc tiyatrolar, k\u00f6t\u00fc metinler ya da k\u00f6t\u00fc oyunlar seyirciyi nas\u0131l taciz eder? Tiyatroda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131m herkese soruyorum: \u201cTiyatroda taciz deyince akl\u0131n\u0131za ne geliyor?\u201d \u00d6zen Yula\u2019ya sordum, o dedi ki; \u201cBen sana tacizle ilgili tiyatro metinleri s\u00f6yleyeyim.\u201d Bir s\u00fcr\u00fc insana sordum, kimsenin akl\u0131na \u201ccinsel taciz\u201d gelmiyor, benim etraf\u0131mda ya da benim sordu\u011fum insanlarda. Akl\u0131m\u0131za gelenler seyirciyi taciz etmek i\u00e7in kullan\u0131lan y\u00f6ntemlerdi daha \u00e7ok; mesela 60\u2019larda seyirciyi taciz etmek \u00fczerine bir ak\u0131m ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Soyunuyorlard\u0131, d\u0131\u015fk\u0131 at\u0131yorlard\u0131 seyircinin \u00fczerine, \u00e7i\u015flerini yap\u0131yorlard\u0131 sahnede, s\u0131n\u0131r\u0131 zorluyorlard\u0131 ve diyorlard\u0131 ki \u201cBu bir manifestodur. Biz taciz ediyoruz, rahats\u0131z ediyoruz, hepsini de sahnede yap\u0131yoruz. Biz bir \u015fey s\u00f6yl\u00fcyoruz. Gitsin d\u00fc\u015f\u00fcns\u00fcn sonra evinde bizim bu yapt\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131.\u201d <\/p align=\"justify\">\r\n

Sonra bir bakt\u0131m, durum hi\u00e7 \u00f6yle de\u011fil\u2026 \u0130stanbul\u2019daki arkada\u015flar\u0131m\u0131z \u00e7ok ciddi cinsel tacize maruz kalm\u0131\u015flar. <\/p align=\"justify\">\r\n

Meslek hayat\u0131m boyunca ya da \u00f6\u011frencilik hayat\u0131m boyunca kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131m onlarca at\u00f6lye \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda ne cinsel taciz ne cinsel ima g\u00f6rd\u00fcm. Profesyonel tiyatroda \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, diyaframa bak\u0131lacaksa evet bu dokunarak yap\u0131l\u0131r. Cinsel tacizi hissetmek b\u0131\u00e7ak s\u0131rt\u0131 gibi bir \u015feydir. B\u00f6yle sar\u0131l\u0131rs\u0131n\u0131z, \u00f6p\u00fc\u015f\u00fcrs\u00fcn\u00fcz, birbirinize dokunursunuz bir \u015fey hissetmezsiniz de o bizim anlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z cinsel taciz anlam\u0131nda, terzi bir \u00f6l\u00e7\u00fc al\u0131r, b\u00fct\u00fcn t\u00fcyleriniz diken diken olur, bilirsiniz tacize u\u011fram\u0131\u015fs\u0131n\u0131zd\u0131r, \u015fu kadarc\u0131k bir \u015feyden\u2026 Bir \u015fey de diyemezsiniz, deseniz, \u201chan\u0131mefendi \u00f6l\u00e7\u00fc al\u0131yorum, siz hasta m\u0131s\u0131n\u0131z?\u201d diyebilir. Ama siz bilirsiniz ki dokunmu\u015ftur i\u015fte, kad\u0131nlar\u0131n kesin bildikleri, hissettikleri bir \u015feydir bu. Otob\u00fcste fazla yaslanarak dokunanlar, k\u00fc\u00e7\u00fck bir k\u0131zken yo\u011furt almaya gitti\u011finizde s\u0131rt\u0131n\u0131z\u0131 s\u0131vazlayanlar ya da yana\u011f\u0131n\u0131zdan makas alanlar\u2026 \u0130\u015f yerinde arkan\u0131zdan s\u00fcrt\u00fcnerek ge\u00e7enler\u2026 Yanl\u0131\u015f bir \u015fey oldu\u011funu hissedersiniz. B\u00fct\u00fcn bunlar yaln\u0131zca hissedilen boyutudur. Ciddi ciddi eyleme d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc zaman da verilecek cevap bellidir. <\/p align=\"justify\">\r\n

Ama bu tarz insanlarla yaln\u0131z tiyatro mesle\u011finde de\u011fil, her meslekte kar\u015f\u0131la\u015fabiliriz. Kar\u015f\u0131 taraf\u0131n size g\u00f6nderdi\u011fi bir sinyal vard\u0131r ve kad\u0131nlar bunu \u00e7ok net anlar. B\u00f6yle davrananlar\u0131n ciddi ki\u015filik problemleri vard\u0131r. Erklerini kullanma bi\u00e7imidir ve bunu yaln\u0131zca cinsel anlamda yapmazlar. Kar\u015f\u0131 tarafa \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kan\u0131tlamak i\u00e7in \u201cazarlama, k\u00fc\u00e7\u00fcmseme, alay etme, yok sayma, s\u00fcrekli hata bulma, bask\u0131 kurma\u201d gibi farkl\u0131 y\u00f6ntemleri de kullan\u0131rlar. \u0130nan\u0131n bana yapt\u0131\u011f\u0131 tahribat hayal edemeyece\u011finiz kadar b\u00fcy\u00fckt\u00fcr. \u00c7al\u0131\u015fma yap\u0131yoruz diye v\u00fccudunuza sizin istemedi\u011finiz bir bi\u00e7imde dokunan\u0131 uzakla\u015ft\u0131rabilirsiniz ama duygusal tacize kar\u015f\u0131 koymak daha zor olur \u00e7\u00fcnk\u00fc daha zor tan\u0131mlan\u0131r. <\/p align=\"justify\">\r\n

Tiyatro yapmak isteyenler, \u00f6zellikle gen\u00e7ler, e\u011fitmen kisvesi alt\u0131nda kar\u015f\u0131lar\u0131na \u00e7\u0131kan insanlara do\u011fru sorular sormay\u0131 \u00f6\u011frenmeliler \u201cBenim orama burama elleme metodu kime ait?\u201d diye sorabilir. \u201cB\u00f6yle motive etme metodu ka\u00e7\u0131nc\u0131 y\u00fczy\u0131lda, nerde ortaya \u00e7\u0131kt\u0131?\u201d diye sorabilir. Hepsinden \u00f6nemlisi, nas\u0131l haberdar olaca\u011f\u0131z birbirimizle ilgili? Benim \u015fahit olmamam ve benim ba\u015f\u0131ma gelmemi\u015f olmas\u0131 bunu ya\u015fam\u0131\u015f arkada\u015flar\u0131n yan\u0131nda yer almamam\u0131 gerektirmez, aksine iyice taraf olmam\u0131 gerektirir \u00e7\u00fcnk\u00fc ben hi\u00e7 b\u00f6yle tuhafl\u0131klar olmadan profesyonel tiyatro yap\u0131yorum. Bir s\u00fcr\u00fc at\u00f6lye \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131l\u0131yorum. Birbirimize dokunuyoruz, sar\u0131l\u0131yoruz. B\u00f6yle ki\u015fisel d\u00fcrt\u00fclerle m\u0131nc\u0131k m\u0131nc\u0131k olman\u0131za gerek yoktur at\u00f6lye \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yaparken. Tiyatro beden dilidir do\u011fru, ama zeka ile yap\u0131lan bir \u015feydir. Bu i\u015f bilin\u00e7sizce, kendimi att\u0131m da\u011f\u0131tt\u0131m diyerek yap\u0131lacak bir \u015fey de\u011fildir. \u00c7\u00fcnk\u00fc zekaya dayanan, sa\u011flam alt yap\u0131 isteyen, ciddi matematik gerektiren bir hesaplar\u0131n b\u00fct\u00fcn\u00fcd\u00fcr sahnede yap\u0131lan. \u0130ster klasik tiyatro yap\u0131ls\u0131n, ister sokak tiyatrosu, ister Brecht; tiyatro \u00e7ok ciddi bir meslek dal\u0131d\u0131r. Burada s\u00f6z\u00fc edilen cinsel taciz, \u00fcst olman\u0131n, erki k\u00f6t\u00fc kullanman\u0131n y\u00f6ntemlerinden biridir. Madem b\u00f6yle durumlar vard\u0131r, do\u011fru adresler ve e\u011fitmenler i\u00e7in birbirimizden daha s\u0131k haberdar olmal\u0131y\u0131z. Donan\u0131ml\u0131 olmak i\u00e7in bilgiye, fark\u0131ndal\u0131\u011fa ve do\u011fru sorular\u0131 sorma al\u0131\u015fkanl\u0131\u011fa sahip olmam\u0131z gerekiyor. <\/p align=\"justify\">\r\n

Cang\u00fcl Uygur: <\/b> Ho\u015f geldiniz. Tiyatroda taciz meselesi \u00fczerine konu\u015fur ve tart\u0131\u015f\u0131rken \u201ctiyatroda taciz diyorsunuz da, hayat\u0131n i\u00e7erisinde taciz yok mu, hayat\u0131n her alan\u0131nda taciz yok mu?\u201d sorular\u0131yla \u00e7ok kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131k. Meselemiz bunu bir tarafa koymak, bunu bilmemek, bunu atlamak de\u011fil; tiyatroda bunu irdelemeye \u00e7al\u0131\u015fmak, tabi tamamen buraya kilitlenmeden. Hayat\u0131n i\u00e7inde, i\u015fyerinde, okulda, hastanede taciz, bask\u0131lansa da bir bi\u00e7imde dile geliyor, ama tiyatroda taciz niye dile gelmiyor? Tiyatroda buna dair niye \u00f6rnek yok? O kadar steril ve temiz bir alan m\u0131? <\/p align=\"justify\">\r\n

G\u00fcndelik hayat ve tiyatro derken, ikisini birbirinden ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in de\u011fil, g\u00fcndelik hayat\u0131 t\u0131rnak i\u00e7erisine almak istedim. \u00c7\u00fcnk\u00fc tiyatro bir\u00e7ok defa bizim akan rutin hayat\u0131m\u0131zdan, tam da o g\u00f6bekten beslenirken, oradan ayr\u0131l\u0131yor ve bamba\u015fka bir yere koyuluyor, tacizin de kendini katlad\u0131\u011f\u0131 yere. Tiyatro hayatla etkile\u015fiminin, ba\u011f kurman\u0131n y\u00f6ntemlerinden biri; baz\u0131 toplumsal meselelere de\u011finmek, e\u011filmek \u00fczerine kendini oturtmaya \u00e7al\u0131\u015fsa da, ayn\u0131 zamanda \u201chayat\u0131n g\u00f6be\u011finden beslenme\u201d noktas\u0131nda kendini taciz meselesinden de ba\u011f\u0131ms\u0131z k\u0131lm\u0131yor. Sanki tiyatro kap\u0131s\u0131ndan i\u00e7eri taciz hi\u00e7 girmezmi\u015f, giremezmi\u015f gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor, b\u00f6yle alg\u0131lan\u0131yor ya da b\u00f6yle alg\u0131lat\u0131l\u0131yor. Tiyatroda tacizin s\u00fcrekli \u00fcst\u00fcn\u00fcn kapat\u0131lmas\u0131n\u0131n var olan hiyerar\u015fi ve o hiyerar\u015fi i\u00e7erisinde iktidar\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen bir yerde durdu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. <\/p align=\"justify\">\r\n

Sahnede olmak isteyen ya da bir tiyatro yap\u0131lanmas\u0131n\u0131n, toplulu\u011funun ya da kurumun i\u00e7erisine giren ki\u015fi genelde bilgi almak, payla\u015fmak \u00fczerinden ba\u011f\u0131n\u0131 kurmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Bu bilgi almak ve payla\u015fmak meselesi, tacizi destekleyen bir mekanizma haline d\u00f6n\u00fc\u015febiliyor. Bilgi sahibi, y\u00f6netmen, e\u011fitmen, y\u00f6nlendirici; bilginin varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kullanarak genelde o bask\u0131y\u0131 sezdirmekle ba\u015flay\u0131p, bask\u0131n\u0131n varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 iyice hissettirip, kendi iktidar\u0131n\u0131 devam ettirme ve onun \u00fczerinden bir taciz mekanizmas\u0131 geli\u015ftirme s\u00fcrecini ba\u015flat\u0131p, s\u00fcrd\u00fcrebiliyor. O s\u00fcrecin i\u00e7erisinde olan insan da diyor ki \u201cbu herhalde b\u00f6yle bir \u015fey\u201d; ama hay\u0131r. Bu bask\u0131 mekanizmas\u0131, disiplin kisvesi alt\u0131na gizleniyor. Ama s\u00fcre\u00e7 \u00e7ok a\u00e7\u0131k bir bi\u00e7imde psikolojik bask\u0131 ve bundan do\u011fan taciz oluyor. Buraya kadar s\u00f6ylediklerimi de, bunu da teorik bir \u015fey \u00fczerinden s\u00f6ylemiyorum, bir deneyimleme s\u00fcreci i\u00e7erisinden \u00e7ekip ald\u0131klar\u0131m\u0131 s\u00f6yl\u00fcyorum. Ki\u015fi tacizi ifade etme boyutuna geldi\u011finde, e\u011fer o topluluk ya da kurum ki\u015finin ma\u011fdur oldu\u011fu durumu d\u0131\u015far\u0131 vurabilece\u011fi bir zeminde durmuyorsa, onun kendini ba\u015fka bir yere ta\u015f\u0131mas\u0131na izin vermiyorsa, o noktada psikolojik bask\u0131 ve taciz, ya\u015fayan ki\u015fi i\u00e7in bir kat daha art\u0131yor. <\/p align=\"justify\">\r\n

Genel olarak tiyatroya bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131nda \u2013benim de son d\u00f6nemde ki\u015fisel olarak g\u00f6zlemledi\u011fim\u2013 yanl\u0131\u015f i\u015fleyen bir \u015feyler oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bir ifade alan\u0131n\u0131n yarat\u0131lmas\u0131n\u0131n yan\u0131nda, \u015f\u00f6yle bir yere gidiyor; \u2018fazla fazla\u2019 kendine ifade alan\u0131 yaratma, ba\u015fkalar\u0131n\u0131n ifade \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc k\u0131s\u0131tlama ve hani s\u0131n\u0131rlar\u0131n kalkt\u0131\u011f\u0131, \u00f6zg\u00fcrl\u00fck gibi kavramlar\u0131n birbirine girdi\u011fi b\u00f6yle bir \u00e7er\u00e7eveyle bir sanat formunu alg\u0131lat\u0131r ve benimsetmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rsan\u0131z, bir tak\u0131m insanlara \u00e7ekici gelmeye ba\u015fl\u0131yor. \u201cY\u00f6netmen\u201di kutsalla\u015ft\u0131rma, \u201coyuncuyu\u201d kutsalla\u015ft\u0131rma meselesi s\u00f6z konusu; ki bu mesele de kutsalla\u015fan ki\u015finin, kendini tutup, ba\u015fka bir yere koymas\u0131yla, tacizde bulundu\u011fu ki\u015finin de, tacizi i\u00e7selle\u015ftirmesine sebep olmakta. Fakat b\u00fct\u00fcn bunlar\u0131n fark\u0131nda olan ve bir defa olsun \u2018hay\u0131r\u2019 diyen birey, tiyatro yapmaktan uzakla\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor ve en az\u0131ndan o noktaya getirilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. Kendi i\u00e7inde bu sefer ba\u015fka bir mekanizma i\u015flemeye ba\u015fl\u0131yor; \u00e7ok ahlak\u00e7\u0131 oldu\u011funa dair, arkada\u015fl\u0131ktan anlamad\u0131\u011f\u0131na dair, espriden, \u015fakadan anlamad\u0131\u011f\u0131na dair. <\/p align=\"justify\">\r\n

Fakat tiyatroyla ba\u011f kurma, hayatla ba\u011f kurma, bunun \u00fczerinden insana ula\u015fma gibi bir dert ediniyorsak, bunun fark\u0131na varan insan, \u201ctiyatro kendini b\u00f6yle var etmeyi \u00f6ng\u00f6rm\u00fc\u015f, kendi i\u00e7inde b\u00f6yle i\u015fleyen mekanizmalar\u0131 var\u2026\u201d demek yerine; \u201chay\u0131r, bunun alternatifi de var! Ya da yoksa bile ben yapabilirim!\u201d demek gerekiyor. <\/p align=\"justify\">\r\n

Burak Ac\u0131l: <\/b>Merhaba, 2000 y\u0131l\u0131ndan beri amat\u00f6r tiyatrolarda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Dolay\u0131s\u0131yla bu i\u015fle sekiz senedir u\u011fra\u015f\u0131yorum. Ben daha \u00e7ok ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m deneyimleri, pratikleri anlataca\u011f\u0131m. \u00dcniversite tiyatrolar\u0131, her sene yeni insanlar\u0131n dahiliyeti ile yenilenen yap\u0131lan\u0131r. Her sene birileri geliyor ve onlardan \u00f6nce gelenler, onlardan eski olmu\u015f oluyor. Yeni-eski ayr\u0131m\u0131 hemen kurulmaya ba\u015flan\u0131yor. Bu yeni olma hali, beraberinde bir s\u00fcr\u00fc \u015feyi getiriyor. Mesela ilk geldi\u011fi zaman yeni biri tiyatromuza, \u201cbiz beraber giyinip soyunaca\u011f\u0131z, soyunuyoruz.\u201d diyoruz. Tan\u0131\u015fma toplant\u0131s\u0131nda \u00e7ok rahat s\u00f6yl\u00fcyoruz; \u201czaten biz beraber giyinip soyunuyoruz\u2026\u201d laf aras\u0131nda ge\u00e7iyor ge\u00e7miyor. Bir yandan da o tan\u0131\u015fma toplant\u0131s\u0131na kat\u0131lmay\u0131p \u00e7al\u0131\u015fmaya gelenler de olabiliyor; \u201cnerde soyunulur acaba?\u201d diyenler, aray\u0131\u015f i\u00e7inde olanlar. Dolay\u0131s\u0131yla birden t\u00fcm o \u00f6zg\u00fcvenle donla kal\u0131n\u0131yor, \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak. \u201c\u0130lk \u00f6nce \u015funu \u00e7\u0131karay\u0131m, \u015funu giyeyim\u2026\u201d edep anlam\u0131nda s\u00f6ylemiyorum ama g\u00f6zetmek anlam\u0131nda s\u00f6yl\u00fcyorum. Ahlak\u00e7\u0131l\u0131k k\u0131sm\u0131 da tart\u0131\u015f\u0131labilir s\u00f6yle\u015fi k\u0131sm\u0131nda \u00f6zellikle. Benim deneyimleyebildi\u011fim bir olay vard\u0131: Benden daha yeni bir arkada\u015ft\u0131, ama \u00e7ok f\u00fctursuz bir arkada\u015ft\u0131, bir kad\u0131n arkada\u015f. Giyinip soyundu\u011fumuz salonda herkes her yerde giyinip soyunuyor, o da i\u015fte ge\u00e7ti, her \u015feyini \u00e7\u0131kard\u0131, sutyenini de \u00e7\u0131kard\u0131. Ben de sinirlendim, \u00e7\u0131kt\u0131m. Benim sinirlenmemde \u201cbu kadar yapma, bu kadar insan\u0131n aras\u0131nda\u2026\u201d falan gibi bir \u015feyim de vard\u0131. Sadece benim kendi rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131m de\u011fildi o. Benim orada eski olmam, oran\u0131n kurallar\u0131n\u0131 biraz daha benim biliyor olmam gibi \u015feyler de vard\u0131. <\/p align=\"justify\">\r\n

Psikodrama \u00fczerinden \u00e7al\u0131\u015fmalar var ya da i\u015fte bir \u015fekilde g\u00fcn boyunca t\u00fcm ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 akl\u0131m\u0131zdan ge\u00e7irme ve onlar\u0131 \u00e7\u00f6p kutusuna atmak gibi\u2026 T\u00fcm o toplumsal bask\u0131lar\u0131m\u0131zdan falan \u00e7\u00f6p kutusuna at\u0131p kurtulurduk. Dolay\u0131s\u0131yla, bu giyinip soyundu\u011fumuz, bizim jestlerimiz, hareketlerimiz, her \u015feyimiz, g\u00fcya yok tiyatroda. \u0130lk \u00e7al\u0131\u015fmalar; \u201cdokunarak birbirini tan\u0131ma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131.\u201d Mesela ben kendi yapt\u0131\u011f\u0131m bir \u015feyden bahsedece\u011fim. Bunun ad\u0131 tabi ki taciz de\u011fil, ama bunun ad\u0131 g\u00f6zetmeme, ama tabi biri taciz ediyor, kar\u015f\u0131 taraftan d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcnce. G\u00f6zlerini kapat\u0131yor bir yeni, \u00f6zellikle yenilere yapt\u0131\u011f\u0131m bir \u015feydi benim, \u00f6zellikle biraz da \u201cKezban\u201d gibiyse, biraz a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in. \u00c7\u00fcnk\u00fc ben eskiyim, onu a\u00e7aca\u011f\u0131m ya, ben her taraf\u0131n\u0131 elliyorum. Yani hi\u00e7 g\u00f6zetmeden memesini, kal\u00e7as\u0131n\u0131 elliyorum ki o da yaps\u0131n bana, rahat olal\u0131m. Benim niyetim asl\u0131nda taciz de\u011fil, yani o s\u0131rada cinsel hi\u00e7bir \u015fey d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum ve bu y\u00fczden de onun rahats\u0131z olma ihtimali s\u0131f\u0131rd\u0131r ya yani \u00f6yle bir \u015fey olamaz. B\u0131rakt\u0131 ya b\u00fct\u00fcn \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, b\u0131rakmas\u0131 gerekiyor ya\u2026 \u015eimdi ben kendime dair k\u00f6t\u00fc \u015feyler anlat\u0131yorum da, k\u00f6t\u00fc niyetli biri de\u011filim. Ama i\u015fin niyetle alakas\u0131 yok \u00e7ok fazla ve sadece biraz g\u00f6zetmekle alakal\u0131. <\/p align=\"justify\">\r\n

Mesela bir de taciz edilen erkek vard\u0131. Daha \u00e7ok ma\u011fdur, tacize u\u011frayan kad\u0131n de\u011fil de, daha \u00e7ok taciz edenin \u201cerk\u201d olmas\u0131 mevzuu daha \u00f6nemli bence tiyatroda. Ben yine \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc senemdeyim \u2013bunlar\u0131 \u00f6zellikle vurguluyorum, hiyerar\u015fik yap\u0131y\u0131 ara ara hissettirmek i\u00e7in\u2013, yeni gelmi\u015f biri var ve tirad \u00e7al\u0131\u015ft\u0131raca\u011f\u0131m ona. Bir monolog, bir sayfal\u0131k Comedia dell\u2019Arte\u2019den Arlecchino\u2019nun tirad\u0131. Hareketli, v\u00fccut kullan\u0131m\u0131na dikkat edilmesi gereken bir \u00e7al\u0131\u015fma. Zaten ona da, o tirad v\u00fccut kullan\u0131m\u0131n\u0131 biraz daha geli\u015ftirsin diye verilmi\u015fti. Sonra ben onu \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131rken arkada\u015f hep, oynarken, dudaklar\u0131n\u0131 yal\u0131yor. Benim tiplemem gerektirmiyorsa, benim dudaklar\u0131m\u0131 yalamam gereksiz. Oyuncu oynarken yoruluyor herhalde, arada duda\u011f\u0131n\u0131 yal\u0131yor. Ben de ilk ba\u015fta normal konu\u015ftum, samimiyetimiz de var, tan\u0131m\u0131yor da de\u011filim; \u201cdudaklar\u0131n\u0131 yalama, yalamaya devam edersen ben gelip yalar\u0131m\u201d dedim. \u015eimdi ben samimiyetine g\u00fcvenerek dedim, dedim ama o ki\u015fi zaten sahnede, \u0131\u015f\u0131klar \u00fczerine binmi\u015f, \u00f6yle bir konumda ki, ben zaten g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyorum, karanl\u0131kta bir yerdeyim, bir erk, ileti\u015fim kuram\u0131yoruz, bir de ben \u201cdudaklar\u0131n\u0131 yalama, yalamaya devam edersen ben gelip yalar\u0131m\u201d dedim. Bunu, tirad s\u0131ras\u0131nda her yapt\u0131\u011f\u0131nda, i\u015fkence gibi yirmi kez yapt\u0131m. En az yirmi kez yapt\u0131m. Burada tacize u\u011frayan erkekti, ama de\u011fi\u015fmeyen bir \u015fey var, taciz eden yine \u201cerk\u201dti. <\/p align=\"justify\">\r\n

Oyunculuk e\u011fitiminin ilerleyen zamanlar\u0131nda striptiz \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 diye bir \u00e7al\u0131\u015fma var. Bir takip \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 var, takip \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 da sadece bir yuvarla\u011f\u0131 ayd\u0131nlat\u0131r, kenarlar\u0131 ayd\u0131nlatmaz. Bu \u00e7al\u0131\u015fmada \u015f\u00f6yle bir kural var, e\u011fer herhangi bir \u015feyini \u00e7\u0131kar\u0131rsan tamamen soyunmak zorundas\u0131n. \u00c7\u0131karmazsan, mim yapacaks\u0131n, soyunuyor gibi yapacaks\u0131n. Burada da \u015f\u00f6yle bir durum oluyor; bir kad\u0131n arkada\u015f striptiz yap\u0131yor ya da \u201cm\u0131\u015f gibi\u201d yap\u0131yor. Erkekler de arkada gelip, biraz daha kuytu k\u00f6\u015fede f\u0131s\u0131lda\u015f\u0131p, s\u00fcrekli g\u00fcl\u00fcyorlar ve dalga ge\u00e7iyorlar. Zaten gergin bir \u015fey striptiz \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131, bir de \u00fcst\u00fcne \u00fcstl\u00fck kad\u0131nla alay edilince\u2026 B\u00f6yle bir durum var ve o y\u00fczden \u00e7ok gergin ge\u00e7en ve s\u00fcrekli o ki\u015fiyi zaten hi\u00e7bir \u015fey g\u00f6remedi\u011fi i\u00e7in tamamen metala\u015ft\u0131ran bir \u00e7al\u0131\u015fma haline d\u00f6nebiliyordu. O y\u00fczden ben \u015f\u00f6yle bitiriyorum; \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131z\u0131 se\u00e7erken dikkatli olun, te\u015fekk\u00fcrler. <\/p align=\"justify\">\r\n

P\u0131nar G\u00fcm\u00fc\u015f: <\/b> Merhaba, cinsel taciz ve tiyatro konusunu konu\u015fman\u0131n bir\u00e7ok yolu var. Bu, sizin cinsel tacizi nas\u0131l kavramsalla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131zla \u00e7ok ilgili. Biz burada \u00f6\u011frenciyken Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi\u2019nde yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve mezun olduktan sonra Bo\u011fazi\u00e7i G\u00f6steri Sanatlar\u0131 Toplulu\u011fu\u2019nda (BGST) s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz sanat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda cinsel taciz, sanat \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ve tiyatro konusunu nas\u0131l ele al\u0131yoruz anlatmaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z, deneyimlerimizden bahsedece\u011fiz. Konu\u015fmaya ba\u015flarken \u015funu s\u00f6ylemenin faydas\u0131 var diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum: Cinsel taciz ve tiyatroyu birlikte ele alabilmek i\u00e7in zaten tiyatroya ve tiyatro \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na yakla\u015f\u0131m\u0131n da toplumsal cinsiyet duyarl\u0131 bir yakla\u015f\u0131m olmas\u0131 gerekiyor. Aksi takdirde tiyatroda cinsel taciz var m\u0131 yok mu diye bir sorgulamaya giremiyorsunuz. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u00c7al\u0131\u015fma s\u00fcrecini ele al\u0131p toplumsal cinsiyet a\u00e7\u0131s\u0131ndan nas\u0131l sorgular\u0131z? Ben kendi deneyimimiz \u00fczerinden \u015funu s\u00f6yleyece\u011fim. Biz BGST\u2019de asl\u0131nda \u015f\u00f6yle bir \u00f6n kabulle yola \u00e7\u0131k\u0131yoruz: Buradaki b\u00fct\u00fcn \u00fcyeler sanat \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yaparken cinsiyet\u00e7ili\u011fe kar\u015f\u0131 duracak ve toplumsal cinsiyet duyarl\u0131 bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131 geli\u015ftirecek. Tabi bunu g\u00fcndeme getirenler \u00e7o\u011fu BGST i\u00e7inde de konumlanan Feminist Kad\u0131n \u00c7evresi\u2019nden \u00f6rg\u00fctl\u00fc feminist kad\u0131nlar. Karma gruplar\u0131n i\u00e7inde \u00f6rg\u00fctl\u00fc bir feminizmle hareket etmek ileri bir nokta oluyor. Konuyu nas\u0131l \u00f6nc\u00fcllerle ele ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zdan bahsettikten sonra cinsel tacizin kavramsalla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131na de\u011finece\u011fiz. Bu k\u0131sm\u0131 Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi kamp\u00fcs\u00fcnde Kad\u0131n Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Kul\u00fcb\u00fc\u2019nde yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalardan referansla G\u00fclcan anlatacak. <\/p align=\"justify\">\r\n

G\u00fclcan K\u00fc\u00e7\u00fck: <\/b>Merhaba. \u015eu an her yerde kabul edilen ya da en minimum haliyle ortakla\u015f\u0131lan taciz tan\u0131m\u0131 \u015f\u00f6yledir: \u0130\u00e7erisinde cinselli\u011fi bar\u0131nd\u0131ran, rahats\u0131z edici davran\u0131\u015f, tutum ya da s\u00f6z. Ancak, sizin toplumsal cinsiyet duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131z varsa cinsel taciz sadece cinsellik i\u00e7eren bir olgunun \u00f6tesine ge\u00e7melidir. Biz, cinsel tacizi cinsiyet kimli\u011finizden \u00f6t\u00fcr\u00fc maruz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131z t\u00fcm ayr\u0131mc\u0131l\u0131k i\u00e7eren davran\u0131\u015f, tutum, uygulama ve teknikler, yani cinsiyet\u00e7ili\u011fin kendisi olarak tan\u0131ml\u0131yoruz. Bir topluluk d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn, bu topluluk i\u00e7erisinde yap\u0131lan konu\u015fmalar s\u0131ras\u0131nda sistematik bir \u015fekilde kad\u0131nlar\u0131n s\u00f6z\u00fc erkekler taraf\u0131ndan kesiliyor. Burada cinsiyet\u00e7i bir tav\u0131r oldu\u011funu yani cinsel tacizin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz ve bu da cinsel tacizin g\u00fcndeme getirilmesi ve sorunsalla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in bir sebeptir. Tabi devaml\u0131\/sistematik olmas\u0131 gerekmemektedir, bir kereye mahsus olsa da rahats\u0131z edici bir davran\u0131\u015fa maruz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131zda bunu cinsel taciz olarak g\u00fcndeme getirebilirsiniz. \u00dczerinde durulmas\u0131 gereken bir di\u011fer nokta, konu\u015fmalarda da ge\u00e7ti\u011fi gibi g\u00fc\u00e7 ili\u015fkileri, yani g\u00fc\u00e7 e\u015fitsizli\u011fidir. Kad\u0131nlara ve erkeklik tan\u0131m\u0131na tam olarak uymayan erkeklere veya e\u015fcinsellere kar\u015f\u0131 bu g\u00fc\u00e7 e\u015fitsizliklerinin cinsel taciz i\u00e7in bir zemin olu\u015fturdu\u011funun fark\u0131nda olunmas\u0131 gerekir. Bu, tam da feminist perspektifle cinsel tacizi nas\u0131l g\u00fcndeme getirmeliyiz, hangi alanlarda uyan\u0131k olmal\u0131y\u0131z k\u0131sm\u0131nda bizi uyaran bir fark\u0131ndal\u0131k oluyor. Cinsel taciz asl\u0131nda kad\u0131nlar\u0131n sistematik olarak dezavantajl\u0131 konuma gelmesine neden olur. Bu y\u00fczden de asl\u0131nda \u00f6zellikle feministlerin bu konuda duyarl\u0131 olmalar\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Di\u011fer bir taraftan yasalar \u00f6n\u00fcnde dahi farkl\u0131 \u00fclkelerde cinsel taciz tan\u0131m\u0131nda farkl\u0131l\u0131klar olu\u015fabiliyor. Cinsiyet\u00e7ili\u011fin cinsel taciz tan\u0131m\u0131na eklenmesi asl\u0131nda bir\u00e7ok \u00fclkede yasalarla hayata ge\u00e7irilmi\u015f durumda. Ancak, \u015fu an d\u00fcnyada cinsiyetler aras\u0131 bir e\u015fitsizli\u011fin var oldu\u011fu ve \u00f6zellikle kad\u0131nlar\u0131n cinsel tacize maruz kalmas\u0131n\u0131n \u00e7ok daha olas\u0131 oldu\u011funun unutulmamas\u0131 gerekir. Bu noktada pozitif ayr\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n uygulanmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yleyebiliriz. Kendini muhalif olarak tan\u0131mlayan bir grup i\u00e7erisinde bu pozitif ayr\u0131mc\u0131l\u0131k nas\u0131l olabilir? \u00d6rne\u011fin, bir kad\u0131n cinsel tacize u\u011frad\u0131\u011f\u0131nda ve bunu g\u00fcndeme getirdi\u011finde grup, \u201casl\u0131nda sen de o g\u00fcn k\u0131sa etek giymi\u015fsin\u201d gibi ataerkil \u00f6nyarg\u0131lardan s\u0131yr\u0131labilecek mi? Bunun \u00f6tesinde cinsel tacizde bizim en b\u00fcy\u00fck vurgu noktam\u0131z, bu eylemi ger\u00e7ekle\u015ftiren ki\u015finin ne hissetti\u011fini dikkate almamakt\u0131r. Biraz \u00f6nce konu\u015fmac\u0131 arkada\u015flardan birinin \u201cben asl\u0131nda hi\u00e7 b\u00f6yle bir \u015fey d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyordum\u201d demesi bizim i\u00e7in hi\u00e7bir anlam ifade etmemektedir. Evet, d\u00fc\u015f\u00fcnmemi\u015f olabilir ama taciz olgusunda bizim dikkat etti\u011fimiz nokta, tacize maruz kalan ki\u015finin ne hissetti\u011fi ve beyanat\u0131n\u0131n ne oldu\u011fudur. <\/p align=\"justify\">\r\n

P\u0131nar G\u00fcm\u00fc\u015f: <\/b> Sanatta cinsel taciz meselesi nas\u0131l daha zor tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor veya nas\u0131l daha zor tan\u0131mlan\u0131yor? Sanat yaparken, sahneye \u00e7\u0131karken normal hayatta i\u00e7inde davrand\u0131\u011f\u0131m\u0131z normlardan, kal\u0131plardan, toplumun bize \u00e7izdi\u011fi s\u0131n\u0131rlardan vs. kurtulma \u00f6n ko\u015fulu ile \u00e7\u0131k\u0131yoruz. Neden? En basitinden oynad\u0131\u011f\u0131m\u0131z rol\u00fc iyi icra edebilmek i\u00e7in, kendimiz olmayan bir tiplemeyle daha yak\u0131ndan ili\u015fki kurabilmek i\u00e7in veya yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 k\u0131s\u0131tlamamak i\u00e7in, bunu bir noktaya kadar yapmam\u0131z gerekiyor. Ama bu nokta cinsel taciz s\u00f6z konusu oldu\u011funda bir istismar alan\u0131 haline geliyor. Asl\u0131nda \u00f6zellikle e\u011fitim k\u0131sm\u0131na vurgu yapmak istiyorum. Bir\u00e7ok a\u00e7\u0131dan ele alabiliriz dedik ama \u00f6zellikle g\u00fc\u00e7 e\u015fitsizli\u011fi konusu \u00e7ok \u00f6nemli. Tiyatro a\u00e7\u0131s\u0131ndan bakarsak en b\u00fcy\u00fck g\u00fc\u00e7 e\u015fitsizli\u011fi ne zaman olu\u015fuyor? \u00c7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan aras\u0131nda olu\u015fuyor. \u201cAbi\u201d, \u201ctiyatro abisi\u201d, \u201cy\u00f6netmen abi\u201d vs. Nedir bu, neden bu kadar \u00f6nemli? B\u00f6yle bir insandan tacizvari bir hareket g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc zaman karar verilemez. Taciz mi de\u011fil mi, ne yapmak gerekir acaba diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc noktada asl\u0131nda \u015fu durumu g\u00f6r\u00fcyoruz: Bu taciz edip etmedi\u011fi karar verilemeyen insanlar\u0131n politik duru\u015fu, sanat \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131ndaki karizmas\u0131, insanlarla kurdu\u011fu ili\u015fkilerde y\u00fcceltilmesi, sayg\u0131 duyulan bir insan olmas\u0131 vs. bu konduramama durumunu \u00e7ok g\u00fc\u00e7lendiriyor. \u00d6zellikle sanat alan\u0131nda bu b\u00f6yle oluyor. Sokakta birisi sizi taciz etti\u011finde \u00e7ok rahat tepki g\u00f6steremedi\u011finiz zaman bile o hareketin veya s\u00f6z\u00fcn taciz oldu\u011funu o an anlayabiliyorsunuz. Ama bu ailenizden biri veya yak\u0131n ve sayg\u0131 duyulan biri oldu\u011funda \u00e7ok zorla\u015f\u0131yor. Y\u00f6netmen ya da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 tacizi de biraz b\u00f6yle bir \u015fey san\u0131r\u0131m. <\/p align=\"justify\">\r\n

Bizim deneyimledi\u011fimiz ve \u00fczerinde tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir vaka \u00fczerinden \u015fu sorular\u0131 soraca\u011f\u0131m: Bir grupta ya\u015fanan bir taciz meselesi nas\u0131l a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131r? Nas\u0131l tan\u0131mlan\u0131r? Birinci a\u015fama olarak bu. \u0130kinci a\u015famas\u0131nda, grup i\u00e7inde ve grubun ili\u015fkisi oldu\u011fu di\u011fer gruplarla nas\u0131l tart\u0131\u015f\u0131l\u0131r? En son a\u015famas\u0131nda da, eyleyiciler nas\u0131l takip edilir? <\/p align=\"justify\">\r\n

2000 y\u0131l\u0131nda Amat\u00f6r Tiyatrolar \u00c7evresi\u2019nde (AT\u00c7) bir grup, \u00d6zg\u00fcr Sahne Oyuncular\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131n bir dizi taciz vakas\u0131n\u0131 g\u00fcndeme getiriyor. Mehmet Esato\u011flu ad\u0131nda bir y\u00f6netmen, sistematik taciz icraatlar\u0131nda bulunuyor gruptaki kad\u0131nlara. Bir s\u00fcre sonra kad\u0131nlar bu durumdan rahats\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131 tart\u0131\u015fmaya a\u00e7\u0131yorlar. Bir kad\u0131n\u0131n b\u00f6yle bir tacize u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 durumu kritik ve bu noktada kad\u0131n dayan\u0131\u015fmas\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli. Bu konudaki tart\u0131\u015fma AT\u00c7 a\u00e7\u0131s\u0131ndan bir d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 oldu. Tacizi tart\u0131\u015ft\u0131rmama y\u00f6neliminde, bu tip iddialar\u0131n tart\u0131\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131 gruplar\u0131n i\u00e7 sorunlar\u0131 olarak tan\u0131mlayan bir e\u011filim vard\u0131. Bahaneler ise \u00e7e\u015fitleniyordu: \u201cBu bir \u00f6zel hayat meselesidir\u201d,\u201cAyn\u0131 insan bir\u00e7ok ki\u015fiyle ili\u015fki i\u00e7inde olabilir\u201d gibi\u2026 Di\u011fer gruplar ise \u201cBurada b\u00f6yle bir beyan var, kad\u0131n ma\u011fduriyetleri s\u00f6z konusu, ve bunu tart\u0131\u015fmam\u0131z gerekiyor\u201d \u015feklinde tav\u0131r ald\u0131lar. Bu noktada bir ayr\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131: B\u00f6yle bir platformda temel bir insan hakk\u0131, kad\u0131n hakk\u0131 \u00fczerinden, cinsel taciz \u00fczerinden ortakla\u015fam\u0131yorsak zaten ortakla\u015famay\u0131z. Buradaki tart\u0131\u015fma \u00f6zelinde, tart\u0131\u015fmay\u0131 hangi ilkelerle y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz \u00e7ok \u00f6nemli. Yani kad\u0131n ma\u011fduriyeti sizin i\u00e7in ne kadar \u00f6nemli, toplumsal cinsiyetle bakmak ne kadar \u00f6nemli? Bir tacizci var, bir taciz edilen var. Taciz edilene \u201cacaba sen taciz edildin mi bir daha d\u00fc\u015f\u00fcn\u201d diye sormak ona bir kere daha \u015fiddet uygulamakt\u0131r. O y\u00fczden onun beyan\u0131n\u0131 esas al\u0131p, asl\u0131nda kar\u015f\u0131dakinin bir \u015fey kan\u0131tlamas\u0131n\u0131 beklemek \u00f6nemli. Bu tart\u0131\u015fmada da iddialar\u0131n aksini kan\u0131tlama y\u00f6n\u00fcnde bir \u00e7aba olmamas\u0131, \u201cbir \u015fey yapt\u0131ysam \u00f6z\u00fcr dilerim\u201d gibi ge\u00e7i\u015ftirici ve \u00fcst kapay\u0131c\u0131 tav\u0131rlar \u00f6rg\u00fctlenmesi sebebiyle bu \u015fekilde bir ayr\u0131\u015fma ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131. <\/p align=\"justify\">\r\n

2007 y\u0131l\u0131nda bu tacizlerin eyleyicisi Bar\u0131\u015faRock ortam\u0131nda g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Bu olaylardan sonra 2005 y\u0131l\u0131nda ba\u015fka bir \u00f6\u011frencisini taciz etmesi ve Bar\u0131\u015faRock ortam\u0131nda bu \u00f6\u011frencisinin o adamla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelmesiyle asl\u0131nda orada ciddi bir tepki \u00f6rg\u00fctleniyor. Alandan \u00e7\u0131kmas\u0131 sa\u011flanmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. Bar\u0131\u015faRock bu konuda toplant\u0131lar yap\u0131yor. Sonu\u00e7ta \u015fu karar \u00e7\u0131k\u0131yor: O zaman bu adam alandan \u00e7\u0131ks\u0131n. Ama \u00e7\u0131kar\u0131lam\u0131yor, \u00e7ok s\u00fcr\u00fcn\u00fcyor konu. Asl\u0131nda Bar\u0131\u015faRock organizasyonu da bu konuda kararl\u0131 bir tav\u0131r g\u00f6steremiyor. Yani ne bir deklarasyon yap\u0131yor ne ba\u015fka bir \u015fey. Cinsel taciz meselesini g\u00fcndemle\u015ftirmek, \u00f6zellikle kitlesel olarak g\u00fcndemle\u015ftirmek zor olabilir. Bu sebeple burada sadece Bar\u0131\u015faRock organizasyonuyla da alakal\u0131 de\u011fil, o olay ya\u015fand\u0131\u011f\u0131nda mesela \u00f6zellikle tiyatro sitelerinde \u00e7\u0131kan haberlere bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda, taciz meselesini \u201ciddia\u201d olarak ele al\u0131yor ve \u201cobjektif\u201d davrand\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyip bu taciz konusunda net tav\u0131r almaktan ka\u00e7\u0131n\u0131yorlar. Ama asl\u0131nda olgular ortada, olaylar ortada, onaylanmayacak bir durum yok. Dolay\u0131s\u0131yla objektif olma iddias\u0131yla tarafs\u0131z olmak, asl\u0131nda taciz meselesinde kad\u0131nlarla dayan\u0131\u015fma konusunda ciddi bir geri ad\u0131m atmak oluyor. Burada kendilerine alternatif, muhalif diyen, \u00f6zellikle cinsiyet\u00e7ili\u011fe kar\u015f\u0131 oldu\u011funu iddia eden kurumlar\u0131n daha kararl\u0131 tav\u0131rlar almas\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. <\/p align=\"justify\">\r\n

G\u00fclcan K\u00fc\u00e7\u00fck: <\/b> Ben kamp\u00fcsteki deneyimlerden biraz bahsedece\u011fim ama bahsederken sadece Folklor Kul\u00fcb\u00fc de\u011fil, Tiyatro Kul\u00fcb\u00fc, Kad\u0131n Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Kul\u00fcb\u00fc gibi sahne sanatlar\u0131 ve k\u00fclt\u00fcr alan\u0131nda e\u011fitim-ara\u015ft\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapan gruplar\u0131n deneyimlerinden de bahsedece\u011fim. Asl\u0131nda \u00fcniversite y\u0131llar\u0131, \u00f6\u011frencilerin liseden \u00e7\u0131k\u0131p geldi\u011fi, ergenli\u011fin devam ettirildi\u011fi bir s\u00fcre\u00e7. Peki, bu ge\u00e7 ergenlik d\u00f6neminin entelekt\u00fcel adaylar\u0131 olarak geldi\u011fimiz \u00fcniversitede \u0131srarl\u0131 bir \u015fekilde devam ettirilme \u00e7abas\u0131 bizim k\u00fclt\u00fcr sanat faaliyeti yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z alanlar\u0131 nas\u0131l etkiler? Liseden getirilen ili\u015fkilerin\/ili\u015fki a\u011flar\u0131n\u0131n\/bi\u00e7imlerinin veya zihniyetin \u00fcniversitedeki k\u00fclt\u00fcr-sanat faaliyeti \u00f6rg\u00fctlenen alanlarda cinsel ve duygusal spek\u00fclasyonlara ortam haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz. <\/p align=\"justify\">\r\n

Tart\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 gereken \u015fey; ya\u015fanan bu ili\u015fki a\u011flar\u0131n\u0131n bizim e\u011fitim ara\u015ft\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za, yani sanatsal \u00f6rg\u00fctlenmemize nas\u0131l yans\u0131d\u0131\u011f\u0131d\u0131r. Bu tart\u0131\u015fmalar\u0131n sonucunda al\u0131nan kararlar gruptan gruba de\u011fi\u015febilir. Ancak, bir cinsel taciz vakas\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131nda bunun nas\u0131l ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131, kul\u00fcp i\u00e7indeki feministlerin veya toplumsal cinsiyet duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131na sahip olan \u00fcyelerin nas\u0131l tepki olu\u015fturdu\u011fu da \u00e7ok \u00f6nemlidir. Liseden getirdi\u011fimiz cinsel tacizi normalle\u015ftiren anlay\u0131\u015f\u0131n, cinsel tacizle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda olu\u015fturulan tepkilerde de kendisini g\u00f6sterdi\u011fini g\u00f6r\u00fcyoruz. <\/p align=\"justify\">\r\n

Bu ak\u015fam, Okul Yolu dans tiyatrosu g\u00f6sterimizi sergileyece\u011fiz burada. Bu g\u00f6steri, insan haklar\u0131 ihlalleri temas\u0131ndan yola \u00e7\u0131karak haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir g\u00f6steridir. Temel vukuat\u0131m\u0131z: \u201cBa\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc bir \u00f6\u011frenci okula girmek ister ama giremez.\u201d Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi\u2019nde ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fcyle ilgili yasa tasar\u0131s\u0131ndan ve okul y\u00f6netimindeki de\u011fi\u015fiklikten sonra ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc \u00f6\u011frenciler okula giremez oldular. Bir kad\u0131n inanc\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc ba\u015f\u0131n\u0131 \u00f6rtmek istiyor ve bu sebeple okula giremiyor. En temel e\u011fitim hakk\u0131n\u0131 alamayan kad\u0131n \u201cdezavantajl\u0131 konuma d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\u201d Kad\u0131n oldu\u011fu i\u00e7in maruz kald\u0131\u011f\u0131 bu uygulamay\u0131 cinsiyet\u00e7i olarak tan\u0131ml\u0131yoruz. Ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc bir \u00f6\u011frencinin e\u011fitim alamamas\u0131n\u0131 cinsel taciz kapsam\u0131nda ele alabilir ve tart\u0131\u015fabiliriz. <\/p align=\"justify\">\r\n

Bununla birlikte cinsel tacizi sadece cinsiyet \u00fczerinden tart\u0131\u015fm\u0131yoruz. Cinsel y\u00f6nelim ve kimlik de duyarl\u0131 olma iddias\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z konular. \u00d6rne\u011fin, sahnedeki \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fczde e\u015fcinsellere hakaret i\u00e7erecek bir tipleme \u00e7izdi\u011finizde burada cinsiyet\u00e7i bir tavr\u0131 da sergilemi\u015f olursunuz. Ya da e\u015fcinsel birisinin kendi grubunuz i\u00e7erisinde desteklenmeden yer almas\u0131n\u0131 (ki bu bir a\u015famadan sonra yer alamamas\u0131 anlam\u0131na gelir) cinsiyet\u00e7i bir tutum olarak de\u011ferlendirebilirsiniz. Te\u015fekk\u00fcr ederiz. <\/p align=\"justify\">\r\n

Korcan Per\u00e7in: <\/b>Merhabalar. Biz bu daveti ald\u0131ktan sonra kendi aram\u0131zda topland\u0131k, tiyatro ve taciz nas\u0131l birliktedir, ya da fa\u015fizmi tiyatroda nas\u0131l g\u00f6r\u00fcyoruz tarz\u0131nda konu\u015ftuk. \u201cTiyatroda taciz\u201d, b\u00f6yle bir \u015fey var m\u0131 ger\u00e7ekten? B\u00f6yle bir \u015fey var da hi\u00e7 duymad\u0131k m\u0131? Nas\u0131l b\u00f6yle bir cehalet i\u00e7inde kald\u0131k diye kendimizi sorgulad\u0131k biraz da. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u00d6zge Mersin: <\/b>Biz ilk \u00f6nce tacizin tan\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131k ve tacizi bir ki\u015finin s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisine istenmeden girilmesi olarak tan\u0131mlad\u0131k, ve tacizin nedenlerini yorumlamaya ba\u015flad\u0131k. Taciz, ahlaki ve toplumsal bir problemdir. Taciz bir g\u00fc\u00e7 ili\u015fkisi i\u00e7inde olur, g\u00fc\u00e7l\u00fc g\u00fc\u00e7s\u00fcz\u00fc taciz eder. Taciz sadece kad\u0131na yap\u0131lan bir problem de\u011fildir. Erkek de bu olaydan ma\u011fdur olabilir. Tacizin bir\u00e7ok nedeni vard\u0131r, bunlar\u0131 \u00fc\u00e7 ba\u015fl\u0131k alt\u0131nda toplad\u0131k: Taciz psikolojik fakt\u00f6rlerden kaynaklanabilir, \u00f6rne\u011fin \u00e7ocuklu\u011funda tacize u\u011fram\u0131\u015f bir insan ileriki ya\u015flar\u0131nda bunu bir \u00f6\u00e7 alma duygusuyla kar\u015f\u0131s\u0131ndaki insana yapabilir. \u0130kincisi, evlilik \u00f6ncesi cinselli\u011fin ciddi bir \u015fekilde yasakland\u0131\u011f\u0131, tabu say\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir \u00fclkede ya\u015f\u0131yoruz ve bu \u015fekilde ki\u015finin \u00fczerinde toplumsal bir bask\u0131 olu\u015fuyor ve bu bask\u0131yla ki\u015fi cinsel duygular\u0131n\u0131 bast\u0131r\u0131yor, bunu bir balon olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde bu bask\u0131lar \u015fi\u015fiyor \u015fi\u015fiyor ve patl\u0131yor. Sonras\u0131nda ki\u015fi kar\u015f\u0131s\u0131ndaki, \u00e7evresindeki ki\u015filere zarar vermeye ba\u015fl\u0131yor. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc olarak da \u00e7ocukluk d\u00f6nemlerinde cinsellikler asla konu\u015fulmaz, e\u011fitimi okullarda verilmez, bir ebeveyn kar\u015f\u0131s\u0131na al\u0131p da \u00e7ocu\u011fuyla bu konularla ilgili konu\u015fmaz. \u00c7ocuk soru sordu\u011funda ay\u0131p diye azarlan\u0131r ve b\u00f6yle durumlarda \u00e7ocuk cinselli\u011fin d\u00fc\u015f\u00fcncesini a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karamaz. Bunlar\u0131n hepsini bir araya toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda bu toplumsal bask\u0131, tabular (dinsel vb.) tacizin en \u00f6nemli nedenlerinden birinin cehalet oldu\u011funu s\u00f6yleyebiliriz. Tacizin saklanma nedenlerine bakarsak; aile bask\u0131s\u0131 y\u00f6n\u00fcnden nedenleri vard\u0131r veya bir ki\u015fi toplumsal bask\u0131yla ma\u011fdur olur ve ma\u011fdur su\u00e7suz iken su\u00e7lu duruma d\u00fc\u015fer. \u00d6rne\u011fin tacize u\u011frayan bir kad\u0131na \u015f\u00f6yle s\u00f6ylenebilir: Kuyruk sallamasayd\u0131 kimse taciz etmezdi. <\/p align=\"justify\">\r\n

Hukuksal m\u00fccadele boyutuna da bakmak istiyorum, hukukun tacizciye kar\u015f\u0131 cayd\u0131r\u0131c\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \u00d6rne\u011fin y\u0131lba\u015f\u0131nda ya\u015fanan bir taciz vard\u0131; turistlere yap\u0131lan bir taciz ve bu tacizi yapan ki\u015filer 57 YTL ceza ile kurtuldular. Bunu duyan insan, \u201c57 YTL\u2019yi veririm taciz de ederim\u201d diyebilir. Bu nedenle hukuksal a\u00e7\u0131dan kanunlar\u0131n cayd\u0131r\u0131c\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Taciz bir \u015fiddet midir? \u015eiddet nedir diye bakarsak \u015fiddet bir bast\u0131r\u0131lm\u0131\u015fl\u0131kt\u0131r, bu y\u00fczden tacizi bir \u015fiddet olarak ele alabiliriz. <\/p align=\"justify\">\r\n

Korcan Per\u00e7in: <\/b>Tacizi genel anlamda ele ald\u0131k, peki bunu tiyatroda nereye koyabiliriz? Tiyatroda da \u00e7ok bariz bir \u015fekilde g\u00f6r\u00fclebilir bu taciz eylemleri. Ama ilk ba\u015fta d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde \u015f\u00f6yle bir \u015fey ge\u00e7ebilir, herkes a\u00e7\u0131s\u0131ndan, b\u00fct\u00fcn halk a\u00e7\u0131s\u0131ndan; sanki tiyatroyla u\u011fra\u015fan her ki\u015fi tacizcidir sonucu \u00e7\u0131k\u0131yor ama yani asl\u0131nda \u00f6yle de\u011fil, tacizci olan bir insan tiyatroyla u\u011fra\u015fabilir. \u201cTiyatroda pozitif ayr\u0131mc\u0131l\u0131k olmal\u0131 m\u0131d\u0131r olmamal\u0131 m\u0131d\u0131r?\u201d sorusuna gelirsek, tabii ki olmamal\u0131d\u0131r \u00e7\u00fcnk\u00fc tiyatro sahnesinde oyuncu cinsiyetsizdir. Bir topluluk sahnede cinsiyetsiz oldu\u011funu iyi kavrayabilirse onu iyi sindirdiyse zaten kendisine yeni gelen kat\u0131l\u0131mlar\u0131n da bu yolda ilerlemesini sa\u011flamas\u0131 gerekir. Di\u011fer taraftan bakarsak, oyuncu da cinsiyet yoktur maddesinin arkas\u0131na s\u0131\u011f\u0131n\u0131p da \u201cben cinsiyetsizim ama taciz yapm\u0131yorum\u201d diyerek bu t\u00fcr eylemlerini de savunabilir. \u00dcniversiteye yeni insanlar geldi\u011fi i\u00e7in bizim toplulu\u011fumuza da yeni kat\u0131l\u0131mlar ger\u00e7ekle\u015fiyor, yeni d\u00fc\u015f\u00fcnceler geliyor. Fakat eski olarak adland\u0131rabilece\u011fimiz insanlar\u0131n da bu yeni gelen arkada\u015flar\u0131m\u0131za bir \u00f6nc\u00fcl\u00fck yap\u0131p her konuda onlar\u0131 o topluluk ad\u0131na \u015fekillendirmesi gerekir diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum ve bunun i\u00e7inde belli bir k\u0131stasta ast \u00fcst ili\u015fkisi var olabilir. Bunu yine tacize getirirsek i\u015fte tiyatro a\u011fabeylerinin d\u00fc\u015f\u00fcnceleri ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Bir\u00e7ok tiyatro toplulu\u011fu tiyatro a\u011fabeylerinin hiyerar\u015fisi ile i\u015fliyor, bu topluluklara her y\u0131l yeni insanlar kat\u0131l\u0131yor, dolay\u0131s\u0131yla bunlar\u0131 k\u00f6t\u00fcye kullan\u0131p taciz boyutuna ta\u015f\u0131yabiliyorlar, fazla olmasa da bunlar\u0131 duyuyoruz etraf\u0131m\u0131zda. T\u0130YAGAM a\u00e7\u0131s\u0131ndan bakarsak, T\u0130YAGAM\u2019da ilk d\u00f6nem oyunculuk \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131l\u0131r genelde. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yaparken o sene gelen yeni ki\u015filere bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 niye yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 anlat\u0131yoruz. \u00d6rne\u011fin y\u00fcz \u0131s\u0131nd\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda e\u015fler olu\u015fturuluyor ve insanlar birbirlerinin y\u00fczlerini \u201cm\u0131nc\u0131klayarak\u201d \u0131s\u0131tmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar mimikleri daha iyi kullanabilmesi i\u00e7in. Topluluktaki anlay\u0131\u015f bi\u00e7imi tam oturmam\u0131\u015f insanlarda \u201cya nas\u0131l ya, ben onun y\u00fcz\u00fcne dokunamam ki birbirimizi mi elleyece\u011fiz\u201d tarz\u0131nda tepkiler olu\u015fabiliyor. Bu y\u00fczden \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n yeni kat\u0131l\u0131mc\u0131lara iyi anlat\u0131labilmesi gerekiyor.\r\n

Aynur \u00d6zu\u011furlu: <\/b>Yakla\u015f\u0131k 15 y\u0131ld\u0131r feminist sokak tiyatrosu u\u011fra\u015f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren bir grubun par\u00e7as\u0131 olarak ilk defa tek ba\u015f\u0131na kendimizden s\u00f6z ediyorum. Bunu \u00f6zellikle \u015funun i\u00e7in s\u00f6yledim: Birazdan \u201cbiz\u201d diye \u00e7a\u011f\u0131raca\u011f\u0131m bir deneyimden s\u00f6z edece\u011fim. Anlatacaklar\u0131m sadece bunca y\u0131ld\u0131r payla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z o deneyimin benim taraf\u0131mdan nas\u0131l alg\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011fil, ki\u015fisel alg\u0131m\u0131n o deneyimin bir par\u00e7as\u0131 olarak nas\u0131l yarat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 da i\u00e7eriyor. Bu y\u00fczden \u201cbiz\u201d, bir grup olmaktan \u00e7ok ortak bir deneyim in\u015fa etmenin her birimizi getirdi\u011fi yeri i\u00e7inde ta\u015f\u0131yor. <\/p align=\"justify\">\r\n

Asl\u0131nda epey \u015fa\u015fk\u0131n\u0131m. Bu tart\u0131\u015fma i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131\u011f\u0131m\u0131zda do\u011fal olarak \u2013neden do\u011fal dedi\u011fimi tahmin etmi\u015fsinizdir\u2013 kad\u0131n kad\u0131na bir grubun cinsel tacizin ne oldu\u011funu bilmeye en uzak topluluk olaca\u011f\u0131n\u0131 varsaym\u0131\u015ft\u0131k. Me\u011ferse de\u011filmi\u015fiz. Biz cinsel tacizin ne menem bir \u015fey oldu\u011funu \u015f\u00fcphesiz ki iyi biliyoruz, \u00f6mr\u00fcm\u00fcz\u00fc onun bir nesnesi olarak t\u00fcketti\u011fimize g\u00f6re. Toplumsal hayatta b\u00f6yleyken tiyatroda b\u00f6yle olmamas\u0131 i\u00e7in do\u011frusu ge\u00e7erli hi\u00e7bir nedenin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da iyi biliyoruz. Buraya kad\u0131n tiyatrosu olarak cinsel tacizi bilmemenin nas\u0131l bir bilgi alan\u0131 olu\u015fturdu\u011funu tart\u0131\u015fmak \u00fczere gelmi\u015ftim asl\u0131nda. Ama \u201cbilmek\u201dten s\u00f6z etmek san\u0131r\u0131m daha do\u011fru olacak. \u00c7\u00fcnk\u00fc kolayl\u0131kla \u015f\u00f6yle varsay\u0131labilir: Kad\u0131n tiyatrosu nas\u0131lsa oyunculuk iddialar\u0131 olmayan ama niyeyse yine de tiyatronun kapasitesini kendi sorgu ve itiraz\u0131n\u0131 geli\u015ftirip y\u00fckseltmek i\u00e7in kullanan bir grup kad\u0131ndan ibarettir. Ve b\u00f6yle bir grup olarak nas\u0131lsa d\u0131\u015far\u0131n\u0131n\/erkek d\u00fcnyas\u0131n\u0131n b\u00fct\u00fcn tehdidi ve tehlikesinden uzak s\u0131\u011f\u0131nabilece\u011fi bir ev yaratm\u0131\u015ft\u0131r. M\u00fcmk\u00fcn ama yine de bizimki kad\u0131n kad\u0131na olman\u0131n sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 kolayl\u0131kla kendimizi tacizden uzak tutabildi\u011fimiz bir ev ya da yuva de\u011fildi. Hayat cinsiyete dayal\u0131 g\u00fc\u00e7 e\u015fitsizli\u011fi etraf\u0131nda \u00f6rg\u00fctlenmi\u015fken bir yery\u00fcz\u00fc cenneti de yaratm\u0131\u015f olamay\u0131z. Evden daha berbat bir metafor olamazd\u0131, hele cinsel tacizi konu\u015fuyorken; cennetten de\u2026<\/p align=\"justify\">\r\n

Tacizi \u201cdo\u011fal olarak\u201d bilmenin ve buna ra\u011fmen ondan nispeten uzak bir ili\u015fki yaratman\u0131n neye benzedi\u011fini tasavvur edebilmek i\u00e7in kan\u0131mca feminist ele\u015ftirinin niteli\u011fine bakmak gerekir. Kastetti\u011fim bu ele\u015ftirinin neleri i\u00e7erdi\u011fi de\u011fil. Feministler \u00e7ok uzun zamand\u0131r temsil bi\u00e7imleriyle toplumsal cinsiyet aras\u0131ndaki ba\u011f\u0131, teatral bir g\u00f6sterge olarak bedenin anlamland\u0131r\u0131lma bi\u00e7imlerini tart\u0131\u015f\u0131yorlar. Anla\u015f\u0131lan o ki, cinsiyete dayal\u0131 t\u00e2biyet, e\u011fer feminist bir ele\u015ftiriden s\u00f6z ediyorsak, metnin kendisinden sahnelenme bi\u00e7imine kadar tiyatronun her yerinde var. Beni ilgilendiren i\u00e7erikten \u00e7ok neyi g\u00f6sterdi\u011fi \u2013\u00f6zellikle de kendi tiyatro prati\u011fimizi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcmde. Asl\u0131nda temel, bu y\u00fczden de basit bir \u015feyi g\u00f6steriyor: Cinsel t\u00e2biyet toplumsal hayat\u0131n \u00f6rg\u00fctsel yap\u0131s\u0131na i\u00e7seldir. E\u011fer cinsiyet\u00e7ilik toplumsal hayat\u0131n \u00f6rg\u00fctleni\u015finin, \u00f6rne\u011fin tiyatro dahil b\u00fct\u00fcn kurumsal yap\u0131lar\u0131n mant\u0131\u011f\u0131n\u0131n kurucu unsuru ise bundan \u00e7\u0131kar\u0131labilecek en \u00f6nemli sonu\u00e7, cinsel \u015fiddetin bir sapma, sapk\u0131nl\u0131k ya da biraz fazla cinsiyet\u00e7i karakterdekilere has bir marifet olmad\u0131\u011f\u0131d\u0131r. Aksine hayat\u0131n hiyerar\u015fik \u00f6rg\u00fctlenme bi\u00e7iminin i\u00e7kin bir prensibidir. Bu prensip, altta kalan herkesi kad\u0131nla\u015ft\u0131rabilir. <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","column_2":"

\"yeralt\u0131_Tiyatroda
\r\n

Kad\u0131nlar\u0131n kendi s\u00f6zlerini y\u00fckseltme deneyimleri ister istemez bu t\u00e2biyetten azade olabilme prati\u011fini araman\u0131n ve onu kurman\u0131n da bir par\u00e7as\u0131 olagelmi\u015ftir. Biz de bunu yapt\u0131k. Ama ne feminist s\u00f6z bir lafazanl\u0131k, ne de feminist pratik kuru bir aktivizm. Bizim gibi sokak tiyatrolar\u0131n\u0131n az-\u00e7ok \u015f\u00f6yle kodland\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyorum: \u201cBunlar kendilerini teatral olarak ifade eden siyasal protesto gruplar\u0131, ama\u00e7lar\u0131 sadece politik eylem ger\u00e7ekle\u015ftirmek\u2026\u201d Bu ge\u00e7erli \u015f\u00fcphesiz ama \u00e7ok yetersiz. S\u00f6z\u00fcn tabiyetten uzak bir deneyim haline gelmesi, kurdu\u011funuz ili\u015fkinin i\u00e7inde cismani bir \u015feye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmesi gerekiyor. Feminist s\u00f6z\u00fcn feminist bir fiil olabilmesi ise \u015fu iki ironiyi i\u00e7eriyor: \u0130lki, k\u0131smile\u015ftirilme. Bu, hayat\u0131n \u00f6rg\u00fctlenmesinin kurucu prensibine dair temel bir ele\u015ftiriyi sadece kad\u0131nlar\u0131n sorunlar\u0131n\u0131 anlatan ek bir s\u00f6ze d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcp marjinalle\u015ftiriyor \u2013bizim alg\u0131lanma bi\u00e7imimizde oldu\u011fu gibi. \u0130kincisi, tabiyetten uzak bir pratik in\u015fa etmenin zorlu\u011fu ve yoruculu\u011fu. 15 y\u0131ld\u0131r bazen birbirimizi bo\u011fazlayarak, k\u0131z\u0131p k\u00fcsmeyi ve bar\u0131\u015fabilmeyi \u00f6\u011frenerek yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z en esasl\u0131 eylemlerimizden biri bu herhalde. <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n

Ba\u015fta dedi\u011fim gibi biz oyunculuk iddialar\u0131 olan kad\u0131nlar de\u011fildik, de\u011filiz. 15 y\u0131ld\u0131r kad\u0131n tiyatrosu yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z halde bizim aile, \u00e7al\u0131\u015fma, okul hayatlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda \u201cayr\u0131ca\u201d bir de sanat hayat\u0131m\u0131z yok, hi\u00e7 olmad\u0131. Yine de bu kadar s\u00fcre ne yapt\u0131k? Erke\u011fe, devlete, sermayeye dair feminist s\u00f6zlerimizi sembolik anlam \u00fcretiminin konusu haline getirdik. Bu haliyle boydan boya sanatsal bir edimin i\u00e7indeydik. \u00dcretti\u011fimiz anlamlar okunabilsin diye kent mekanlar\u0131n\u0131 sahnelere d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fck. D\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz mekanlar\u0131n her biri \u2013Y\u00fcksel Caddesi, G\u00fcvenpark, bir gecekondunun bah\u00e7esi ya da bir grev \u00e7ad\u0131r\u0131\u2013 oynad\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u00fcre boyunca ta\u015f\u0131d\u0131klar\u0131 verili anlam her ne ise o olmaktan \u00e7\u0131kt\u0131. \u00dcstelik yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u015fey bizi oyunculukta de\u011fil belki ama kendi hayat\u0131m\u0131zda ve bir b\u00fct\u00fcn olarak hayat\u0131n kavran\u0131\u015f\u0131nda fena halde iddia sahibi kad\u0131nlar haline getirdi; \u00e7ocuk do\u011furmak, depresyonda da\u011f\u0131lmadan iyi bir master ya da doktora tezi yazmak, kad\u0131nlar\u0131n kurtulu\u015funu ger\u00e7ekle\u015ftirmek, sosyalizmi kurmak, \u00f6lmeden \u00f6nce bir roman yazmak gibi mesela. G\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc gibi gayet makul, \u00f6l\u00fcms\u00fczl\u00fck arayan son derece s\u0131radan ve basit iddialar. B\u00fct\u00fcn zorlu\u011funa ve bocalamalar\u0131na, \u00fcstelik asla tiyatro kanonunun bir par\u00e7as\u0131 haline gelemeyecek, gelmeyecek olmam\u0131za ra\u011fmen, biz \u00e7ok muhtemel ki feminist devrimimizin i\u00e7indeydik. Feminist s\u00f6z\u00fc tiyatro yaparak maddi bir ili\u015fkiye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek i\u00e7in birbirimizle bo\u011fu\u015fup cebelle\u015fti\u011fimiz b\u00fct\u00fcn o zamanlar boyunca biz kendi devrim an\u0131m\u0131z\u0131 yap\u0131yorduk. Bu hakk\u0131m\u0131z ve zaten i\u015fimiz. <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n

Oturum Tart\u0131\u015fma B\u00f6l\u00fcm\u00fc<\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 1: <\/b> Benim birka\u00e7 sorum olacak. Cehaletten dolay\u0131 taciz olabiliyor diye bir c\u00fcmle ge\u00e7ti. Cehalet tam olarak nedir ve bunun \u00f6l\u00e7\u00fcleri nelerdir? Ne zaman birisi cahil, ne zaman de\u011fildir? Yani bir profes\u00f6r ne zaman cahil oluyor ve dolay\u0131s\u0131yla tacizci olabiliyor cahil oldu\u011fu i\u00e7in ya da okul bitirmemi\u015f birisi ne zaman o cehaleti a\u015fm\u0131\u015f oluyor ve taciz etmeyecek d\u00fczeye eri\u015fmi\u015f oluyor? Onun d\u0131\u015f\u0131nda, \u00f6\u011fretim g\u00f6revlileri ve \u00f6\u011frenciler olarak toplumsal cinsiyet ve erkek rollerini y\u0131kmak i\u00e7in neler yap\u0131l\u0131yor? Ya da yeni bir oyun s\u00f6z konusu oldu\u011fu zaman e\u015fcinsel, travesti, transeks\u00fcel bireylerin oynand\u0131\u011f\u0131, bunlar\u0131n g\u00fcndeme getirildi\u011fi, bu karakterlerin yarat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 oluyor mu? <\/p align=\"justify\">\r\n

Korcan Per\u00e7in: <\/b> Biz \u201ce\u011fitimsiz her insan cahildir\u201d olarak alg\u0131lam\u0131yoruz. Ki\u015fi kendini herhangi bir konuda geli\u015ftirmedi\u011fi takdirde cahil kal\u0131r ve cahil insan kendini sorgulamadan her \u015feyi kabul eden insand\u0131r. \u201cCehaletin s\u0131n\u0131r\u0131 var m\u0131d\u0131r?\u201d diye sordunuz, cehaletin bence s\u0131n\u0131r\u0131 yoktur. Bir profes\u00f6r e\u011fer tacizde bulunuyorsa toplumsal konularda kendini sorgulamam\u0131\u015ft\u0131r, ayn\u0131 zamanda o ki\u015fide a\u00e7l\u0131k vard\u0131r ve kendinde eksiklik duyuyordur. Bu a\u00e7l\u0131kla ki\u015fi, kar\u015f\u0131 cinsteki bir bireyi taciz edebilir. Fakat okumayan bir insan\u0131 ele ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda, bu ki\u015fi kendini \u00f6yle bir geli\u015ftirir ki, kendine \u00f6yle bilgiler katar ki bu ki\u015fi bir \u015feyleri \u00e7\u00f6z\u00fcmlemi\u015ftir. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 1: <\/b> Ben \u00e7ok farkl\u0131 bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131 olmas\u0131ndan dolay\u0131 tart\u0131\u015fmaya a\u00e7mak istemi\u015ftim. Ben tacizin ve tecav\u00fcz\u00fcn, cehaletten, okumaktan, okumamaktan, \u015fu ya da bu nedenden dolay\u0131 de\u011fil, bilhassa tamamen bilin\u00e7li bir \u015fekilde yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, g\u00fc\u00e7 ve bilin\u00e7le alakal\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bunun bilgiyle, okumakla ya da stat\u00fcyle \u00e7ok fazla \u00f6l\u00e7\u00fclebilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131. A\u00e7l\u0131kla da bir ilgisinin oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. Zaten kimin, neye, ne kadar ihtiyac\u0131 oldu\u011funu \u00f6l\u00e7ebilmemizin imkan\u0131 da yok. Sizin s\u00f6ylediklerinizden yola \u00e7\u0131kacak olursak, evli ya da d\u00fczenli bir cinsel hayata sahip olan bir erke\u011fin a\u00e7 olmamas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla da tacizde bulunmamas\u0131 gerekiyor. <\/p align=\"justify\">\r\n

Burak Ac\u0131l: <\/b> Bug\u00fcn tiyatroda tacizden bahsediyoruz. Tiyatrodan bahsederken de aksine \u00f6rneklerin tam da \u201cbilginin fazla oldu\u011fu insan\u201d taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. O zaman tacizi tamamen cehalete ba\u011flayan kuram ala\u015fa\u011f\u0131 oluyor. <\/p align=\"justify\">\r\n

Meltem Keskin: <\/b>TAKSAV\u2019a bir \u00f6neride bulunmak istiyorum. Tecr\u00fcbelerim dahilinde bu konu ba\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 bir sempozyum olarak yeniden ele alman\u0131z gerekti\u011fi kanaatindeyim. B\u00fct\u00fcn g\u00fcne daha rahat yayarak, bu konuyla ilgili \u00e7e\u015fitli meslek gruplar\u0131ndan uzmanlarla bir sempozyum yap\u0131l\u0131rsa daha yararl\u0131, daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 olur diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. <\/p align=\"justify\">\r\n

Fulya Paksoy: <\/b> Buna da ihtiya\u00e7 vard\u0131r dedi\u011finiz gibi, ama bizim bu panelden beklentimiz \u201ccinsel taciz vard\u0131r\u201d diyen kad\u0131nlar ya da kad\u0131ns\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lan erkekler varsa birlikte tiyatrodaki cinsel tacizi tart\u0131\u015fmakt\u0131r. Ben de hayat\u0131mda bir\u00e7ok kad\u0131n gibi tacize u\u011frad\u0131m, sistematik bir bi\u00e7imde i\u015f yerinde tacize u\u011frad\u0131m, i\u015ften at\u0131lma riski ya\u015fayarak tacize u\u011frad\u0131m. O noktada benim i\u00e7in ya\u015famsal olan orada \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor olmamd\u0131. T\u0131pk\u0131 bir kad\u0131n\u0131n tiyatro yapmak istemesi gibi o noktada da ben tacizcinin \u00e7ocuklu\u011fuyla de\u011fil de ki\u015fisel olarak benimle ilgilenilmesini istiyorum. Burada da bizim konu\u015fmak istedi\u011fimiz tiyatroda da cinsel tacize u\u011frayan arkada\u015flar\u0131n ne demek istedikleri, \u201cpeki o zaman biz ne yap\u0131yoruz da tiyatroda cinsel tacizin zeminini haz\u0131rl\u0131yoruz?\u201d <\/p align=\"justify\">\r\n

Meltem Keskin: <\/b> Biz bir \u015feyler yaparak bunun zeminini haz\u0131rlam\u0131yoruz asl\u0131nda. Hi\u00e7bir \u015fey yapmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in bu zemin var belki de. Burada Yeralt\u0131\u2019n\u0131n sordu\u011fu sorulardan biri vard\u0131: \u201cTiyatroda taciz neden g\u00f6r\u00fcn\u00fcr de\u011fil, \u00f6rtenleri ne?\u201d Biziz. Biz \u00e7ok al\u0131\u015fm\u0131\u015f\u0131z her \u015feyi idare etmeye, yok saymaya. <\/p align=\"justify\">\r\n

Birol Tezcan (Yeralt\u0131): <\/b>Kapatma eylemi \u00e7ok \u00f6nemli. Birebir olmasa da benzer bir \u00f6rnek an\u0131ms\u0131yorum. ODT\u00dc\u2019deki e\u015fcinsel arkada\u015flar bir topluluk kurmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131nda ODT\u00dc\u2019n\u00fcn rekt\u00f6r\u00fc: \u201cNe demek ODT\u00dc\u2019de e\u015fcinsel mi var?\u201d sorusunu sormu\u015f. Son duydu\u011fum kadar\u0131yla da yine Kad\u0131n \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131 Grubu olu\u015fturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda da \u201cODT\u00dc\u2019de kad\u0131n m\u0131 var?\u201d <\/p align=\"justify\">\r\n

Burak Ac\u0131l: <\/b>Kad\u0131n yok ki k\u0131z var. <\/p align=\"justify\">\r\n

Birol Tezcan: <\/b> Bu ataerkil yap\u0131 dolayl\u0131 olarak dilimize de i\u015flemi\u015f durumda. \u00d6rne\u011fin \u201ctacize u\u011frad\u0131m\u201d c\u00fcmlesini yap\u0131sal olarak inceledi\u011fimizde de \u00f6zneyi yani as\u0131l taciz edeni g\u00f6remiyoruz. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 2: <\/b> Ben tiyatroda cinsel tacize u\u011framad\u0131m ancak tiyatroda taciz oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnerek bir tiyatro toplulu\u011fundan ayr\u0131ld\u0131m ve o tiyatro toplulu\u011funda erkek arkada\u015flar ba\u015fka bir erke\u011fi bence taciz ediyorlard\u0131. Bunun i\u00e7inden \u00e7\u0131kamamam\u0131z\u0131n nedeni olay\u0131n ki\u015fisel mi, toplumsal m\u0131, tiyatro ile mi ilgili ayr\u0131m\u0131na varamamam\u0131zd\u0131. Hukuk Fak\u00fcltesi\u2019ndeki bir tiyatro toplulu\u011funun \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 y\u00f6nlendiren 20-25 ya\u015flar\u0131nda bir erkek arkada\u015f\u0131m\u0131z, k\u0131z arkada\u015f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in di\u011fer erkek arkada\u015flar taraf\u0131ndan s\u00fcrekli taciz ediliyordu ve sap\u0131k muamelesi g\u00f6r\u00fcyordu. Ona sap\u0131km\u0131\u015f gibi davran\u0131yorlard\u0131 ancak bunun kar\u015f\u0131s\u0131nda taciz edilen arkada\u015f da kar\u015f\u0131l\u0131k vermiyordu. Oyunculuk \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 olurken bir g\u00fcn, sar\u0131lmalar, beden a\u00e7ma hareketleri vb. k\u0131zd\u0131m ve dayamay\u0131p \u201cbu arkada\u015f sap\u0131k m\u0131, ki e\u011fer sap\u0131ksa biz ona g\u00f6re davranal\u0131m, yok de\u011filse de bu \u015fekilde taciz etmeyi b\u0131rak\u0131n bu \u00e7ocu\u011fu\u201d dedim. Ben fazla konu\u015fan, konu\u015fmay\u0131 seven bir insan\u0131m, bu rahats\u0131zl\u0131k uyand\u0131rabiliyor. Bir g\u00fcn kantine girdi\u011fimde, bu insanlar \u201c\u00e7irkin geldi, \u00e7irkin geldi\u201d \u015feklinde ba\u011f\u0131ran, ko\u015fu\u015fturan, hala ergenmi\u015f gibi davranan birka\u00e7 insan. Onlar\u0131n bu davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131n bana kar\u015f\u0131 yap\u0131lan bir taciz oldu\u011funu, \u00f6z\u00fcr dilemelerini ve bu \u015fekilde uzla\u015fmay\u0131 teklif ettim. Sonu\u00e7ta t\u00fcm kad\u0131nlar\u0131n g\u00fczel olmas\u0131n\u0131 emreden ve g\u00fczel olmayan\u0131 d\u0131\u015flayan bu sistemin i\u00e7inde bana \u201c\u00e7irkin\u201d diye s\u00fcrekli seslenilmesi, \u00fczerime gelinmesi ve dalga ge\u00e7ilmesi beni rencide eden bir taciz t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. Kimi \u00f6z\u00fcr dileyebilecek insan olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, kimi \u00f6z\u00fcr dileyebilecek biri olmas\u0131na kar\u015f\u0131n \u015fahsen benden \u00f6z\u00fcr dileyemeyece\u011fini, bunu istemedi\u011fini belirtti. Benim asl\u0131nda onu taciz etti\u011fimden \u015fikayet etti. Biz oyun i\u00e7inde kar\u0131-kocay\u0131 oynuyoruz ve oyunda s\u00fcrekli yak\u0131n temas var. Buna ithafen ben \u201cbenden tiksindi\u011fini s\u00f6yleyen birine sahnede de dokunamam, bu her defas\u0131nda akl\u0131ma gelir ve ayr\u0131ca bunu yapmak istemiyorum\u201d dedim. Sonras\u0131nda \u201csen rol pazarl\u0131\u011f\u0131 m\u0131 yap\u0131yorsun? Tecav\u00fcze u\u011frarken zevk almaya m\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsun?\u201d gibi kelimeler ge\u00e7iyor. Ben o an oyundan ayr\u0131lmaya, gitmeye karar verdi\u011fimi s\u00f6yledim. Ertesi g\u00fcn y\u00f6netmen ve t\u00fcm grup toplant\u0131 yapt\u0131k. Ben bir \u00f6nceki g\u00fcn ya\u015fananlar\u0131 anlatt\u0131m ve bundan t\u00fcm grubun sorumlu oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc, bir tav\u0131r g\u00f6stermelerini bekledi\u011fimi s\u00f6yledim. Grup olarak bu konunun ki\u015fisel bir konu oldu\u011funu s\u00f6yleyerek ilgilenmek istemediklerini s\u00f6ylediler. \u00d6zellikle kad\u0131nlardan destek bekledim ancak kad\u0131nlar olay kar\u015f\u0131s\u0131nda hi\u00e7 ses \u00e7\u0131karmad\u0131lar. Kimin gidece\u011fine karar vermek i\u00e7in oylama yapmay\u0131 \u00f6nerdiler, kabul etmedim. \u00c7\u00fcnk\u00fc onlar \u00fc\u00e7 ki\u015fiyken ben tek ki\u015fiydim. Bunun adil olmayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc s\u00f6yledim. Bir arkada\u015f beni kovdu, topluluktan gitmemi istedi\u011fini s\u00f6yledi. Onlara kendilerini her yerde cinsiyet\u00e7i olarak te\u015fhir edece\u011fimi s\u00f6yledi\u011fimde bunun toplulu\u011fun i\u00e7inde bir olay oldu\u011fu ve d\u0131\u015far\u0131 te\u015fhirinin anlaml\u0131 olmayaca\u011f\u0131, gereksiz olaca\u011f\u0131na y\u00f6nelik konu\u015fmalar yapt\u0131lar. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 3: <\/b> Burada taciz mi \u00f6nemlidir, yoksa tacize u\u011framak ya da taciz eden olmak m\u0131 \u00f6nemlidir? E\u011fer tacize u\u011frayan iseniz elbette ki ma\u011fdur olarak d\u00fcnyan\u0131z alt \u00fcst olmu\u015f olabilir, bundan dolay\u0131 ma\u011fdur olmak \u00e7ok \u00f6nemlidir. Ama buras\u0131 bir panel, yani bir entelekt\u00fcel ortam. Burada neyi anlamam\u0131z neyi dinlememiz gerekti\u011fini sormak istiyorum. Arkada\u015flar konu\u015furken dediler ki, taciz eden ya da tecav\u00fcz eden ge\u00e7mi\u015finde b\u00f6yle bir \u015fey ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131r. Fulya da dedi ki \u201cBen onla m\u0131 u\u011fra\u015faca\u011f\u0131m?\u201d U\u011fra\u015fmak zorundas\u0131n. Neden? \u00c7\u00fcnk\u00fc biz toplumsal bir olaydan bahsediyoruz. <\/p align=\"justify\">\r\n

Fulya Paksoy: <\/b> Biz b\u00fct\u00fcn d\u00fcnya tarihine, felsefeye, psikolojiye, Freud\u2019a bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda hep onlarla ilgilenilmi\u015f; yani hep \u201cbu \u00e7ocuklara ne oldu da b\u00f6yle tacizci oldular\u201d durumu oluyor. Ancak \u015fimdiye kadar tacize u\u011frayan hi\u00e7 \u00f6zne olarak konu\u015fulmam\u0131\u015f, bu sefer ma\u011fdur olan ya da \u00f6yle \u00e7izilen kad\u0131n\u0131n konu\u015fulaca\u011f\u0131 bir alan olsun.\r\n

\u0130zleyici 3: <\/b> Siz mesela i\u015f\u00e7i s\u0131n\u0131f\u0131 olarak ezeni \u00e7\u00f6z\u00fcmlemeye \u00e7al\u0131\u015fmazsan\u0131z, sosyalizm ya da kapitalizm mant\u0131ks\u0131z bir \u015fey olur. Kad\u0131n mesela ataerkilli\u011fi \u00e7\u00f6z\u00fcmlemedi\u011fi takdirde erke\u011fin ataerkilli\u011fi \u00e7\u00f6z\u00fcmlemesi yar\u0131m kal\u0131r. Tacize u\u011frayan\u0131n da tacizciyi \u00e7\u00f6z\u00fcmlemesi gerekir ki taciz olay\u0131 anla\u015f\u0131labilsin. Yani burada asl\u0131nda sadece bir ma\u011fdur yok. \u0130ki ma\u011fdur var: tacize u\u011frayan ve taciz edenin kendisi. <\/p align=\"justify\">\r\n

Ay\u015fan S\u00f6nmez (TB): <\/b>Kad\u0131nlar cinsel taciz ya da taciz olay\u0131n\u0131 ele ald\u0131\u011f\u0131nda referanslar\u0131 var; o da feminizm. Bu zaten kad\u0131nlar\u0131n \u00f6zg\u00fcrl\u00fck hareketi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r ve cinselli\u011fe y\u00f6nelik tercihleri ile daha da geni\u015flemi\u015ftir. Bir analoji kurdunuz ya asl\u0131nda ezilenin ezeni analiz etmesi gibi, ben burada b\u00f6yle bir referans noktas\u0131 oldu\u011funa inan\u0131yorum ki bir\u00e7ok konu\u015fmac\u0131 zaten b\u00f6yle bir referans noktas\u0131ndan konu\u015fuyor. Biraz \u00f6nce arkada\u015f bir tiyatro toplulu\u011funda ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131, bence orda sistematik taciz var, o derece ya da bu derece. Bu arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 insanlar \u00e7ok m\u00fcdahalesiz kalm\u0131\u015flar. Bu g\u00f6zlemlenemeyen bir \u015fey mi? Hi\u00e7 kimsenin dikkatini \u00e7ekmedi mi? Art\u0131k sizi, oyunu etkilemeye ba\u015flam\u0131\u015f. \u00c7ok ilerlemi\u015f, uzat\u0131lm\u0131\u015f, \u00fcretim yapan grup i\u00e7in \u00e7ok y\u0131prat\u0131c\u0131. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 4: <\/b> Taciz konusu konu\u015fulunca tamamen feminizm \u00fczerinden alg\u0131land\u0131. Ben feminist bir kad\u0131n de\u011filim, feminist bir kad\u0131n olmay\u0131nca bu konuya duyars\u0131z\u0131m gibi bir sonu\u00e7 \u00e7\u0131k\u0131yor. Sadece feministler bu konuya parmak basabilir ya da bu sadece feminizm ile a\u015f\u0131labilecek bir durumdur gibi bir sonu\u00e7 ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Taciz olay\u0131n\u0131n nedenlerinin alt\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman bunun ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 ile bu gibi olaylar\u0131n yok edilebilmesi daha kolay olacakm\u0131\u015f gibi geliyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc tacize u\u011frayan ki\u015fi bir taraftan ma\u011fdur durumda; tacizci tamamen su\u00e7lu, cezaland\u0131r\u0131l\u0131yor. Ama taciz olay\u0131 hi\u00e7bir zaman yok olmuyor. Sokakta s\u00fcrekli taciz oluyor. \u0130ki dakikada bir birileri tecav\u00fcze u\u011fruyor. O zaman bunun sebebi ne? <\/p align=\"justify\">\r\n

P\u0131nar G\u00fcm\u00fc\u015f: <\/b> Kendine feminist demek ya da dememek apayr\u0131 bir tart\u0131\u015fma konusu. Uzun uzun, saatlerce konu\u015fabilecek bir \u015fey. Ben feminizmin m\u00fccadele i\u00e7in gerekli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Di\u011fer m\u00fccadeleleri tabi ki d\u0131\u015flam\u0131yorum. Taciz zaten istisna de\u011fil. Bunu inkar etmek maalesef m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil, e\u011fer b\u00fcy\u00fck konu\u015fursak taciz \u201csistem\u201d itibariyle var. O y\u00fczden belki psikolojik vakalar \u00e7\u0131k\u0131yor, bunlarda tabii ki bilimsel analiz ve tedavi \u00f6nemlidir. Ama biz psikolojik vakalardan \u00e7ok bahsetmiyoruz asl\u0131nda. Biz biraz daha \u00e7ok g\u00fcnl\u00fck hayata i\u00e7kin olan tacizden ve \u201cnormal olan\u201d insanlar\u0131n tacizinden bahsediyoruz. Dolay\u0131s\u0131yla tacizcinin toplumsal ko\u015fullar\u0131n\u0131 ele almak gibi bir l\u00fcks\u00fcm\u00fcz de yok. Biz \u00f6nce tacize u\u011frayana ne oldu\u011funa bakal\u0131m. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 1: <\/b> Sosyolojik anlamda feminizm erkek ve kad\u0131n e\u015fitli\u011fine inanmakt\u0131r. Kendimizi bu \u015fekilde adland\u0131rmak ve adland\u0131rmamak aras\u0131nda hala \u015fiddetli gel gitler ya\u015f\u0131yorsak burada bir sorunumuz var. Kesinlikle toplumsal cinsiyet ve feminizm k\u00f6keninden ele al\u0131n\u0131rsa bir \u015feyler yap\u0131labilir. \u0130ki c\u00fcmle ge\u00e7ti: \u201cTacizcilerin gen\u00e7 ya\u015fta, k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta tacize u\u011frad\u0131klar\u0131\u201d ve \u201cbu nedenden taciz yapabilecekleri.\u201d Do\u011fru olsa bile bu sadece bir mazeret olur. Ve ben bunun do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131na da inan\u0131yorum. Bu \u015funa benziyor: e\u015fcinsellerin \u00e7o\u011funun tacize u\u011fram\u0131\u015f olmas\u0131 ve o y\u00fczden e\u015fcinsel olmalar\u0131\u2026<\/p align=\"justify\">\r\n

2. Oturum<\/b><\/p align=\"justify\">\r\n

Fulya Paksoy: <\/b> \u0130kinci oturumda Ankara \u00dcniversitesi Siyasal Bilgiler Fak\u00fcltesi Kad\u0131n \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131\u2019ndan Prof. Dr. Serpil Sancar, K\u0131rk\u00f6r\u00fck Kad\u0131na Y\u00f6nelik \u015eiddetle M\u00fccadele Kooperatifi\u2019nden Elif Dumanl\u0131 ve Ankara \u00dcniversitesi Devlet Konservatuar\u0131 ve ayn\u0131 zamanda Kad\u0131n \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131 Merkezi\u2019nden Do\u00e7. Dr. G\u00fczin Yamaner konu\u015facak. Ancak hepsinden \u00f6nce bizim bir a\u00e7\u0131klamam\u0131z var TAKSAV\u2019la ilgili bir s\u0131k\u0131nt\u0131ya dair. <\/p align=\"justify\">\r\n

Birol Tezcan: <\/b> \u00d6ncelikle konu\u015fmac\u0131lar\u0131n ve sizin zaman\u0131n\u0131z\u0131 ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in \u00f6z\u00fcr diliyoruz Yeralt\u0131 olarak, ama uzun s\u00fcre d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckten sonra b\u00f6yle bir a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapman\u0131n zorunlu oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. A\u00e7\u0131klamam\u0131z bu y\u0131l onur \u00f6d\u00fcl\u00fc alan Talat Halman\u2019la ilgili. Bu insan baz\u0131 faydal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar yapm\u0131\u015f olabilir, bu \u015fu anlamda bizi ilgilendirmiyor: K\u00fclt\u00fcr Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na gelme bi\u00e7imi ve K\u00fclt\u00fcr Bakan\u0131 oldu\u011fu d\u00f6nemde 12 Mart H\u00fck\u00fcmeti\u2019nin yani askeri h\u00fck\u00fcmetin yapt\u0131\u011f\u0131 icraatlar dolay\u0131s\u0131yla \u00fclkeye verilen zararlardan dolay\u0131 Talat Halman\u2019a onur \u00f6d\u00fcl\u00fc verilmesini Yeralt\u0131 olarak do\u011fru bulmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 belirtmek istiyorum, te\u015fekk\u00fcr ediyorum. <\/p align=\"justify\">\r\n

Elif Dumanl\u0131: <\/b> Merhaba, K\u0131rk \u00d6r\u00fck Kad\u0131na Y\u00f6nelik \u015eiddetle M\u00fccadele Kooperatifi g\u00f6n\u00fcll\u00fcs\u00fcy\u00fcm. K\u0131rk \u00d6r\u00fck\u2019te \u00fc\u00e7 y\u0131la yak\u0131n zamand\u0131r sistematik olarak bilin\u00e7 y\u00fckseltme e\u011fitimleri ve toplant\u0131lar\u0131 yap\u0131yoruz. Bilin\u00e7 y\u00fckseltmek i\u00e7in sistematik tart\u0131\u015fmalar yapmak zorunday\u0131z. Burada konu\u015fmalar\u0131n da\u011f\u0131n\u0131k ve sistematik olmad\u0131\u011f\u0131 dikkatimi \u00e7ekti. Bu da\u011f\u0131n\u0131kl\u0131k, benim konu\u015fmam\u0131 da etkiledi \u015fu an, ele\u015ftiriyorum ama ben de biraz da\u011f\u0131n\u0131k anlataca\u011f\u0131m. <\/p align=\"justify\">\r\n

Biraz \u00f6nce arkada\u015f, biz de tacize u\u011fruyoruz, dedi. Erke\u011fin tacize u\u011frayan\u0131 olur mu? Ya da erkek tacize u\u011frad\u0131\u011f\u0131nda, kad\u0131n\u0131n u\u011frad\u0131\u011f\u0131 tacizle ayn\u0131 m\u0131d\u0131r? Taciz nedir? Tacizci kimdir? G\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131m okulda \u00f6yk\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yapt\u0131r\u0131yorum. 13-14 ya\u015flar\u0131nda 10 k\u0131z \u00f6\u011frencim var. Bununla birlikte s\u0131n\u0131f \u00f6\u011fretmeniyim. Bu sene d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131flar\u0131 okutuyorum. \u00c7ocuklar\u0131n d\u00fcnyalar\u0131n\u0131 anlayabilmek i\u00e7in s\u0131k s\u0131k g\u00fcnl\u00fck hayatlar\u0131na, ruh d\u00fcnyalar\u0131na ili\u015fkin sorular soruyorum. Ge\u00e7enlerde, bug\u00fcnlerde en \u00e7ok korktu\u011funuz \u015fey nedir, diye sordum. K\u0131z \u00f6\u011frencilerimin hepsi de, en b\u00fcy\u00fck korkular\u0131n\u0131n tecav\u00fcz edilmek oldu\u011funu s\u00f6ylediler. Ya\u015flar\u0131 hen\u00fcz dokuz olan k\u0131zlar tecav\u00fcz kelimesini ve eylemini biliyorlar. Ge\u00e7mi\u015fe d\u00f6n\u00fcp dokuz ya\u015f\u0131mdaki zamanlara d\u00f6n\u00fcp bak\u0131yorum bizler ne o kelimeyi biliyorduk ne de eylemini. \u00d6yk\u00fc grubundaki k\u0131z \u00f6\u011frencilerimle tecav\u00fcz\u00fc konu\u015fmaya ba\u015flad\u0131k. Laf d\u00f6n\u00fcp dola\u015f\u0131p, erkekler neden tecav\u00fcz eder sorusuna geldi. 13-14 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131zlar \u015f\u00f6yle diyordu. Bizi tercih ediyorlar \u00e7\u00fcnk\u00fc biz masumuz, temiziz. Bizi ke\u015ffedecekler ve biz ilk onlar\u0131n mallar\u0131 olaca\u011f\u0131z. Mal kavram\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor ortaya. Biz mal m\u0131y\u0131z? Tecav\u00fczde di\u011fer kafama tak\u0131lan konu ise tecav\u00fcz\u00fcn organize yap\u0131lmas\u0131. N.\u00c7. olay\u0131 vard\u0131. N.\u00c7. k\u00fc\u00e7\u00fck bir il\u00e7ede ya\u015fayan 10-11 ya\u015f\u0131nda bir ilk\u00f6\u011fretim \u00f6\u011frencisidir. Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 il\u00e7enin kaymakam\u0131ndan tutun, \u00e7ayc\u0131s\u0131na kadar galiba otuz k\u00fcsur ki\u015fi taraf\u0131ndan tecav\u00fcze u\u011frad\u0131. Olay\u0131 b\u00fct\u00fcn\u00fc i\u00e7inde incelemeyip par\u00e7alayarak tek tek kavramlar\u0131n i\u00e7inde incelemenin yanl\u0131\u015f oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Kad\u0131nlara y\u00f6nelik uygulanan psikolojik \u015fiddetle ilgili yap\u0131lan Dil Dayaklar\u0131 diye bir ara\u015ft\u0131rma vard\u0131. Kad\u0131nlar en \u00e7ok orospu kelimesinden etkileniyormu\u015f. Ama \u015fiddete maruz kalan kad\u0131nlar i\u00e7inde ya\u015fad\u0131klar\u0131 durumu do\u011fru analiz etmek yerine me\u015frula\u015ft\u0131rma y\u00f6ntemini se\u00e7iyorlarm\u0131\u015f. O i\u015ften at\u0131ld\u0131 onun i\u00e7in b\u00f6yle s\u00f6yl\u00fcyor, asl\u0131nda iyi bir insand\u0131r gibi. Tecav\u00fczde de mant\u0131k b\u00f6yle i\u015fliyor. Bu bir sistemdir. Neden biz erkekler kadar k\u00fcf\u00fcr bilmiyoruz? Tecav\u00fcz, penis veya penis benzeri bir aletle vajinal ya da anal yoldan birinin v\u00fccuduna bir \u015fey sokmak de\u011fil mi? Bu tecav\u00fcz. Affedersiniz, \u015fimdi ben bir erke\u011fe anal yoldan cop soksam, erkek v\u00fccut olarak yaralan\u0131r, ya ruh olarak? Meme kanseri olan bir arkada\u015f\u0131m var. T\u0131bbi olarak memesindeki kanserin nedeni anla\u015f\u0131lamam\u0131\u015f. Ama terapi s\u0131ras\u0131nda neden olarak day\u0131s\u0131n\u0131n y\u0131llar \u00f6nce memesini ellemesi sonucu ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015f. Psikolojik oldu\u011fu i\u00e7in kabul veya ret etmek size kalm\u0131\u015f. Penisi ellendi diye hangi erkek kanser olmu\u015ftur acaba? <\/p align=\"justify\">\r\n

Ara s\u0131ra samimi oldu\u011fum solcu erkek arkada\u015flar\u0131ma sevdikleri kad\u0131nlarla ilgili kendi aralar\u0131nda konu\u015fup konu\u015fmad\u0131klar\u0131n\u0131 soruyorum. Payla\u015f\u0131yorlarm\u0131\u015f. Devrim i\u00e7in yan yana y\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz erkekler bunlar. \u0130nsan\u0131n can\u0131 yan\u0131yor. Farkl\u0131 olmalar\u0131n\u0131 bekliyorsunuz ama\u2026 Alanlarda yaln\u0131z\u0131z arkada\u015flar. Bizler nas\u0131l feminist at\u00f6lyeler kurup kad\u0131nl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 masaya yat\u0131r\u0131yor, \u00e7\u00f6z\u00fcmler ar\u0131yor, de\u011fi\u015fmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsak, erkekler de yapmal\u0131 bunu. Erkeklerin, erkekli\u011fi sorgulamas\u0131 bizi devrime ve birbirimize bir ad\u0131m yakla\u015ft\u0131racakt\u0131r. <\/p align=\"justify\">\r\n

Devrime yakla\u015ft\u0131ran di\u011fer ad\u0131mlardan biri de sanatt\u0131r. Benim sanata bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131m \u00e7ok klasik galiba. Sanat toplumsal ve ki\u015fisel de\u011fi\u015fim i\u00e7indir mant\u0131\u011f\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yorum. Kar\u015f\u0131dakini eyleme ge\u00e7irebilme g\u00fcc\u00fcd\u00fcr. Ge\u00e7en sene 8 Mart\u2019ta, Yeralt\u0131\u2019n\u0131n Seyirlik Dedikodular\u0131\u2019n\u0131 izlemi\u015ftim. <\/p align=\"justify\">\r\n

G\u00fcnl\u00fck kad\u0131n erkek ili\u015fkilerini ortaya sermesi bak\u0131m\u0131ndan \u00e7ok ho\u015fuma gitmi\u015fti. Kad\u0131n Tiyatrosu\u2019nun da oyunlar\u0131n\u0131 bu a\u00e7\u0131dan \u00f6nemli buluyorum ve takdir ediyorum. Sadece bizim de\u011fi\u015fmemiz, bar\u0131\u015f, e\u015fitlik, karde\u015flik vs. istememiz yeterli de\u011fil. Toplumun hepsinin istemesi laz\u0131m. Topluma derdimizi anlatmam\u0131z\u0131n, inand\u0131\u011f\u0131m\u0131z de\u011ferleri yayg\u0131nla\u015ft\u0131rmam\u0131z\u0131n yollar\u0131ndan biri olarak da tiyatroyu g\u00f6r\u00fcyorum. <\/p align=\"justify\">\r\n

Serpil Sancar: <\/b> T\u00fcrkiye\u2019de feminist hareket kendi taleplerini duyurmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131ndan beri en \u00f6nemli konulardan biri kad\u0131na y\u00f6nelik \u015fiddettir; taciz ve tecav\u00fcz\u00fc de i\u00e7ine alan bir cinsel \u015fiddetten bahsetmek gerekir. Yeni yeni T\u00fcrkiye\u2019de cinsel \u015fiddet oranlar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015fl\u0131yoruz; asl\u0131nda ger\u00e7ek boyutlar\u0131n\u0131 bilmiyoruz. Her yeni ad\u0131m atmaya ba\u015flayan \u00e7ocuk gibi, bu emekleme d\u00f6neminde, t\u00fcm bunlara bak\u0131\u015f\u0131m\u0131zda sorgulanmas\u0131 gereken \u015feyler de birlikte g\u00fcndeme geliyor. Biz taciz ve tecav\u00fcz\u00fc hep kad\u0131nlar\u0131n deneyimleri \u00fczerinden anlatt\u0131k. Bir ma\u011fduriyet s\u00f6ylemi i\u00e7erisinden konu\u015fuyoruz hep birlikte: Temel insan onurumuz kad\u0131nlar olarak ayaklar alt\u0131na al\u0131nd\u0131, bizi anlamad\u0131lar, iteleyip kakalad\u0131lar\u2026 Evet, bu feminizmin politik dilidir ve do\u011fru bir dildir. Peki, ama i\u015fi anlamaya yeltenince nerelere bakmal\u0131y\u0131z? Bunlardan ilki, bence, farkl\u0131 erkeklik deneyimlerine bakmakt\u0131r. Erkekler ve kad\u0131nlar diye konu\u015fuluyor genellikle. Erkekler ve kad\u0131nlar\u0131n iki farkl\u0131 biyolojik cins olarak biri tecav\u00fcze u\u011frayan \u00f6tekisi tecav\u00fcz eden olarak kar\u015f\u0131tl\u0131ktan m\u0131 bahsediyoruz? Hay\u0131r, bunu demek istemiyor tabii ki feministler. Orada dilsel bir kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131k var. O zaman farkl\u0131 bir dil kullanmam\u0131z laz\u0131m. \u00c7\u00fcnk\u00fc Elif\u2019in de dedi\u011fi gibi art\u0131k yan\u0131m\u0131zda erkek g\u00f6rmek istiyoruz. Erkekli\u011fi sorgulayan, tecav\u00fczc\u00fc erkeklere kar\u015f\u0131 sesini y\u00fckseltme cesaretine sahip erkeklerin olmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Farkl\u0131 erkeklikleri kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rma ve kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya koyma i\u015fini nas\u0131l yapaca\u011f\u0131z, hangi tan\u0131mlar \u00fczerinden yapaca\u011f\u0131z? Ben bu t\u00fcr meselelerde pornografik anlat\u0131lar\u0131n \u00f6nemli bir i\u015flevi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Pornografinin format\u0131na g\u00f6re bir erke\u011fin kad\u0131n\u0131n arzusunu, iste\u011fini, iradesini dikkate almas\u0131 gerekmez. Kad\u0131n her zaman isteklidir, \u00f6nemli olan erke\u011fin eylemidir. Erkek o eylemi yaparsa, zaten kad\u0131n da zevk al\u0131r bundan, erkek de zevk al\u0131r, d\u00fcnya g\u00fcll\u00fck g\u00fclistanl\u0131k olur. Pornografinin temel zihniyet kurgusu budur. Bu bir erkeklik anlay\u0131\u015f\u0131 i\u015fte: s\u00fcrekli performatif bir erkeklik. Bu format \u00e7ok de\u011fi\u015fik bi\u00e7imlerde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor. Sanatta kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor, siyasette kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor. Ama bunun taciz tecav\u00fcz meselelerinde \u00e7ok temel bir \u015fey oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Taciz tecav\u00fcz su\u00e7lar\u0131ndan hapse girmi\u015f erkekler \u00fczerine yap\u0131lm\u0131\u015f ara\u015ft\u0131rmalara (T\u00fcrkiye\u2019de de\u011fil tabii, T\u00fcrkiye\u2019de b\u00f6yle bir ara\u015ft\u0131rma yok) ben hep \u015funu merak ettim; (T\u00fcrkiye\u2019de de hala sorulmuyor bu soru) tecav\u00fczc\u00fc bir erkek kendi yapt\u0131\u011f\u0131 \u015feyi nas\u0131l anlat\u0131yor acaba? Her insan kendine dair bir me\u015fruluk iddias\u0131nda bulunur. Bir tecav\u00fczc\u00fc acaba kendi davran\u0131\u015f\u0131n\u0131 nas\u0131l me\u015frula\u015ft\u0131r\u0131yor? T\u00fcrkiye\u2019de bunu da sormal\u0131y\u0131z. T\u00fcrkiye\u2019deki tecav\u00fczc\u00fclerin biz kendilerini nas\u0131l savunduklar\u0131n\u0131, anlatt\u0131klar\u0131 bilmiyoruz, ama tecav\u00fcze u\u011frayan kad\u0131nlar\u0131n olay\u0131 nas\u0131l anlatt\u0131klar\u0131n\u0131 biliyoruz. \u00d6yle bir erkeklik anlat\u0131s\u0131 var ki kar\u015f\u0131s\u0131ndakinin iradesinin, iste\u011finin, arzusunun, onun kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6nemli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcrt\u00fcyor. Bu bir e\u011fitim s\u00fcreci. Erkeklik e\u011fitilerek \u00f6\u011frenilen bir \u015fey. Taciz tecav\u00fcz olaylar\u0131n\u0131n bir p\u00fcf noktas\u0131n\u0131n bu oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Di\u011fer yandan tecav\u00fczc\u00fc erkeklerin bir \u00e7o\u011funluk olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, az\u0131nl\u0131k oldu\u011funu, ama egemen olduklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Say\u0131ca az, ama egemen bir erkeklik hali. Ancak \u00f6nemli olan, erkeklerin geri kalan\u0131n\u0131n, sessiz \u00e7o\u011funlu\u011fun sindirilmi\u015f olmalar\u0131d\u0131r. Erkekler aras\u0131nda farkl\u0131 erkekliklerin tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131, \u00e7at\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, onun gerilimiyle siyasal g\u00fcndemin renklendi\u011fi bir \u015feye ihtiyac\u0131m\u0131z var. Tecav\u00fczc\u00fc, tacizci, cinsiyet\u00e7i erkekleri ele\u015ftiren erkeklere; onlarla m\u00fccadele eden erkeklerin bu i\u015fleri nas\u0131l yapt\u0131klar\u0131na, neyi nas\u0131l ke\u015ffettiklerine ihtiyac\u0131m\u0131z var. Erkeklerle egemen erkekli\u011fi birbirinden ay\u0131rmak gerekiyor. Siz erkekler ve biz kad\u0131nlar diye konu\u015fmaktan vazge\u00e7meliyiz. \u00c7\u00fcnk\u00fc erkekler ve kad\u0131nlar diye genel, total, homojen kategoriler yok. B\u00f6yle bir ger\u00e7eklik yok. Farkl\u0131 farkl\u0131 kad\u0131nl\u0131klar var. \u00c7ok vah\u015fi, \u00e7ok \u015fiddet yanl\u0131s\u0131 kad\u0131nlar olabilir, bu t\u00fcr iktidar ili\u015fkilerinin uygulay\u0131c\u0131s\u0131, akt\u00f6r\u00fc kad\u0131nlar olabilir, ama bu kad\u0131nl\u0131k tan\u0131m\u0131n\u0131n yumu\u015fak, g\u00fc\u00e7s\u00fcz, ili\u015fkisel, duygusal tan\u0131mlanmas\u0131n\u0131 engellemez. Bir\u00e7ok erkek yumu\u015fak, destek\u00e7i, e\u015fitlik\u00e7i olabilir. Ama bu t\u00fcr erkeklerin say\u0131ca \u00e7ok olmas\u0131 bile erkeklik tan\u0131m\u0131n\u0131n g\u00fc\u00e7, otorite, iktidar, sertlik olarak yap\u0131lmas\u0131n\u0131 engellemez. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130kinci boyutu, taciz ve tecav\u00fcz\u00fc konu\u015fuyoruz T\u00fcrkiye\u2019de, ama \u00e7ok \u00f6nemli bir bo\u015fluk alan\u0131 yarat\u0131yoruz. Cinsiyet temelli \u015fiddet asl\u0131nda siyasal \u015fiddetle ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Siyasal \u015fiddeti yani militer \u015fiddeti, mask\u00fclen \u015fiddeti; sava\u015f\u00e7\u0131 erkekle tecav\u00fczc\u00fc erkek ili\u015fkisini sorgulamak gerekiyor. Bu iki erkek t\u00fcr\u00fcn\u00fcn \u00e7ok yak\u0131n, birbirini besleyen, bir t\u00fcr birle\u015fik kaplar gibi bir \u015fey oldu\u011funu g\u00f6rmek gerekiyor. Birbirini besledi\u011fini, birbirinden kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmek gerekiyor. T\u00fcrkiye\u2019de feministler bu konuda biraz geri kald\u0131lar. <\/p align=\"justify\">\r\n

T\u00fcrkiye\u2019de feminizmin, feminist hareketin taciz ve tecav\u00fcz su\u00e7lar\u0131yla ilgili \u00e7ok \u00f6nemli bir a\u015famay\u0131 geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bu b\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131d\u0131r, en \u00f6nemli ba\u015far\u0131lardand\u0131r. Ama bir iki noktada b\u00fcy\u00fck eksiklikler var. Bunlardan biri hukuki s\u00fcre\u00e7lere ta\u015f\u0131nmas\u0131 ile ilgilidir. \u0130kinci olarak erkeklerin kendi i\u00e7indeki iktidar sava\u015flar\u0131n\u0131, farkl\u0131 erkeklikler aras\u0131ndaki \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131 kullanarak daha e\u015fitlik\u00e7i, pro-feminist erkeklerin feminist harekete kat\u0131lmas\u0131yla ilgili hen\u00fcz \u00e7ok bo\u015f bir alan var. Bu alanda da \u00f6nemli ad\u0131mlar at\u0131lmas\u0131 gerekiyor diyeyim ve burada bitireyim. <\/p align=\"justify\">\r\n

G\u00fczin Yamaner: <\/b> Sevgili arkada\u015flar\u0131m, tiyatro ve taciz konusunda konu\u015facaksak, biraz bu i\u015fin tarihinde gezinelim. Bat\u0131dan, Bat\u0131 Tiyatrosu\u2019nun kurulu\u015fundan ba\u015flayal\u0131m. Bir kere tiyatro sanat\u0131n\u0131n \u00e7ok cinsiyet\u00e7i oldu\u011funu ve tacizi bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul ediyoruz. Tacizi konu\u015furken de i\u015fin \u00f6z\u00fcnde cinsiyet\u00e7ili\u011fin yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. <\/p align=\"justify\">\r\n

Bundan 2500 y\u0131l evvel tiyatro tarihine \u00e7ok \u00e7ok basit olarak bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda \u00e7ok erkek egemen oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyoruz. Erkek akl\u0131 ile y\u00fcr\u00fcyen bir \u015fey. \u0130klim \u00e7ok ho\u015f; ellerinde ekmekleri var, yiyorlar i\u00e7iyorlar, \u00fcz\u00fcmleri var; g\u00fczel k\u0131zlar\u0131 var. Tiyatro yapabilecek bir tak\u0131m ak\u00e7eleri var, oturuyorlar yap\u0131yorlar, g\u00fczel. Kime oynas\u0131nlar bunu? B\u00fct\u00fcn millete. Bir tak\u0131m adamlar oyun yaz\u0131p getiriyorlar. Bir kere \u00f6zel alan kamusal alan var m\u0131? Var! Bir oda kurulmu\u015f mu? Kurulmu\u015f! Peki, erkekler i\u00e7in bu denli kamusal alanlar haz\u0131rlanm\u0131\u015fken, kad\u0131nlara ne rol verilmi\u015f? Onlar, yemek yaps\u0131nlar, evde \u00e7ocu\u011fu b\u00fcy\u00fcts\u00fcnler. Antik Yunandaki evleri hat\u0131rlayal\u0131m; avlular evlerin arka taraflar\u0131nda. \u00d6n taraflardaki salonlar zaten kamusal mekanlar. Orda daha kamusal \u015feyler konu\u015fuluyor: Truva sava\u015flar\u0131 ne olacak? Akhileus\u2019u ne yapmal\u0131 acaba? Bu Oidipus\u2019un ba\u015f\u0131na gelenlerin hali ne olacak? Kad\u0131nlar ne yap\u0131yor i\u00e7erde? Ya i\u015fte \u00fcz\u00fcm y\u0131k\u0131yorlar ya enginar pi\u015firiyorlar. O kad\u0131n gelip de i\u015fte \u201cben de Oedipus hakk\u0131nda \u015funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d diyemedi ki, onun ba\u015fka i\u015fleri var. Dolay\u0131s\u0131yla oradan ba\u015flayan bir erkek egemen yap\u0131la\u015fma s\u00f6z konusu; erkek hep \u00f6zne oldu, kad\u0131n hep nesne oldu. Bu birincisi\u2026<\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130kincisi, kad\u0131n\u0131n tiyatroda karakter olarak ve oyuncu olarak ba\u015f\u0131na gelen t\u00fcm tacizler. Antik Yunan\u2019da kad\u0131n oyuncu olarak sahneye \u00e7\u0131kabiliyor mu? Hay\u0131r! Niye? \u00c7\u00fcnk\u00fc tiyatro kutsal bir yer. Ee bu kutsal yere kad\u0131n \u00e7\u0131k\u0131p ne yapacak \u015fimdi? Ya orda dedikodu eder, ya d\u0131rd\u0131r eder, ya erkeklerin akl\u0131n\u0131 ba\u015f\u0131ndan al\u0131r. Erkeklerin akl\u0131 da\u011f\u0131l\u0131r, rol\u00fc iyi \u00e7\u0131karamaz, ezberi iyi yapamaz ya da o anl\u0131 \u015fanl\u0131 tragedya kahraman\u0131n\u0131 iyi oynayamaz. \u015eimdi kocaman Oedipus\u2019un yan\u0131nda biz anas\u0131n\u0131 bir kad\u0131na oynatmayal\u0131m, o da erkek olsun. Sesini inceltir, zaten maskesi de var g\u00f6rm\u00fcyoruz etmiyoruz. Hem bir erkek daha iyi oynayabilir. Yani hep onurlu olan, bir paye verilecek olan \u015feyi hep kad\u0131ndan al\u0131p her zaman bir erke\u011fe yap\u0131\u015ft\u0131rmak. B\u00f6yle s\u00fcregitti\u011fine g\u00f6re, bug\u00fcn kad\u0131n oyuncu nas\u0131l rahat etsin ki! Geldik 21. y\u00fczy\u0131la. Ama 2500 y\u0131lda silinebilecek bir \u015fey de\u011fil ki bu. Orda cinsiyet\u00e7i ba\u015flam\u0131\u015fs\u0131n\u0131z, dolay\u0131s\u0131yla halen bug\u00fcn kad\u0131n oyuncu olmak \u00e7ok ho\u015f kar\u015f\u0131lanan bir \u015fey de\u011fil. Kad\u0131n oyuncu olmak erkek oyuncu olmaya denk de\u011fil. Ben bunlar\u0131n hepsinin birer taciz oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Tacizi illa b\u00f6yle bir dokunma veya cinsel taciz olarak alg\u0131lam\u0131yorum. <\/p align=\"justify\">\r\n

Tiyatro tarihinde h\u0131zl\u0131 ilerleyelim. Roma\u2019ya gelelim, \u015fu komedya dedi\u011fimiz mesele. Orada bir fig\u00fcr \u00e7\u0131k\u0131yor kar\u015f\u0131m\u0131za; hizmet\u00e7i. Tam da e\u011flenebilir olan. Bug\u00fcn h\u00e2l\u00e2 biz bir tak\u0131m kad\u0131n karakterlerinin sahnede e\u011flendirebilir oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc b\u00f6yle \u201cbasit\u201d kad\u0131nlar var, de\u011fil mi? \u00c7ok h\u0131zl\u0131 atlayal\u0131m, bug\u00fcne yak\u0131n bir \u00f6rnek verelim. 1960\u2019lar, Edward Albee, hani \u015fu Kim Korkar Hain Kurttan? oyununun yazar\u0131, karakterlerini tarif ediyor; iki kad\u0131n iki erkekler. Kad\u0131nlardan biri \u015fi\u015fman, \u00e7ok da konu\u015fkan. Erkek ince, kocas\u0131. \u00d6b\u00fcr kad\u0131n sar\u0131\u015f\u0131n, biraz \u201cbasit\u201d ama onun kocas\u0131 yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131, sar\u0131\u015f\u0131n, g\u00fc\u00e7l\u00fc yap\u0131l\u0131; b\u00f6yle tarif ediliyor. Bu kadar y\u0131l ge\u00e7iyor Roma\u2019dan bu yana, e\u011fer bir kazan\u0131m olmu\u015f olsayd\u0131, herhalde bug\u00fcn b\u00f6yle yaz\u0131lm\u0131yor olacakt\u0131 kad\u0131n karakterler. Biri \u015fi\u015fman, biri basit olarak yani. Tiyatro tarihinde yine ilerleyelim, Orta\u00e7a\u011f\u2019a bakal\u0131m; rahibeler, zaten uyuyorlar de\u011fil mi? \u0130\u015fte, \u0130sa Peygamberlerinin etraf\u0131nda d\u00f6n\u00fcp duruyorlar. Gelelim R\u00f6nesans\u2019a. Biz tiyatrocular\u0131n \u00e7ok iyi bildi\u011fi bir \u015fey, o kocaman Shakespeare\u2019lerin karakterlerini kad\u0131nlar\u0131n oynamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz. Shakespeare! Amma da karakterler yazm\u0131\u015f, insan\u0131 \u00e7ok iyi anlat\u0131yor de\u011fil mi? Hi\u00e7 akl\u0131m\u0131za gelmiyor, bir g\u00fcn birisi diyor ki; \u201cbunlar\u0131 1500\u2019lerde, 1560\u2019larda, 1600\u2019lere kadar hala kad\u0131nlar kad\u0131n rollerini oynam\u0131yor.\u201d Mesela Shakespeare\u2019in en b\u00fcy\u00fck kad\u0131n karakterlerini yine kad\u0131nlar oynam\u0131yor. Ama bu bilgiyi hi\u00e7 \u00f6nemsemiyoruz ki! <\/p align=\"justify\">\r\n

Tiyatronun i\u00e7inde kad\u0131n karakterler nas\u0131l? Birka\u00e7 tane kli\u015fe var de\u011fil mi? \u00c7ok de\u011fi\u015fik bir \u015fey yok. \u0130sterse kad\u0131n karakter olsun, \u00e7ok boyutlu yaz\u0131lm\u0131\u015f olsun, aman \u00e7ok deh\u015fet yaz\u0131lm\u0131\u015f olsun. Onlar\u0131 \u00e7ok g\u00f6rm\u00fcyoruz da kli\u015feleri g\u00f6r\u00fcyoruz. \u00c7ok entrikac\u0131 olur kad\u0131n, de\u011fil mi? Yuva y\u0131k\u0131yor mu? Ne bileyim imparatorluklar\u0131 da\u011f\u0131t\u0131yor mu? Kleopatra gibi\u2026 Sonunda tabii ki intihar edecek, \u00e7\u00fcnk\u00fc kocaman Roma \u0130mparatorlu\u011fu\u2019na sirayet ediyor. Ya da Lady Macbeth \u00e7ok h\u0131rsl\u0131 de\u011fil mi? \u0130\u015fte, \u201cyetmez bu!\u201d diyor kocas\u0131na, \u201cgit dahas\u0131n\u0131 getir\u201d, diyor. Masum bir adam\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesine sebebiyet veriyor. B\u00f6yle birisi de\u011fil mi? B\u00fct\u00fcn bunlar\u0131n hepsini silmeniz o kadar kolay olmuyor. Dolay\u0131s\u0131 ile zaten toplumda nas\u0131l bir genel kabul var kad\u0131nlara dair, nas\u0131l kal\u0131p yarg\u0131lar var; \u015f\u00f6yle davran\u0131yorlar, b\u00f6yle davran\u0131yorlar. Para vererek gitti\u011finiz oyundan da bunu g\u00f6rerek geliyorsunuz eve. \u00c7ok da bir \u015fey de\u011fi\u015fmiyor. \u201cBen zaten biliyordum\u201d, \u201caa, bak kad\u0131na ya, aman kad\u0131nlar!\u201d \u0130ki tane daha \u00f6nyarg\u0131n\u0131n daha alt\u0131n\u0131 \u00e7izseniz onu silmek i\u00e7in k\u0131rk araba daha e\u011fitim gerekiyor. <\/p align=\"justify\">\r\n

Modern zamanlarda kad\u0131nlar art\u0131k yazar olabiliyorlar, oyunlar\u0131 bas\u0131l\u0131yor, tiyatro y\u00f6neticisi olabiliyorlar. Art\u2019s Council\u2019lara y\u00f6netici olabiliyorlar. Bizde Devlet Tiyatrosu\u2019nun olduk\u00e7a b\u00fcy\u00fck bir yerlerine gelebiliyorlar. O engel kalkt\u0131. 1945\u2019lerde, oyuna \u00f6nemli beyler gelirlerdi. Sehpa koyard\u0131k, \u00f6rt\u00fc koyard\u0131k. Kad\u0131n oyunculara hitaben; \u201cg\u00fczelmi\u015f bunlar, ak\u015fama da gelsinler\u201d diyebilirdi bu \u00f6nemli beyler. Yakla\u015f\u0131k bir 30-40 y\u0131ld\u0131r memleketimizde bunlar da nerdeyse kayboldu, yok oldu denecek kadar azald\u0131. Sorunlar \u00e7ok azald\u0131 gibi duruyor gibi olsa da, asl\u0131nda modern sanat ve tiyatro rafinele\u015ftik\u00e7e, benim cinsiyet\u00e7ilik diye \u00f6nemsedi\u011fim \u015fey, tiyatronun i\u00e7inde oldu\u011fu i\u00e7in taciz tabii ki \u00e7ok kolay uygulanabiliyor. Bu \u00e7ok katmanl\u0131 olarak hala devam ediyor. Buras\u0131 giderek daha da tehlikeli hale geliyor. <\/p align=\"justify\">\r\n

Bakal\u0131m modern tiyatronun \u201cbaba\u201dlar\u0131na. \u0130ki tane adam: Brecht ve Beckett. Nas\u0131l kad\u0131n karakterler \u00e7izdiklerine bakal\u0131m. Onlar\u0131n kendi kad\u0131n ya\u015fta\u015flar\u0131na, kad\u0131n meslekta\u015flar\u0131na bakal\u0131m. Yani bu kadar m\u0131 ak\u0131ls\u0131zd\u0131 da kad\u0131nlar i\u00e7lerinden bir tane kad\u0131n Brecht \u00e7\u0131kmad\u0131? Bu kadar m\u0131 yeteneksizdi kad\u0131n tiyatrocular da abs\u00fcrd tiyatronun i\u00e7inde bir tane kad\u0131n yazar \u00e7\u0131kmad\u0131? Bu \u00f6zel-kamusal alan meselesinden dolay\u0131, cinsiyet\u00e7ilik meselesinden dolay\u0131, kad\u0131nlar\u0131n psikolojik olarak bask\u0131 alt\u0131nda bulunmalar\u0131ndan dolay\u0131 yarat\u0131c\u0131l\u0131klar\u0131 yok art\u0131k. Ya da yaz\u0131yorlar da \u00e7ekmecelerinin i\u00e7inde kal\u0131yor. Bunun yay\u0131nc\u0131s\u0131 var, bunun repertuar kurulu var. \u00d6nem derecesine g\u00f6re alt sahne \u00fcst sahne olay\u0131 var. Bilmem ne tiyatrosunun \u00f6nemsiz bir yerinde oynan\u0131yorsa, ya da \u00fc\u00e7 y\u0131l bekliyorsa oyununuz, kad\u0131n yazar olarak, isminiz afi\u015flere \u00e7\u0131km\u0131yorsa\u2026 Al\u0131n size kad\u0131nlar tiyatroda daha ba\u015far\u0131s\u0131zd\u0131r kabusu! Ben bunlar\u0131n hepsini \u00e7ok b\u00fcy\u00fck tacizler olarak g\u00f6r\u00fcyorum. Yani bast\u0131r\u0131lm\u0131\u015fl\u0131klar, \u201csen dur,\u201d deyip engellemeler, hatta gide gide \u00e7ok b\u00fcy\u00fck hak ihlalleri. <\/p align=\"justify\">\r\n

Ben bir tiyatrocuyum. Do\u011fal olarak \u00e7ok i\u00e7im s\u0131zl\u0131yor bunlara. Ke\u015fke kad\u0131n oyuncu sahneye \u00e7\u0131kmasaym\u0131\u015f, kad\u0131nlar ba\u015fka bir \u015fey yapsalarm\u0131\u015f da bu kadar u\u011fra\u015fmak zorunda kalmasaym\u0131\u015f\u0131z! Ku\u015fkusuz bu ironik bir \u015fey. \u0130yi ki \u00e7\u0131km\u0131\u015f\u0131z m\u00fccadele veriyoruz. Belki bin y\u0131l sonra d\u00fczelir. Ama ba\u015fka bir a\u00e7\u0131dan mesle\u011finizi kaybediyorsunuz. Kad\u0131n tiyatrocular beni anlayacaklard\u0131r. Ne yapay\u0131m ben bu Beckett\u2019\u0131? D\u00fcnya tiyatrosunun en \u00f6nemli oyunlar\u0131ndan biri olan bir oyununda, o iki tane f\u0131\u00e7\u0131ya insanlar\u0131 sokmu\u015fsun. Kocaman abs\u00fcrd tiyatro. Bir kad\u0131nla bir erke\u011fi, iki tane ya\u015fl\u0131y\u0131! Orda niye kad\u0131na o kadar \u00e7ok a\u015fa\u011f\u0131l\u0131k davran\u0131yorsun? Bisk\u00fcvi kemiren bir kad\u0131n bir erkek, hala adam kad\u0131n\u0131 taciz ediyor, eskiden ya\u015fanm\u0131\u015f cinsel hayatlar\u0131n\u0131 anlat\u0131yor, kad\u0131n\u0131 afi\u015fe ediyor. Kad\u0131n hala d\u0131rd\u0131rc\u0131. Oyunun keyfini \u00e7\u0131karam\u0131yorsunuz. N\u00f6tr bir tiyatrocu gibi bakam\u0131yorsunuz. Bu da tabii bize olan taciz diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum do\u011fal olarak. <\/p align=\"justify\">\r\n

2. Oturum Tart\u0131\u015fma B\u00f6l\u00fcm\u00fc<\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 1: <\/b>Biraz daha farkl\u0131 bir beklentim vard\u0131 a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131. Bir birey olarak, insan olarak, belki de genel olarak bak\u0131lmal\u0131. Erkek ve bayan olarak bakmamak, buna bir insanl\u0131k sorunu olarak bakmak laz\u0131m. Getirilen nokta, ger\u00e7ekten bayanlar\u0131n daha \u00e7ok tacize u\u011frad\u0131\u011f\u0131. B\u00f6yle bir ortam oldu\u011fu i\u00e7in orana vurdu\u011fumuz zaman belki de \u00e7ok do\u011fal bir sonu\u00e7. Hep sonu\u00e7lardan bahsediyoruz. Nedenleri ne belki de bunun tart\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 laz\u0131m. Tiyatro cinsiyetsizdir dedik. Verilen spesifik \u00f6rnekler de ke\u015fke bu noktadan olmasayd\u0131 yani iki taraftan da \u00f6rnekler verilip belki bir tart\u0131ya konsayd\u0131 daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir sohbet geli\u015febilirdi. Bence burada, birileri ma\u011fdur olarak g\u00f6steriliyor. Bence kimse ma\u011fdur de\u011fil. Erkek taciz yap\u0131yorsa yaz\u0131kt\u0131r erke\u011fe. Bunu yapan bunu yapma noktas\u0131na gelen erkek, hani yaz\u0131klar olsun denir ya, ger\u00e7ekten o manada yaz\u0131kt\u0131r. Bence o a\u015fa\u011f\u0131lanmas\u0131 gereken, o a\u015fa\u011f\u0131lanacak noktadad\u0131r. Feminist bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla elbette ki burada bulunup belli \u015feyleri savunan insanlar olabilir, ama o bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131ndan y\u00f6nlendirmek bana \u00e7ok da sa\u011fl\u0131kl\u0131 gelmiyor. Taciz kavram\u0131 belki tan\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r \u00f6nceki oturumda, bunu tam bilmiyorum. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 2: <\/b>Sen kendi a\u00e7\u0131ndan neden olarak g\u00f6rd\u00fcklerini bizimle payla\u015f\u0131r m\u0131s\u0131n?<\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 1: <\/b> Ke\u015fke sonu\u00e7lar\u0131ndan bahseden insanlar \u00f6ncelikle nedenlerini beyan etmi\u015f olsalard\u0131 daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir tart\u0131\u015fma olacakt\u0131. En basitinden sonu\u00e7ta d\u00fcnya \u00fczerinde, \u00fclkemizde belki oran fazlad\u0131r, bir\u00e7ok yerde taciz olay\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Bunun en b\u00fcy\u00fck nedenlerinden biri olarak biz topluluk olarak tabulardan bahsettik; toplumsal olur, dinsel olur. Bu tabular\u0131 a\u00e7al\u0131m belki de tabular\u0131 a\u00e7makta nedenleri ortaya koymakta fayda vard\u0131r. Te\u015fekk\u00fcr ediyorum. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 3: <\/b> Tabular neden var? Ne i\u015fe yar\u0131yorlar? <\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 4: <\/b>Evvela arkada\u015f\u0131m\u0131za s\u00f6ylemeliyim, ger\u00e7ekten ilk oturumu ka\u00e7\u0131rm\u0131\u015fs\u0131n. Ona hepimiz emin olduk. Ama ben di\u011fer tarafa gelmek istiyorum. Tek tarafl\u0131, taraf tutma dedin ya, bu zaten sadece taraf olmakla \u00e7\u00f6z\u00fclebilecek bir \u015fey. E\u011fer senin dedi\u011fin gibi yaparsak bir yerden eyleme ge\u00e7emeyiz. \u00c7\u00fcnk\u00fc burada olmam\u0131z\u0131n temel nedeni bu, bir \u015fekilde taraf olmam\u0131z. <\/p align=\"justify\">\r\n

Elif Dumanl\u0131: <\/b>Biz feminist \u00f6rg\u00fctlenmeye ya da konu\u015fmalara ba\u015flamadan \u00f6nce \u015f\u00f6yle bir \u015fey vard\u0131: Diyelim ki ekonomik \u015fiddetle ilgili, kad\u0131n evleniyor, sonra e\u015fi geliyor ertesi g\u00fcn diyor ki; \u201cCan\u0131m alt\u0131nlar\u0131n\u0131 versene.\u201d \u201cTamam\u201d diyor, ne yapacak? \u00c7ok seviyorsun, a\u015f\u0131ks\u0131n veriyorsun. Adam ertesi g\u00fcn alt\u0131na araba \u00e7ekiyor. \u015eimdi bu, evlenen b\u00fct\u00fcn kad\u0131nlarda ayn\u0131ym\u0131\u015f. Ama kad\u0131nlar\u0131n birbirinden haberi yok. Feminist \u00f6rg\u00fctlenmelerde, bilin\u00e7 y\u00fckseltmelerde herkes deneyimini anlat\u0131yor. Bir rol var, kad\u0131nl\u0131k rolleri var, erkeklik rolleri var. Bunu genelle\u015ftirdi\u011finde bir sisteme gidiyorsun. Bu sistem ne? Biz buna ataerkil sistem diyoruz. Biraz \u00f6nce dedim ya, kavramlar\u0131 ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131rsan \u00e7\u0131k\u0131\u015f yolu bulam\u0131yorsun. Hadi biz bunu insanca, insanl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan de\u011ferlendirelim. Erkekler de ezilmiyor mu? Evet, erkekler de eziliyordur, ama bizim ezilmemiz farkl\u0131 bir \u015fey, erke\u011fin ezilmesi farkl\u0131 bir \u015fey. Bu ataerkil sistem ayn\u0131 zamanda bizim biraz \u00f6nce insanca bakal\u0131m dedi\u011fimiz yerden bakt\u0131rm\u0131yor. Biz ataerkil sistemi y\u0131kmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rsak insan olabiliriz. <\/p align=\"justify\">\r\n

G\u00fczin Yamaner: <\/b> Asl\u0131nda ataerkil sistem derken, asla erkeklerin hi\u00e7bir zaman ma\u011fdur olmad\u0131klar\u0131 ya da kad\u0131nlar\u0131n hep ma\u011fdur olduklar\u0131 bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131 \u00e7ok do\u011fru bir yere g\u00f6t\u00fcrmez. B\u00fct\u00fcn mesele g\u00fc\u00e7 ili\u015fkileri; ezen ve ezilen meselesi oldu\u011fu m\u00fcddet\u00e7e. Kad\u0131nlar\u0131 ezen kad\u0131nlar da var. Ben tiyatrodan \u00e7ok iyi bildi\u011fimiz bir metinden \u00f6rnek vereyim. Bir han\u0131mefendiyle hizmet\u00e7inin konu\u015fmas\u0131. Diyor ki hizmet\u00e7i: \u201cHan\u0131mefendimiz \u00e7ok yumu\u015fakt\u0131r. Bize haftada bir kez, \u00fcstelik kendi banyosunda y\u0131kanma izni verir. Han\u0131mefendimiz solmu\u015f \u00e7i\u00e7eklerini bile olsun, bize l\u00fctfeder. Bazen bize \u0131hlamur kaynat\u0131r.\u201d D\u00fc\u015f\u00fcnebiliyor musunuz, suyun i\u00e7ine \u0131hlamur at\u0131yor. B\u00fct\u00fcn mesele o iktidar ili\u015fkilerinde. O piramitte ezilen erkek yok mu, o yine soyut olarak insanl\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131yor mu? Feminizm de b\u00f6yle bir \u015fey demiyor mu? Buraya da dikkat etmek laz\u0131m. <\/p align=\"justify\">\r\n

Serpil Sancar: <\/b>Ben, kad\u0131n erkek yoktur insan vard\u0131r, taraf tutmayal\u0131m, tarafs\u0131z olal\u0131m tart\u0131\u015fmas\u0131na geri d\u00f6nmek istemiyorum. Bana g\u00f6re bu \u00e7ok konu d\u0131\u015f\u0131, bulundu\u011fumuz yer d\u0131\u015f\u0131. Hakikaten konu\u015ftuklar\u0131m\u0131zla ilgili soru varsa, tart\u0131\u015fmak isteyen varsa tart\u0131\u015fmaya haz\u0131r\u0131z. Yoksa bitirebiliriz. <\/p align=\"justify\">\r\n

\u0130zleyici 5: <\/b> Elif hocam\u0131n bir \u00f6rne\u011fi \u00fczerine bir soru sormak istiyorum. Erke\u011fe anal yoldan cop sokulmas\u0131n\u0131n erke\u011fin \u00fczerinde bir travma yaratmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediniz. Sizin a\u011fz\u0131n\u0131zdan s\u00f6yl\u00fcyorum bunu. Bu \u015fu demek de\u011fil mi, bir bedenin ba\u015fka bir beden \u00fczerindeki iktidar\u0131 me\u015frula\u015ft\u0131rmak anlam\u0131na gelmez mi? <\/p align=\"justify\">\r\n

Elif Dumanl\u0131: <\/b> Bir erke\u011fe anal yolla bir cismi sokmakla bir kad\u0131na tecav\u00fcz aras\u0131nda psikolojik bir fark oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Diyelim ki ben g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131m. Siz de g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131n\u0131z. Size copla tecav\u00fcz edildi. Bana normal tecav\u00fcz edildi. Siz unutulursunuz, sizin bedeninizdeki ge\u00e7er ama ben y\u0131llarca bununla an\u0131l\u0131r\u0131m gibi geliyor. Bu beni psikolojik olarak etkiler. Dedikodu malzemesi olabilirim. Kendime e\u015f bulamayabilirim \u00e7\u00fcnk\u00fc tecav\u00fcze u\u011fram\u0131\u015f bir kad\u0131n\u0131 kim ister? \u0130ster mi? Oradaki bir polisin d\u00fc\u015f\u00fcncesi neydi? Sizi y\u0131ld\u0131rmak olabilirdi de bana ne yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu? <\/p align=\"justify\">\r\n

Serpil Sancar: <\/b>Erkeklik deneyimini bu kadar k\u00fc\u00e7\u00fcmsememek laz\u0131m. Erkeklik nas\u0131l kuruluyor? Ba\u015fta erkeklikler aras\u0131nda iktidar ili\u015fkisiyle kuruluyor. Egemen erkeklik dedi\u011fimiz bir erkeklik tan\u0131m\u0131 var. Sald\u0131r\u0131r, al\u0131r, y\u00f6netir, koyar, yapar vesaire. Bu erkeklik kurulurken, deneyimlenirken kendine benzemeyen di\u011fer erkeklere y\u00f6nelik s\u00fcrekli sald\u0131rgan ve tecav\u00fczc\u00fc bir davran\u0131\u015f i\u00e7inde olmas\u0131 gerekiyor. Daha kad\u0131ns\u0131, daha yumu\u015fak, daha farkl\u0131 davranan erkeklerin erkek arkada\u015f gruplar\u0131 aras\u0131nda s\u00fcrekli a\u015fa\u011f\u0131land\u0131klar\u0131n\u0131, cinsel olarak tacize u\u011frad\u0131klar\u0131n\u0131, d\u0131\u015fland\u0131klar\u0131n\u0131, \u015fiddete u\u011frad\u0131klar\u0131n\u0131 biliyoruz. Ama bu deneyimin, Elif\u2019in de s\u00f6yledi\u011fi gibi kad\u0131nlar\u0131n ya\u015fad\u0131klar\u0131yla ayn\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da biliyoruz. \u0130kisi de bir iktidar taraf\u0131ndan d\u0131\u015flanma, a\u015fa\u011f\u0131lanma, \u015fiddete u\u011frama prati\u011fi ama mutlaka farkl\u0131 deneyimler. Bunlar\u0131n farkl\u0131 olmas\u0131 \u00f6nemsiz olmas\u0131n\u0131 gerektirmez, ama bu t\u00fcr erkeklik deneyimlerinde alt\u0131 \u00e7izilmesi gereken \u015fey \u015fudur ki hala sessiz deneyimlerdir bunlar. \u00d6zellikle T\u00fcrkiye\u2019de yeterince dillendirilmemi\u015f, yeterince anlat\u0131lmam\u0131\u015f, yeterince politize edilmemi\u015f deneyimler. \u00d6teki erkeklikler diyebilece\u011fimiz, hegemonik erkeklik taraf\u0131ndan d\u0131\u015flanan, ezilen, itilen, kak\u0131lan erkeklik. Gen\u00e7 erkek gruplar\u0131 \u00fczerinde yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalarda dominant erkek gruplar\u0131 ve di\u011fer erkek gruplar\u0131, farkl\u0131 farkl\u0131 erkek arkada\u015f gruplar\u0131 var. Dominant gruplardaki erkeklik tan\u0131m\u0131n\u0131n tam da bildi\u011fimiz tarzda, sporun en sertini yapan, en iyi yapan, camian\u0131n en g\u00fczel k\u0131z\u0131yla \u00e7\u0131kan, en sert, jargon kullanmas\u0131n\u0131 en iyi bilen erkek, en tepede. Ama bu erkek gruplar\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka erkek gruplar\u0131 da var. G\u00f6rmedi\u011fimiz, kendi kendine, daha e\u015fit ili\u015fkiler kuran, daha yumu\u015fak, daha insanc\u0131l erkeklik ya\u015fayan ama bunu da kimseye kolay kolay anlatamayan, bunu sessiz ve dillendirmeden ya\u015fayan. Hegemonik erkekli\u011fe kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kan, onun taraf\u0131ndan ezilen erkekliklerin de politize edilmesi, dillendirilmesi gerekiyor. Bu asl\u0131nda feminist hareketin yan hareketidir. Arkada\u015f, destek hareketidir. D\u00fcnyada yeni yeni geli\u015fmeye ba\u015fl\u0131yor; ama b\u00fct\u00fcn erkeklik deneyimlerinin bask\u0131c\u0131, kad\u0131nlar\u0131 ezmekten yana, tecav\u00fczc\u00fc, \u015fiddet yanl\u0131s\u0131 oldu\u011funu reddetmekten ba\u015flar diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum<\/p align=\"justify\">.\r\n

\u0130zleyici 6: <\/b>\u015eu ana kadar soru cevap b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn gidi\u015fat\u0131 ve geldi\u011fi nokta konusunda \u00e7ok \u015fa\u015fk\u0131n oldu\u011fumu, hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7inde oldu\u011fumu s\u00f6ylemek istiyorum. Neden buraday\u0131z? Taraf oldu\u011fumuz i\u00e7in. \u00d6znemiz kim? Kad\u0131nlar. Kusura bakmay\u0131n arkada\u015f\u0131m. Ger\u00e7ekten anlayam\u0131yorum bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131n\u0131z\u0131. Bu kadar e\u015fitliksiz bir durum varken ben erkeklerin \u00e7ekti\u011fi s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 \u015fu a\u015famada d\u00fc\u015f\u00fcnemem. Belki 2050\u2019de, ko\u015fullar e\u015fitlendi\u011fi zaman d\u00fc\u015f\u00fcnebilirim, bilmiyorum. 48 ya\u015f\u0131nday\u0131m. 78\u2019liler denilen grubun \u00fcyesiyim. Elif\u2019in dedi\u011fi gibi 30 y\u0131ld\u0131r kesintisiz erkek arkada\u015flar\u0131mla y\u00fcr\u00fcyorum, ama i\u00e7lerinden bir tanesi bile beni bug\u00fcne kadar anlamad\u0131. Bug\u00fcn kendilerine solcu diyen, ilerici diyen, ayd\u0131n, devrimci diyen erkeklerle maalesef hi\u00e7bir \u015fey payla\u015fam\u0131yorum hatta feministim dedi\u011fimde y\u00fczlerinde garip bir ifade g\u00f6r\u00fcyorum. Bug\u00fcne kadar taciz ve tecav\u00fcz konusunun bu kadar vahim bir noktaya geli\u015finde en b\u00fcy\u00fck hatan\u0131n, eksikli\u011fin, yanl\u0131\u015fl\u0131\u011f\u0131n hi\u00e7 sesini \u00e7\u0131karmayan erkek arkada\u015flar\u0131m oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Umar\u0131m bir g\u00fcn bizim yan\u0131m\u0131zda olacaklar. Bir inisiyatif do\u011fdu, \u201cbiz erkek de\u011filiz\u201d inisiyatifi; bir tek onlara g\u00fcveniyorum, umar\u0131m yollar\u0131 a\u00e7\u0131k olur. <\/p align=\"justify\">\r\n

Fulya Paksoy:<\/b> Biz bu tart\u0131\u015fmay\u0131 burada ba\u015flatal\u0131m istemi\u015ftik Yeralt\u0131 olarak, burada bireysel veya topluluk olarak bulunan herkesle \u00e7e\u015fitli bi\u00e7imlerde tekrar bulu\u015fup bu konuyu tart\u0131\u015fmay\u0131 devam ettirmek istiyoruz b\u00fct\u00fcn kanallar\u0131yla birlikte. Bununla ilgili bir web sayfam\u0131z da var zaten. Ankara Tiyatrolar Alternatif Platformu (ATAP) \u00fczerinden T\u0130YAGAM gibi topluluklarla ortak mail adresimiz de var. Umar\u0131m bu tart\u0131\u015fmay\u0131 devam ettirebilece\u011fimiz bir zemin yarat\u0131r\u0131z. <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n


\r\n\r\n

tiyatrodataciz\/blog<\/font color=\"darkblue\"><\/i> <\/p align=\"left\"><\/a>\r\n

Tiyatroda Taciz Paneline Giri\u015f-P\u0131nar G\u00fcm\u00fc\u015f <\/font color=\"darkblue\"><\/i> <\/p align=\"left\"><\/a>\r\n\r\n\r\n","category":"i_am_writing","writer":"at\u00f6lye-etkinlik\/yeralt\u0131","yhp2":"
Tiyatro ve Taciz<\/a><\/td><\/tr>\n\t\t<\/table>","query_text":"SELECT id, header, column_1, column_2, category, writer FROM yeralti_pages WHERE category='i_am_writing' AND writer = 'at\u00f6lye-etkinlik\/yeralt\u0131'"}