{"id":"38","header":"Kad\u0131na Bi\u00e7ilen Rol","column_1":"\r\n

\u201c\u0130sa Mesih\u2019in do\u011fumu \u015f\u00f6yle oldu: Annesi Meryem , Yusuf\u2019 la ni\u015fanl\u0131yd\u0131. Ama birlikte olmalar\u0131ndan \u00f6nce Meryem\u2019in Kutsal Ruh\u2019tan gebe oldu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131. Ni\u015fanl\u0131s\u0131 Yusuf, do\u011fru bir adam oldu\u011fu ve onu herkesin i\u00e7inde utand\u0131rmak istemedi\u011fi i\u00e7in ondan sessizce ayr\u0131lmak niyetindeydi. Ama b\u00f6yle d\u00fc\u015f\u00fcnmesi \u00fczerine Rab\u2019bin bir mele\u011fi r\u00fcyada ona g\u00f6r\u00fcnerek \u015f\u00f6yle dedi: Davut o\u011flu Yusuf, Meryem\u2019i e\u015f almaktan korkma. \u00c7\u00fcnk\u00fc onun rahminde olu\u015fan, Kutsal Ruh\u2019tand\u0131r.(...)\u201d (\u0130ncil, Luk.2:1-7) <\/p align=\"justify\">\r\n\t

G\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar s\u00fcren bu anlay\u0131\u015fla kad\u0131na ya\u015famda \u00e7izilen rold\u00fcr bu: Kutsal e\u015f\/anne. \u00c7ok zaman kutsal kitaplardaki ayetler ve peygamberlerin hadislerinden yola \u00e7\u0131karak, kimi zaman da gelenek g\u00f6reneklerden yola \u00e7\u0131k\u0131larak kad\u0131n eve hapsedilmesi gereken, korunmaya muhta\u00e7, her \u015feyinden erke\u011fin sorumlu oldu\u011fu bir \u201chi\u00e7\u201d haline d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr. <\/p align=\"justify\">\r\n\t

Erilli\u011fin h\u00fck\u00fcm s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc d\u00fcnyam\u0131zda kad\u0131n\u0131n bu yazg\u0131s\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kmas\u0131 pek olas\u0131 g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor. Toplumsal yazg\u0131 bu. Di\u011fer yandan insan\u0131n do\u011fas\u0131 gere\u011fi \u00f6n\u00fcne ge\u00e7emedi\u011fi cinselli\u011fi s\u00f6z konusu olunca da kad\u0131ndan beklenen \u201cFahi\u015fe\u201d olmas\u0131d\u0131r. Bu b\u00fcy\u00fck(!) \u00e7eli\u015fki, erke\u011fi mutlaka ihanete iter. Bu da olabildi\u011fince do\u011fald\u0131r. Kad\u0131na giydirilen kutsal e\u015f\/anne kimli\u011fi onun ihanetini engeller. Ama erke\u011fin b\u00f6yle bir ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131 yoktur. Hal b\u00f6yle olunca erke\u011fin aldatmas\u0131 zorunluluk, kad\u0131n\u0131nki ise ihanettir. <\/p align=\"justify\">\r\n\t

Pinter\u2019in \u201cSevgili\u201d oyunu verili olan bu yazg\u0131y\u0131 bozmaya \u00e7al\u0131\u015fan bir \u00e7ifti anlat\u0131yor. Oyun, Winstor yak\u0131nlar\u0131nda ya\u015fayan on y\u0131ll\u0131k evli Sarah ve Richard aras\u0131nda ge\u00e7er. Bu \u00e7ift balay\u0131ndan sonra aralar\u0131nda fantezilerle y\u00fckl\u00fc bir ihanet oyunu oynamaya ba\u015flarlar. \u201cBu oyun i\u00e7inde oyuna Sarah a\u00e7\u0131s\u0131ndan bakacak olursak, Sarah kocas\u0131 i\u015fe gitti\u011finde, \u00f6\u011fleden sonralar\u0131 a\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131 eve alan kad\u0131n\u0131, kocas\u0131 ise a\u015f\u0131\u011f\u0131, Max\u2019i oynar.(...) Bu oyuna Richard a\u00e7\u0131s\u0131ndan bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda Richard Richard\u2019\u0131 Sarah ise bir sokak kad\u0131n\u0131n\u0131 oynamaktad\u0131r...\u201d(1) <\/p align=\"justify\">\r\n\t

Oyun i\u00e7inde kar\u0131 koca aras\u0131nda iki oyun oynan\u0131r: Kutsal Aile olarak oynanan ilk oyunda Richard Koca\u2019y\u0131 Sarah ise Kutsal E\u015f\/Anne\u2019yi oynar. Bu oyunun temel kural\u0131 \u201cD\u00fcr\u00fcstl\u00fckt\u00fcr\u201d. \u00d6yle ki e\u015fler birbirlerine rahat\u00e7a kar\u015f\u0131s\u0131ndakini aldatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebilmektedir. \u00d6\u011fleden sonralar\u0131 oynanan \u201cSevgili\u201d oyununda ise Sarah eve a\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131 alan kad\u0131n\u0131, Richard ise sevgiliyi, Max\u2019i oynar. <\/p align=\"justify\">\r\n

Bu iki oyunun temel kural\u0131 iki oyunun kesinlikle birbirine kar\u0131\u015fmamas\u0131 gerekti\u011fidir. Oyunlar\u0131n zamanlar\u0131, oynama bi\u00e7imi, kost\u00fcmleri belirlenmi\u015ftir. Ya\u015famda da b\u00f6yle de\u011fil mi zaten; nerede ne yapaca\u011f\u0131m\u0131z kesin kurallarla \u00f6\u011fretilmiyor mu bize? Nerede yataca\u011f\u0131m\u0131z, nerede yemek yiyece\u011fimiz, tatil g\u00fcnlerimizi nas\u0131l de\u011ferlendirece\u011fimiz beyinlerimize kodlanm\u0131\u015f de\u011fil mi? <\/p align=\"justify\">","column_2":"

Sevgili\u2019nin oyun ki\u015fileri, oyunun ba\u015f\u0131ndan itibaren sistem\/toplum taraf\u0131ndan dayat\u0131lan \u201cKutsal Aile\u201d bi\u00e7imini ve bu bi\u00e7im i\u00e7in \u00e7izilen erke\u011fe \u201cSayg\u0131n E\u015f\u201d, kad\u0131na \u201cKutsal E\u015f\/Anne\u201d rollerini kendi belirledikleri (daha \u00e7ok Richard\u2019\u0131n belirledi\u011fi) oyun ile alt etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rlar. Oyun, bir ka\u00e7\u0131\u015f bi\u00e7imi, bir reddetme, bir kar\u015f\u0131 duru\u015ftur; Verileni oynamak yerine kendi oyununu kendin kurmak. Tam da burada s\u00f6z\u00fcn\u00fc etmeden ge\u00e7emeyece\u011fimiz konu ise erke\u011fin ve kad\u0131n\u0131n ya\u015famda ve oyundaki rolleridir; <\/p align=\"justify\">\r\n\t

Richard ve Sarah\u2019\u0131 kar\u0131-koca olarak ele ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z oyunda da (Oyundaki ger\u00e7ek ya\u015famlar\u0131nda), Max ve fahi\u015fe olarak ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z sevgili oyununda da (verili olan\u0131 reddetmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 oyun) erkek y\u00f6neteni, g\u00fc\u00e7l\u00fcy\u00fc, iktidar\u0131 simgeler. Kad\u0131n ise bask\u0131 alt\u0131na al\u0131nan, cinsel bir obje olarak kullan\u0131lan ve her zaman yenilen veya az ile yetinmek zorunda kalan\u0131 oynar. <\/p align=\"justify\">\r\n\r\n \r\n\t

Eril dil erkeksi olunca ba\u015fka bir sonu\u00e7 beklenmesi de olanaks\u0131z zaten. Sevgili oyununu sonunda kad\u0131n her ne kadar erkekle beraber verili olan\u0131 ters y\u00fcz ediyor gibi g\u00f6r\u00fcnse de (Sevgili oyunu Kutsal aile saatlerine de yayarak) kazand\u0131\u011f\u0131 \u00f6d\u00fcl \u201cSeni sevimli orospu\u201ddur. <\/p align=\"justify\">\r\n\t

D\u00fcnyaya egemen olan erkektir \u00e7\u00fcnk\u00fc. Ve kad\u0131n\u0131n bu d\u00fczen i\u00e7erisinde tam bir kazan\u0131m sa\u011flamas\u0131 imkans\u0131zd\u0131r. O ancak erke\u011fin belirleyece\u011fi yere kadar gidebilir. Tansu \u00c7iller ilk kad\u0131 ba\u015fbakan\u0131m\u0131z olarak tarihimize alt\u0131n harflerle yaz\u0131ld\u0131, ki onun da ne kadar kad\u0131n oldu\u011fu hala tart\u0131\u015fma konusu. <\/p align=\"justify\">\r\n

Erkeklerin egemenli\u011fi s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc m\u00fcddet\u00e7e kad\u0131nlar\u0131n kazan\u0131m\u0131 hep tart\u0131\u015f\u0131l\u0131r olacak. Mecliste g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclen son tecav\u00fcz yasas\u0131 gibi \u201ckad\u0131n tecav\u00fczc\u00fcs\u00fc ile evlenmelidir.\u201d \u00c7\u00fcnk\u00fc kad\u0131n kutsald\u0131r\/bakiredir ve ilk erke\u011finden ba\u015fkas\u0131 onu kabul etmez, bu y\u00fczden en hay\u0131rl\u0131s\u0131 kad\u0131n\u0131n tecav\u00fczc\u00fc de olsa ilk erke\u011fiyle evlenmesi gerekir... <\/p align=\"justify\">\r\n

Tecav\u00fczc\u00fc bir nesil yeti\u015fiyor, kad\u0131nlar savulun... <\/p align=\"justify\">\r\n
\r\n

(1)Selda \u00d6nd\u00fcl. \u201cPinter\u2019in Kad\u0131nlar\u0131\u201d, Tiyatro Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Dergisi, Say\u0131 9. 1992<\/p align=\"justify\">\r\n
\r\n<\/p align=\"justify\">KAYNAK\u00c7A<\/p align=\"justify\"><\/u><\/b>\r\n

Abs\u00fcrd Tiyatro<\/i>. \u00c7eviren: G\u00fcler Siper. Dost Kitabevi Yay\u0131nlar\u0131. Birinci bask\u0131. 1999. Ankara. <\/p align=\"justify\">\r\n

Sevgili<\/i>. \u00c7ev. Hakan Altun<\/p align=\"justify\">\r\n","category":"i_am_writing","writer":"Birol D. Tezcan","yhp2":"
Kad\u0131na Bi\u00e7ilen Rol<\/a><\/td>Unutmak<\/a><\/td><\/tr>\n\t\t<\/table>","query_text":"SELECT id, header, column_1, column_2, category, writer FROM yeralti_pages WHERE category='i_am_writing' AND writer = 'Birol D. Tezcan'"}