{"header":"Daha Ne kadar \"Seyirci\" Kalaca\u011f\u0131z","column_1":"
\r\n
\r\n

Daha Ne Kadar \u201cSeyirci<\/i>\u201d Kalaca\u011f\u0131z?\r\n

\r\n

Seyirci, tiyatronun asal \u00f6gelerinden biri midir? Yapmas\u0131 gereken \u015fey olan bitene seyirci mi kalmakt\u0131r? Sahnede olan bitene seyirci kalmaya g\u00f6revlendirilmekle, ya\u015famda benden beklenen role haz\u0131rl\u0131k m\u0131 yap\u0131yorum? Tiyatro mimarisi i\u00e7indeki konumlan\u0131\u015f\u0131m toplumsal yap\u0131n\u0131n bir iz d\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc olabilir mi? Egemen ahlak anlay\u0131\u015f\u0131 dikizcili\u011fi sapk\u0131nl\u0131k olarak nitelendiriyorsa (ki art\u0131k bu tamamen s\u00f6ylem d\u00fczeyinde kalm\u0131\u015ft\u0131r) neden tiyatroda zorla dikize yat\u0131r\u0131l\u0131yoruz? Seyirci ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131n tac\u0131ysa, velinimetimizse neden onu yok say\u0131yoruz? Yoksa, tiyatronun \u00f6nemini yitirmesinde \u00f6nce sinemayla, sonra da televizyonla i\u015fbirli\u011fi yaparak bu kutsal alana ve dolay\u0131s\u0131yla da \u015fi\u015fkin egoma y\u00fcz \u00e7eviren hain d\u00f6neklere kar\u015f\u0131 bilin\u00e7 alt\u0131m\u0131n verdi\u011fi bir ders mi bu yok sayma (hay\u0131r, ben s\u00fctten \u00e7\u0131kan ak ka\u015f\u0131k oldu\u011fuma g\u00f6re ba\u015fka bir se\u00e7enek kalm\u0131yor da...) <\/p align=\"justify\">\r\n

* * *<\/p align=\"center\">\r\n

Ana ak\u0131m tiyatronun seyirciyle kurdu\u011fu ili\u015fki art niyetsiz, masum bir ili\u015fki olman\u0131n \u00f6tesinde a\u00e7\u0131k\u00e7a politiktir ve sessizlik k\u00fclt\u00fcr\u00fc i\u00e7inde yo\u011furup sindirir; sultas\u0131 alt\u0131na al\u0131r, \u00fczerinde egemenlik kurar, ezer, kendine tabi k\u0131lar. Seyirci daha ilk ad\u0131mda deplasmandad\u0131r. Kendine ait olmayan bir mekana gider ve orada yabanc\u0131d\u0131r. Mimari daha kap\u0131dan girerken basar, kutsal bir mekana girdi\u011fi e\u015fik, uyulmas\u0131 gereken rit\u00fcellerle doludur; k\u00fc\u00e7\u00fcl\u00fcr, k\u00fc\u00e7\u00fcl\u00fcr ve yok olur. Fuayede hakim duygu yabanc\u0131l\u0131k ve tedirginliktir, yanl\u0131\u015f bir \u015fey yaparsa ba\u015f\u0131na neler gelebilece\u011fini kestiremez bile; her an azar i\u015fitme potansiyeli vard\u0131r. Art\u0131k uyulmas\u0131 zorunlu yasaklar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu bir kurallar \u00fclkesindedir. Ancak mekan\u0131n kendine sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 olanaklar \u00f6l\u00e7\u00fcs\u00fcnde samimi ve \u00f6zg\u00fcrd\u00fcr, aksi takdirde \u00f6l\u00fcm\u00fcne ciddi olmak zorundad\u0131r. Ne zaman salona girece\u011fi ona bildirilir, ge\u00e7i\u015f izni kontrol edilir ve yerle\u015ftirilir. \u201cO\u201d art\u0131k yaln\u0131zca tek bir a\u00e7\u0131dan, tekil bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131ndan g\u00f6rmeye ko\u015fullanm\u0131\u015f; verili bir evrene yerle\u015ftirilen biridir ve sessizce, k\u0131p\u0131rdamadan oturmakla y\u00fck\u00fcml\u00fcd\u00fcr. \u00dcstelik oturtulaca\u011f\u0131 yer de yine hiyerar\u015fik olarak belirlenecektir; paras\u0131 varsa daha rahat izleyecek, yoksa itilip kak\u0131lacakt\u0131r. Yine sahnede izlemeye mahkum edildi\u011fi oyun ona her \u015feyin bir d\u00fczen i\u00e7inde ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini, ger\u00e7eklerin tek ve do\u011fru tek bir alg\u0131lan\u0131\u015f\u0131 oldu\u011funu ve bunun da veri olan oldu\u011funu s\u00f6yler. Ve bunun i\u00e7in s\u00f6zc\u00fcklere de gereksinimi yoktur. Otorite ve hiyerar\u015fi sessizce yeniden \u00f6\u011fretilir. <\/p align=\"justify\">\r\n

Roller de belirlidir; birileri izleyecek, birileri eyleyecektir. Tiyatronun tanr\u0131lar\u0131 seyircileri sonsuz bir karanl\u0131\u011f\u0131n i\u00e7inde yaln\u0131zca bakmakla cezaland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. \u00c7ocuklu\u011fundan itibaren edilgen izleyici olarak e\u011fitilmi\u015f olmas\u0131, olan biteni sorgulama olana\u011f\u0131ndan da yoksun b\u0131rak\u0131r. Do\u011frusu ya\u015famdan bir fark\u0131 yok gibi. <\/p align=\"justify\">\r\n

En k\u00f6t\u00fcs\u00fc de tepkisini g\u00f6sterebilmesine izin verilen k\u0131sac\u0131k bir anda alk\u0131\u015flaman\u0131n bir zorunluluk oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnmesi ve ba\u015fka se\u00e7enekleri oldu\u011funun fark\u0131nda olmamas\u0131d\u0131r. (Acaba, oyunun sonunda \u00e7\u0131lg\u0131nca alk\u0131\u015flamalar\u0131 oyunculara verilen bir mesaj olabilir mi: \u201ciyi ki bitirdiniz, dayanma s\u0131n\u0131r\u0131m\u0131z\u0131n sonuna gelmi\u015ftik, aferin size\u201d vb.) <\/p align=\"justify\">\r\n

En basit bir deneyim bile kolektif olarak payla\u015f\u0131lm\u0131yorsa bir \u015feyler eksik kalacakt\u0131r. Birileri konu\u015fabilirken, hareket serbestisi varken; di\u011ferlerinin eyleme ve s\u00f6yleme haklar\u0131 gasp edilmi\u015fse bu d\u00fczen bizi totaliter bir evrene g\u00f6nderir. Bu noktada iktidar\u0131n do\u011frudan bedenler \u00fczerinde kuruldu\u011funu s\u00f6yleyen Foucoult\u00e7u s\u00f6ylemi an\u0131msamak yaral\u0131 olacakt\u0131r. Seyirci olmaya zorlanmak do\u011frudan bedenler \u00fczerine kurulan bir rejimle m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. Do\u011fdu\u011fumuz g\u00fcnden beri bir yerlere yerle\u015ftirilip duruyoruz. Ya\u015fam\u0131m\u0131z\u0131n en g\u00fczel y\u0131llar\u0131n\u0131 rahats\u0131z s\u0131ralar \u00fczerinde yaln\u0131zca dinleyerek ve oturarak t\u00fcketti\u011fimizi unutmayal\u0131m; \u00f6d\u00fcl olarak da kal\u0131c\u0131 organik bozukluklar, itaat, yiten \u00e7ocuk safl\u0131\u011f\u0131m\u0131z, k\u0131s\u0131rla\u015fan yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve hayal g\u00fcc\u00fcm\u00fcz yan\u0131m\u0131za kar olarak kal\u0131r. Seyirci olarak bir g\u00f6sterimde yer almak yine ayn\u0131 itaat zincirinin bir par\u00e7as\u0131 olmakt\u0131r. <\/p align=\"justify\"> \r\n

Tarihi i\u00e7inde seyirciye bir g\u00f6z atarsak, seyirci kalman\u0131n tarih i\u00e7inde verildi\u011fini g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. Tarih i\u00e7inde ayr\u0131cal\u0131klar\u0131n\u0131 yitiren kad\u0131nlar ve erkeler, ayn\u0131 bi\u00e7imde tiyatroda da eyleme \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerini yitirerek yaln\u0131zca bir seyirci konumuna d\u00fc\u015fm\u00fc\u015flerdir. Tiyatronun rit\u00fcel k\u00f6klerine yak\u0131n durdu\u011fu zamanlarda bir seyirci olgusundan s\u00f6z etmek olas\u0131 de\u011fil. Eyleme kat\u0131lanlar da kat\u0131lmayanlarda bu rit\u00fcelin bir par\u00e7as\u0131d\u0131r; bu bir payla\u015f\u0131md\u0131r ve seyirlik de\u011fildir. \u0130steyenin istedi\u011fi zaman eyleme \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc vard\u0131r. Ve dolay\u0131s\u0131yla da ortak bir co\u015fku \u00fcretir. Aristokratik ili\u015fkilerin egemen olmas\u0131 bu co\u015fkunun t\u00fckenmesine yol a\u00e7ar. \u00d6ncelikle eyleyen kad\u0131nlar cad\u0131 olarak nitelenip toplumsal\u0131n k\u0131skac\u0131na al\u0131nm\u0131\u015f, e\u015f zamanl\u0131 olarak da oyuncu olma ve seyirci olma haklar\u0131 bile gasp edilerek kapat\u0131lm\u0131\u015flard\u0131r. Tarih i\u00e7inde kad\u0131nlara seyirci olma haklar\u0131n\u0131n verildi\u011fi d\u00f6nemlerde bile oyuncu olmalar\u0131 yasaklanm\u0131\u015ft\u0131r ve uzunca bir d\u00f6nem oyunculuk erkeklerin tekelinde kalm\u0131\u015ft\u0131r. Erkeklerse oynama \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerini yitirerek yaln\u0131zca d\u0131\u015fardan olan bitene bakmak durumunda kalm\u0131\u015flar, seyirci ile oyuncu aras\u0131nda kal\u0131n ve a\u015f\u0131lmaz bir \u00e7izgi \u00e7ekilmi\u015ftir. Ana ak\u0131m tiyatronun bize sundu\u011fu aristokratik model k\u0131saca \u015f\u00f6yledir: eyleme \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc olan aristokratlar, sahip oldu\u011fu g\u00fc\u00e7le (para, mevki, \u015f\u00f6hret, vb.) do\u011fu orant\u0131l\u0131 olarak aristokrat s\u0131n\u0131fa yak\u0131n bir konuma yerle\u015ftirilen ama eyleme ve karar verme \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yitiren bir y\u0131\u011f\u0131n ve bu mekana dahil olmas\u0131 olas\u0131 olmayan marjinaller. <\/p align=\"justify\"> \r\n

\u00d6zg\u00fcrce ifadesini bulan bir a\u00e7\u0131k hava etkinli\u011fi olan \u201ctiyatro\u201d da ad\u0131m ad\u0131m bir h\u00fccreye sokulmu\u015ftur. \u00d6nce \u00e7evresi belirlenmi\u015f, s\u0131n\u0131rlar koyulmu\u015f, en sonunda da tamamen \u00fczeri \u00f6rt\u00fclerek hapsedilmi\u015ftir. Seyircinin yerle\u015ftirilme tarihiyle tiyatronun kapat\u0131lma tarihi ko\u015futtur. Yak\u0131n d\u00f6nemlerde bu kat\u0131 s\u0131n\u0131rlan\u0131\u015fa kar\u015f\u0131 deneyler yap\u0131lsa da ayn\u0131 e\u011filim tiyatroyu \u00f6ld\u00fcrmeyi s\u00fcrd\u00fcrmektedir. <\/p align=\"justify\">\r\n","column_2":"

Yurdum seyircisinin yerle\u015ftirilme tarihine kabaca bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda, T\u00fcrk Tiyatrosunda seyircinin bat\u0131 tarz\u0131 tiyatro ile tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Tanzimat\u2019la birlikte izleme bi\u00e7iminde bir k\u0131r\u0131lma ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcr\u00fcz. Do\u011fu Tiyatrosuna \u00f6zg\u00fc kat\u0131l\u0131mc\u0131 bir konumlan\u0131\u015f\u0131 y\u0131k\u0131larak yerle\u015ftirilmeye ba\u015flan\u0131r. Daha \u00f6nce kendine ait mekanlarda oynanan ve dolay\u0131s\u0131yla da yabanc\u0131l\u0131k \u00e7ekmeden kat\u0131labilece\u011fi oyunlar, art\u0131k bir mabet konumuna gelen kutsal mekanlara ta\u015f\u0131narak onu m\u00fclteci durumuna d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr ve hareket erkinli\u011fini yitirir. Geleneksel formlarda oynanacak oyunun \u015fekillenmesinde katk\u0131s\u0131 varken, art\u0131k tamamen yok say\u0131l\u0131r. G\u00fclme, d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kma, kat\u0131lma, yeme, i\u00e7me vb. bir\u00e7ok \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc elinden al\u0131n\u0131r. Geleneksel T\u00fcrk Tiyatrosu sahnesiz, metinsiz ve a\u00e7\u0131k bi\u00e7im olu\u015fuyla canl\u0131 bir tiyatroyu deneyimiyken, bat\u0131 tarz\u0131 tiyatro kendi i\u00e7ine kapanan b\u00fct\u00fcn\u00fcyle belirlenmi\u015f yap\u0131s\u0131yla canl\u0131 bir seyirci tercih etmeyece\u011fi i\u00e7in onu karanl\u0131\u011fa g\u00f6merek sesini k\u0131sm\u0131\u015ft\u0131r. Burada ku\u015fkusuz k\u00fc\u00e7\u00fck bir parantez a\u00e7makta yarar var; s\u00f6ylemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m \u015fey Geleneksel Tiyatronun yeniden canland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n gereklili\u011fi de\u011fil. Can\u0131 isteyen bu m\u00fczecilik deneyimini ya\u015fayabilir. Ancak tiyatro i\u00e7in ya\u015famsal olan Geleneksel Tiyatronun \u00f6z\u00fcnde bulunan devingen ve direngen kanaldan yararlanmakt\u0131r. Ku\u015fkusuz kapitalist ili\u015fkilerin gerektirdi\u011fi seyirci Geleneksel Tiyatronun seyircisi de\u011fildi ve isterleri do\u011frultusunda yeni bir seyirci yaratacakt\u0131, \u00fcstelik geleneksel bi\u00e7imlerin varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrme \u015fans\u0131 da yoktu belki tarihsel olarak; yine de tiyatronun ya\u015famsall\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan Anadolu\u2019nun yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131na ket vurmamak gerekirdi kan\u0131s\u0131nday\u0131m. (Nitekim bu gizil g\u00fc\u00e7 de\u011fi\u015fik formlarla da olsa ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Buna en iyi \u00f6rnek G\u0131rg\u0131r ve Leman gibi mizah dergileridir diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.) <\/p align=\"justify\">\r\n

D\u00fcnyay\u0131 okunma yetisini yitiren ve i\u00e7ine kapanan Geleneksel Tiyatro se\u00e7kinci bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131n\u0131n emperyalist ku\u015fatmas\u0131n\u0131n da yard\u0131m\u0131yla yerini yeni bir tiyatro anlay\u0131\u015f\u0131na ve yeni bir seyirci anlay\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131r. Bat\u0131 Tiyatrosu anlay\u0131\u015f\u0131 beraberinde seyirciyi \u0131slah etme yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131. Tanzimat\u2019la ba\u015flayan bu yeni tiyatro anlay\u0131\u015f\u0131 ile kamu \u00e7evreleri seyircinin s\u0131rad\u00fczenine girmeleri i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba harcam\u0131\u015flard\u0131r. Sahneye d\u00f6n\u00fck ve\/veya oyunun (sistemin) ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131ya sokacak her davran\u0131\u015f yasaklanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu yasaklar perde aralar\u0131ndaki e\u011flenceleri de kapsar ve halen varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren fuaye gelene\u011finin temellerini atar. Bu arada Bursa Valisi Ahmet Vefik Pa\u015fa gibi kantar\u0131n topuzunu ka\u00e7\u0131ranlara da rastl\u0131yoruz. Halk\u0131 zorla tiyatro izlemeye zorlamas\u0131 kendisinin verdi\u011fi komutla alk\u0131\u015flatmas\u0131, aksi bir durumda da seyirciyi ulu orta ha\u015flamas\u0131 ve zaptiye tedbirlere ba\u015fvurmas\u0131 valilikten azlinin de nedenlerinden olmu\u015ftur. Yine el ilanlar\u0131yla seyirciye rit\u00fceller \u00f6\u011fretiliyordu: yerlerin numaral\u0131 oldu\u011fu, perde aralar\u0131nda ne yapmalar\u0131 gerekti\u011fi, g\u00f6rg\u00fc kurallar\u0131na uymalar\u0131, g\u00fcr\u00fclt\u00fc etmemeleri vs. vs. v-s. <\/p align=\"justify\">\r\n

Yeni kurulan Cumhuriyet ise tiyatroda da yeni bir sayfa a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131r, hatta Tanzimat\u2019la ba\u015flayan Bat\u0131 Tiyatrosu deneyimi bile s\u0131f\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r. Gen\u00e7 T\u00fcrkiye Cumhuriyeti yeni devlet d\u00fczenine uygun yurtta\u015flar yaratmak durumundayd\u0131. Bu ise verili bir kimlik demekti ve tiyatrodaki kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 da yerle\u015ftirilen, bakan ve k\u00fclt\u00fcrlenen bir seyircidir. Seyircinin dahil olaca\u011f\u0131 rit\u00fcel a\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 yine ayn\u0131d\u0131r: Tiyatro e\u011flence yeri de\u011fil bir okuldur; tiyatroya temiz giysilerle gidilir; g\u00fcr\u00fclt\u00fc etmeden oturulur ve izlenir; oyunun ba\u015flamas\u0131ndan bitimine kadar bir kelime bile konu\u015fmadan yaln\u0131zca eser dinlenir; perde aralar\u0131nda sab\u0131rs\u0131zlanmak bu s\u00fcreyi k\u0131saltmaz, s\u00fcre belirlidir; \u0131sl\u0131k \u00e7al\u0131nmaz, ayaklar yere vurulmaz, gereksiz yere alk\u0131\u015flanmaz. (Muhsin Ertu\u011frul\u2019un haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 seyirci adab\u0131) Prof. Dr. Metin And\u2019\u0131n belirtti\u011fi gibi tiyatro k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn \u00f6l\u00e7\u00fcs\u00fc f\u0131nd\u0131k f\u0131st\u0131k yememek ve yan\u0131ndaki ile konu\u015fmamakt\u0131r. (Yine And\u2019a g\u00f6re kimileyin \u00f6zenti kimileyin de sudan eserlerle f\u0131nd\u0131k f\u0131st\u0131k gibi e\u011flenceli\u011fi tiyatro kendi sunuyor. ) <\/p align=\"justify\">\r\n

Bug\u00fcn\u00fcn seyirci ku\u015fa\u011f\u0131 bu sakat bilincin \u00fcr\u00fcn\u00fcd\u00fcr. Sahnede ne yap\u0131l\u0131rsa yap\u0131ls\u0131n, en berbat oyunlar\u0131 da -be\u011fenmese bile- suskun kalarak uslu uslu izlemek ve oyun bitince \u00e7\u0131lg\u0131nca alk\u0131\u015flamak durumundad\u0131r. Aksini d\u00fc\u015f\u00fcnemez bile. Uysal olan sorgulamadan itaat edendir. Tersine bu uysall\u0131\u011f\u0131 sorgulamak gerekir, ancak o zaman otoriteyi de sorgulamak m\u00fcmk\u00fcn olacakt\u0131r. Edilgen seyirci tiyatroyu \u00f6ld\u00fcr\u00fcyor. Tiyatronun alt\u0131n \u00e7a\u011flar\u0131, seyircilerin tepki g\u00f6sterdi\u011fi d\u00f6nemlere denk d\u00fc\u015fer. \u00d6rne\u011fin Shakespeare \u00fcn\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc \u00f6n\u00fcne getirilenle yetinmeyip tepkisini a\u00e7\u0131k\u00e7a ortaya koyan seyircisine bor\u00e7ludur. Tiyatronun bir nevi tap\u0131n\u0131m oldu\u011fu Antik Yunan\u2019da, seyirci oyuna diledi\u011finde girer, diledi\u011finde \u00e7\u0131kar, oyuna yemekleriyle gelir, be\u011fenmedi\u011finde yuhalar ve zaman zamanda sahneye bir \u015feyler atard\u0131. Yine Tiyatronun alt\u0131n \u00e7a\u011flarandan olan R\u00f6nesans d\u00f6nemi \u0130spanyol tiyatrosu seyircisi aralar\u0131nda konu\u015fur, yer, i\u00e7er, ho\u015flanmad\u0131\u011f\u0131nda eline ge\u00e7eni sahneye f\u0131rlat\u0131r hatta oyuncularla a\u011f\u0131z dala\u015f\u0131na bile girerdi. Yine Elizabeth D\u00f6neminde de \u0130ngiliz seyircisi benzer tepkiler g\u00f6sterirlerdi. Ku\u015fkusuz be\u011fendiklerini de i\u00e7tenlikle belli ederdi. Bug\u00fcn\u00fcn \u00f6n\u00fcn\u00fc koyulan\u0131 geveleyen, verilene raz\u0131 seyircisi ho\u015fland\u0131klar\u0131nda ve ho\u015flanmad\u0131klar\u0131nda samimi de\u011fildir. Oyun boyunca uyuyan ve alk\u0131\u015flarla uyand\u0131\u011f\u0131nda uyan\u0131p \u00e7\u0131lg\u0131nca alk\u0131\u015flayan seyirci; yerle\u015ftirilmi\u015f be\u011fenisi, d\u00fc\u015f\u00fcncesi, duru\u015fu olamayan hayata da seyirci kalan, \u015fekilsiz seyircinin profilidir. Yarg\u0131s\u0131z infazlar\u0131 alk\u0131\u015flayan da; katilleri, h\u0131rs\u0131zlar\u0131, mafya bozuntular\u0131n\u0131 mahkeme \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131nda gurur duyduklar\u0131n\u0131 belirterek elleri \u00fczerinde ta\u015f\u0131yan yine ayn\u0131 zihniyettir ve aralar\u0131nda en ufak bir fark yoktur. <\/p align=\"justify\"> \r\n

Sahneye de ya\u015fama da seyirci kalmak zorunda de\u011filiz. Biraz daha i\u00e7ten olmak gerekmiyor mu? Uysal olmak zorunda de\u011filiz, be\u011fendiklerimizi de be\u011fenmediklerimizi de a\u00e7\u0131k\u00e7a ve d\u00fcr\u00fcst\u00e7e ifade etmek gerekiyor art\u0131k. Be\u011fenmedi\u011fimizde sahneye yumurta at\u0131lmal\u0131 demiyorum. Ama alk\u0131\u015flamak bir zorunluluk de\u011fil. Be\u011fenmediklerimizi de alk\u0131\u015flarsak be\u011fendiklerimize haks\u0131zl\u0131k etmi\u015f olmuyor muyuz? Berbat bir oyundan sonra selama \u00e7\u0131kan oyuncular\u0131 bir sessizlikle kar\u015f\u0131larsak onlar da ne yapt\u0131klar\u0131n\u0131n fark\u0131na varacaklard\u0131r, alk\u0131\u015flamakla onlara da haks\u0131zl\u0131k yap\u0131yoruz, kendilerini geli\u015ftirme \u015fanslar\u0131ndan al\u0131 koyuyoruz. <\/p align=\"justify\">\r\n

Daha ne kadar seyirci kalaca\u011f\u0131z!.. <\/p align=\"justify\">\r\n
\r\n\u0130mlas\u0131z- Say\u0131 7 (May\u0131s-Haziran 2004) <\/i>","category":"i_am_writing","writer":"Hakan Altun","image_dir":"","brosur_name":"","user_id":"0","header_image":"","production_image_td":""}