{"header":"Teatral Alanda Bir Dayan\u0131\u015fma Modeli Olarak ATAP","column_1":"\r\n\t\r\n

Giderek kimliklerin izole edildi\u011fi ve kitleler i\u00e7inde \u00e7\u00f6z\u00fclerek cemaatle\u015ftirildi\u011fi s\u00f6m\u00fcrgeci bir d\u00f6nemi ya\u015f\u0131yoruz. \u0130\u00e7inde bulundu\u011fumuz e\u015fikte sorgulamadan at\u0131lacak her ad\u0131m, ne kadar iyi niyetle at\u0131l\u0131rsa at\u0131ls\u0131n, bu ortam\u0131 besleyecek ve yeniden \u00fcretecek ara\u00e7lara d\u00f6n\u00fc\u015fme riskini i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131r\u0131r; bu nedenle de dikkatle se\u00e7ilmesi ve idrak edilerek at\u0131lmas\u0131 zaruridir. Ad\u0131n\u0131 ve makyaj\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiren emperyalizmin \u00e7ehresi hala bildi\u011fimiz o \u00e7irkin \u00e7ehredir, B\u00fcy\u00fckannenin elbisesinin alt\u0131nda hala ayn\u0131 Kurt durmaktad\u0131r. K\u00fcreselle\u015fen ise yaln\u0131zca s\u00f6m\u00fcr\u00fcd\u00fcr, bask\u0131d\u0131r, otoritedir. B\u00fcy\u00fckanneyi yutmas\u0131 haz\u0131ms\u0131zl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131ndan da k\u0131rm\u0131z\u0131 ba\u015fl\u0131\u011f\u0131n alt\u0131ndakini par\u00e7alayarak yemek niyetindedir. Teknolojinin p\u0131r\u0131lt\u0131l\u0131 halesiyle di\u011ferlerinden soyutlanan birey, onlar\u0131 bir \u015fekilde bir arada tutacak geleneksel aidiyetleri de par\u00e7alanarak yaln\u0131zla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ve insans\u0131zla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f durumdad\u0131r. Korku k\u00fclt\u00fcr\u00fcyle beslenen bir toplumda olu\u015fturulan yeni aidiyetler ise \u00f6zg\u00fcn yanlar\u0131 t\u00f6rp\u00fclenmi\u015f tek bi\u00e7im \/ bir \u00f6rnek y\u0131\u011f\u0131n-insan\u0131 kabul eder i\u00e7ine. Normlar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla en k\u00fc\u00e7\u00fck ayr\u0131nt\u0131s\u0131na kadar belirlenmi\u015f, itaat eden \u00f6zneler olarak tasarlanm\u0131\u015f \u2018normal\u2019 insan\u0131n \u2018normal\u2019 topluma kabul\u00fc de ruhunu satmaktan ge\u00e7er. <\/p align=\"justify\">\r\n

Geni\u015f kitleler a\u00e7\u0131s\u0131ndan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda efendi-k\u00f6le ili\u015fkisinde yap\u0131sal olarak bir de\u011fi\u015fiklik yok gibi g\u00f6r\u00fcnmektedir. \u00dcstelik bu ili\u015fkinin g\u00f6r\u00fcnmezle\u015fmesi, kendine kar\u015f\u0131 olan tepkisel y\u00f6nelimleri de so\u011furarak do\u011fal bir ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k yaratmaktad\u0131r. Uluslar-\u00fcst\u00fc kapitalizm taraf\u0131ndan manip\u00fcle edilen g\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fcn cemaatle\u015ftirilmi\u015f y\u0131\u011f\u0131n-insan\u0131 ilk bak\u0131\u015fta \u00e7at\u0131\u015fk\u0131 olarak g\u00f6r\u00fclebilecek iki mekanizma alt\u0131nda bi\u00e7imlenmektedir. Bunlardan ilki, bireyi izole ederek di\u011ferlerinden ba\u011f\u0131n\u0131 koparmak \u00fczerine kuruludur. Bireyi \u00f6ne \u00e7\u0131karmak olarak sunulan bu y\u00f6nelim, asl\u0131nda onu kimli\u011fini olu\u015fturan farkl\u0131l\u0131klar\u0131ndan s\u0131y\u0131rarak s\u00f6m\u00fcr\u00fcye a\u00e7\u0131k bir nesne haline getirmek \u00fczerine kurulur. Birey art\u0131k ay\u0131r\u0131c\u0131 \u00f6zelikleri olmayan, biri di\u011ferine \u00f6zde\u015f bir k\u00fctleye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcl\u00fcr ve birbirlerinden ancak numaralar\u0131 ve \u00e7ubukkodlar\u0131 sayesinde ayr\u0131labilir. Topluluk kimli\u011fi olu\u015fturmaya y\u00f6nelik ikinci y\u00f6nelim yeni aidiyetler belirleyerek ya da aidiyetleri yeniden belirleyerek kimliksizle\u015ftirilmi\u015f olan bireylerleri \u201c\u00f6tekile\u015ftirmek\u201d bi\u00e7iminde i\u015fler. Teknolojinin de yard\u0131m\u0131yla ulusal ve politik engelleri y\u0131karak k\u00fcreselle\u015fme \u00e7abas\u0131nda olan sermaye, iktidar\u0131n\u0131 bu iki arac\u0131n (homojenle\u015ftirme ve \u00f6tekile\u015ftirme) girift ili\u015fkiler a\u011f\u0131nda saklar. <\/p align=\"justify\"> \r\n

Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 yard\u0131mla\u015fma ve dayan\u0131\u015fma bu iktidar ili\u015fkilerinin yap\u0131s\u0131n\u0131n bozuldu\u011fu temel direnme alanlar\u0131 olarak ortaya \u00e7\u0131kar. Var olan iktidar ve s\u00f6m\u00fcr\u00fc ili\u015fkilerini yeniden \u00fcretmemek i\u00e7in, yo\u011fun bir \u00e7aba ve \u00f6zveri gerektiren bu birliklerin dayan\u0131\u015fma modellerini yap\u0131land\u0131r\u0131rken \u00f6zenli ve dikkatli olmak bu iyi niyetli \u00e7abalar\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 almak a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemlidir. Ku\u015fkusuz tek ve do\u011fru bir model yoktur, olamaz da; bu ba\u011flamda farkl\u0131 modeller ortaya \u00e7\u0131kabilir. ATAP da olas\u0131 tek model oldu\u011fu iddias\u0131nda de\u011fildir. ATAP modeli, onu olu\u015fturan topluluk ve ki\u015filerin \u201cnas\u0131l bir dayan\u0131\u015fma, nas\u0131l bir birlik\u201d sorusuna verdikleri ortak yan\u0131tt\u0131r. <\/p align=\"justify\"> \r\n

Bu modelin temel dayanak noktalar\u0131 homojenle\u015ftirme ve \u00f6tekile\u015ftirme mekanizmalar\u0131n\u0131 yap\u0131s\u0131zla\u015ft\u0131rma \u00fczerine kuruludur. T\u00fcketim toplumunun bir par\u00e7as\u0131 olan \u00e7\u0131kar sa\u011flama \u00fczerine kurulu piyasa ili\u015fkilerini a\u015fmak i\u00e7in s\u00f6z\u00fc edilen mekanizmalar\u0131 par\u00e7alamak her dayan\u0131\u015fma modeli a\u00e7\u0131s\u0131ndan ya\u015famsald\u0131r. ATAP modeli, platform bile\u015fenlerinin kendi kimliklerini, kendi renklerini koruyarak ve farkl\u0131 olanlar\u0131 tan\u0131maya d\u00f6n\u00fck bir yan yana duru\u015f \u00fczerinden kendini tan\u0131mlar, g\u00fcc\u00fcn\u00fc de farkl\u0131lar\u0131n birlikteli\u011finden al\u0131r. Bu k\u00fclt\u00fcrel olarak bize yabanc\u0131 bir durum de\u011fildir asl\u0131nda. Ortak bir direnme alan\u0131 olarak \u201cimece\u201d kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 yard\u0131mla\u015fma ve dayan\u0131\u015fman\u0131n Anadolu k\u00fclt\u00fcr\u00fcndeki kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 olu\u015fturur ve her ne kadar \u00fcst\u00fc \u00f6rt\u00fclmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lsa da halen ortak bilincimizin bir par\u00e7as\u0131d\u0131r. Bu ba\u011flamda ATAP teatral alanda bir imece \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131d\u0131r ve bu \u00e7a\u011fr\u0131 tek tek topluluklar\u0131n \u00fcstesinden gelemeyecekleri i\u015fleri birlikte yapabilme potansiyelini i\u00e7erir. Temmuz 2005\u2019te g\u00fcndemi \u201cdayan\u0131\u015fma olanaklar\u0131\u201d olan tiyatro gruplar\u0131n\u0131 tan\u0131ma sohbetleri s\u0131ras\u0131nda bulu\u015fan topluluklar\u0131n benzer s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131ndan hareketle platform olu\u015fturma olanaklar\u0131n\u0131 sorgulayan bir s\u00fcre\u00e7 ba\u015flatma d\u00fc\u015f\u00fcncesi ATAP\u2019\u0131n hareket noktas\u0131 oldu. Ba\u011flant\u0131ya ge\u00e7ilen topluluklar\u0131n hepsinin benzer s\u0131k\u0131nt\u0131 ve giri\u015fimlerinin olmas\u0131n\u0131n yaratt\u0131\u011f\u0131 heyecan ve enerji ATAP\u2019\u0131n h\u0131zla yol almas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. Dolay\u0131s\u0131yla da bu proje herhangi bir toplulu\u011fun d\u00fc\u015f\u00fcncesi ya da y\u00f6nlendirmesinin \u00f6tesinde bir kesi\u015fme noktas\u0131 olarak tart\u0131\u015fmaya kat\u0131lan topluluk ve ki\u015filerin \u0131srarl\u0131 \u00e7abalar\u0131n\u0131n bir \u00fcr\u00fcn\u00fcd\u00fcr. Ayr\u0131ca kendini bitmi\u015f\/tamamlanm\u0131\u015f kapal\u0131 bir yap\u0131 olarak tan\u0131mlamamas\u0131, tart\u0131\u015fmaya kat\u0131lacak her yeni toplulukla birlikte yeniden \u015fekillenme olana\u011f\u0131n\u0131 da i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131r\u0131r. <\/p align=\"justify\"> \r\n

ATAP, e\u011filimleri t\u00fcketim toplumunun ve piyasa kurallar\u0131n\u0131n isterleri d\u0131\u015f\u0131nda, \u00fcretken bir kanalda tiyatro yapmak isteyen topluluklar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu ve bu do\u011frultuda kat\u0131l\u0131ma a\u00e7\u0131k; temel y\u00f6nelimi teatral bilgi ve deneyim payla\u015f\u0131m\u0131, aktar\u0131m\u0131 ve \u00fcretimi olan teatral bir dayan\u0131\u015fma platformudur. Yatay yap\u0131lanma ve yan yana duru\u015fu tercih eden ATAP, bir yandan birbirine yak\u0131n topluluklar\u0131n g\u00fc\u00e7lerini bir araya getirmelerinin kolay ve olanakl\u0131 oldu\u011fu, di\u011fer yandan da yayg\u0131n \u00f6rg\u00fctlenme bi\u00e7iminin hiyerar\u015fik-dikey yap\u0131lanmay\u0131 zorunlu k\u0131laca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcncesinden hareketle b\u00f6lgesel bir platform olarak bi\u00e7imlendi. Bu noktadan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda di\u011fer b\u00f6lgelerde etkinliklerini s\u00fcrd\u00fcren topluluklarla platformlar ve birlikler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ileti\u015fim kurarak dayan\u0131\u015fmak daha do\u011fru bir kanal gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. <\/p align=\"justify\"> \r\n","column_2":"

B\u00fct\u00fcn kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 geni\u015f toplant\u0131lar\u0131 \u00f6nemsemekle ve bu toplant\u0131lara olanak sa\u011flamakla birlikte, i\u015fleyi\u015fte kolayl\u0131k sa\u011flamas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan topluluklar temsilcileri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla d\u00fczenli olarak toplan\u0131p tart\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fctmektedirler. Temsilcilerin i\u015flevi topluluklar aras\u0131nda aktar\u0131m\u0131 sa\u011flaman\u0131n \u00f6tesine ge\u00e7mez ve otoriter bir duru\u015flar\u0131 yoktur. Buna ba\u011fl\u0131 olarak ATAP bir karar organ\u0131 de\u011fil, ortak g\u00fcndemlerin tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131, ortak s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n sorunla\u015ft\u0131r\u0131larak \u00e7\u00f6z\u00fcmler arand\u0131\u011f\u0131, birlikte \u00fcretim olanaklar\u0131n\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve teatral deneyimi aktarma ve payla\u015fma yollar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131ran bir aland\u0131r. Kat\u0131l\u0131mc\u0131 topluluklar\u0131n kendi duru\u015flar\u0131, tiyatro yapma bi\u00e7imleri ve \u00e7\u00f6z\u00fcmleri teatral havuzu besleyecek kaynaklar olarak de\u011ferlidir ve bu \u00e7e\u015fitlilik herhangi bir t\u0131kanma an\u0131nda di\u011fer topluluklar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015f alan\u0131nda durur. Bu \u00e7e\u015fitlilik ayn\u0131 zamanda topluluklar\u0131n kendi s\u00fcre\u00e7lerini farkl\u0131 boyutlarda de\u011ferlendirme ve derinlik kazanmas\u0131na da katk\u0131 sa\u011flar. <\/p align=\"justify\"> \r\n

Topluluklar ortak sorunlar \u00fczerinden tart\u0131\u015farak \u00e7\u00f6z\u00fcm ararken, \u00e7\u00f6z\u00fcmlerde ortakla\u015fmak \u00f6nemsenmekle birlikte hedef uzla\u015fma de\u011fildir. ATAP, topluluklar\u0131 ba\u011flay\u0131c\u0131 kararlar almaz. Farkl\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnceleri olan topluluklar\u0131n bu d\u00fc\u015f\u00fcnceleri, ortak d\u00fc\u015f\u00fcncelerde ortakla\u015fan topluluklar\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcnceleri kadar \u00f6nemlidir ve dikkate al\u0131n\u0131r. Topluluklar\u0131n \u00f6zerklikleri ya\u015famsald\u0131r ve muhalif olma \u00f6zg\u00fcrl\u00fckleri korunur. ATAP kendini politik bir dayan\u0131\u015fma \u00fczerinden tan\u0131mlayan bir birlik de\u011fildir. B\u00f6ylesi bir zemin \u00f6zde\u015f bir kimlik tasar\u0131m\u0131n\u0131 gerekli k\u0131lar. Oysa \u00e7e\u015fitlilik ve farkl\u0131l\u0131klar\u0131n birlikteli\u011finden kaynaklanan bir cephe olu\u015fturarak g\u00fc\u00e7 birli\u011fi yaratma anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131 ortaya koyan bu platform, son kertede ortak eylemlilikte kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 bulan bir dayan\u0131\u015fma politikas\u0131n\u0131n \u00fcretim alan\u0131d\u0131r. Benzer bi\u00e7imde ATAP ortak kimlik de\u011fil, bir ortakl\u0131k kimli\u011fidir.<\/p align=\"justify\"> \r\n

ATAP tart\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n belirledi\u011fi ortak bir e\u011filim de tiyatroya (dolay\u0131s\u0131yla platform bile\u015fenlerine) b\u00fct\u00fcnc\u00fcl bir yakla\u015f\u0131m oldu. ATAP farkl\u0131 alanlarda tiyatro yapan topluluklar\u0131n bulu\u015ftu\u011fu bir platformdur. Yap\u0131lan tart\u0131\u015fmalar -farkl\u0131 alanlarda tiyatroya odaklanman\u0131n tiyatro yapma bi\u00e7iminde ve topluluklar\u0131n yap\u0131lanmas\u0131nda farkl\u0131l\u0131klar olu\u015ftursa bile- her \u015feye ra\u011fmen topluluklar\u0131n ortak zemininin tiyatro yapmak oldu\u011fu ger\u00e7e\u011fini g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi. Bu alanlar ba\u011f\u0131ms\u0131z adac\u0131klar de\u011filler, fakat uzmanla\u015fman\u0131n bilince kaz\u0131d\u0131\u011f\u0131 bu par\u00e7alanma\/par\u00e7alama ortak ve birbiriyle ili\u015fkili olan sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcn\u00fc olanaks\u0131zla\u015ft\u0131r\u0131yor. Ayr\u0131ca bir alanda tiyatro yapman\u0131n \u00f6znel s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131, bir ba\u015fka alandan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ve o alandan y\u00f6neltilen farkl\u0131 bir bak\u0131\u015fla yeni bir boyut kazanabiliyor, bu da ancak farkl\u0131 alanlardan gelecek bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131 tart\u0131\u015fmaya ta\u015f\u0131makla m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. Bu noktalar dikkate al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda ATAP, varsa \u00f6yle bir s\u0131n\u0131r, do\u011fal s\u0131n\u0131rlar\u0131na ula\u015fana kadar b\u00fct\u00fcn alanlar\u0131 bir arada tutan tek bir \u00e7at\u0131 olmak e\u011filimini ta\u015f\u0131yor. <\/p align=\"justify\"> \r\n

Oda\u011f\u0131 topluluklar olan bu platform tiyatro insanlar\u0131n\u0131n bireysel kat\u0131l\u0131mlar\u0131na da a\u00e7\u0131k. ATAP Ankara\u2019da tiyatro yapan her toplulu\u011fa \u00f6n ko\u015fulsuz \u00e7a\u011fr\u0131 yap\u0131yor. Bu ayn\u0131 zamanda di\u011fer b\u00f6lgelerdeki platform ve birliklerle ileti\u015fim kurmak ve ortak projeler \u00fcretmek i\u00e7in de bir \u00e7a\u011fr\u0131d\u0131r. Ortaya konan temel ilkeler mutlak ve de\u011fi\u015fmez olmamakla birlikte bu ilkelerin tart\u0131\u015fma zeminlerini belirlemesi ka\u00e7\u0131n\u0131lmazd\u0131r. <\/p align=\"justify\"> \r\n

Kurulu\u015f \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 tamamlanarak 1 Mart 2006 itibariyle kendini deklare eden ATAP, bahar aylar\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek bir tiyatro bulu\u015fmas\u0131 hedeflemektedir. ATAP Tiyatro Bulu\u015fmas\u0131 ad\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirilecek bu etkinli\u011fin niteli\u011fi ve i\u00e7eri\u011fi hakk\u0131nda tart\u0131\u015fmalar halen s\u00fcrmektedir. Bu etkinli\u011fin temellerini atmak i\u00e7in, ATAP bile\u015fenleri bulu\u015fman\u0131n ilkini 2006\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirme karar\u0131n\u0131 ald\u0131lar. A\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak at\u00f6lye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131ndan olu\u015fmas\u0131 planlanan bu etkinli\u011fin oda\u011f\u0131nda deneyim aktar\u0131m\u0131 ve teatral birikim olu\u015fturma yat\u0131yor. <\/p align=\"justify\"> \r\n

Teatral alan teknolojik-kapitalist toplumun bask\u0131s\u0131yla, tiyatro yapanlar\u0131n bariz hatalar\u0131yla da beslenerek bir geri \u00e7ekilme ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131r. Teknolojik topluma kar\u015f\u0131 \u00f6nemli direni\u015f noktalar\u0131ndan biri olma potansiyelini bar\u0131nd\u0131ran tiyatronun yeniden yap\u0131lanmas\u0131 ve g\u00fc\u00e7lenmesi kan\u0131mca ya\u015famsald\u0131r. \u0130lk ad\u0131m, k\u0131s\u0131r \u00e7eki\u015fmeleri a\u015farak kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 yard\u0131mla\u015fma temelli birlikler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla deneyim aktar\u0131m\u0131 sa\u011flamak ve teatral birikim olu\u015fturmaktan ge\u00e7er. Ard\u0131ndan tiyatro alan\u0131ndaki t\u0131kan\u0131kl\u0131klar\u0131 a\u015fmak ve kirlenmelere kar\u015f\u0131 koymak m\u00fcmk\u00fcn olabilir. <\/p align=\"justify\"> \r\n

Teatral bir dayan\u0131\u015fma modeli olarak ilk ad\u0131mlar\u0131n\u0131 atan ATAP, Ankara\u2019da tiyatro yapan ve tiyatroyu \u00f6nemseyen b\u00fct\u00fcn topluluklar\u0131 ve tiyatro insanlar\u0131n\u0131 dayan\u0131\u015fmaya davet ediyor. ATAP topluluklar\u0131 At\u00f6lye Oyuncular\u0131, Baraka Oyuncular\u0131, De\u011fi\u015fim At\u00f6lyesi Oyuncular\u0131, Hacettepe \u00dcniversitesi Drama Toplulu\u011fu, ODT\u00dc Oyuncular\u0131, Sa\u011fl\u0131k Emek\u00e7ileri Sendikas\u0131 Tiyatro Toplulu\u011fu, Siyasal Bilgiler Fak\u00fcltesi Tiyatro Toplulu\u011fu, T\u0130YAGAMM, Tiyatro Ayakba\u011f\u0131 ve Yeralt\u0131\u2019ndan olu\u015fuyor. Ayr\u0131ca A.\u00dc. Eczac\u0131l\u0131k Fak\u00fcltesi Tiyatro Toplulu\u011fu ve A.\u00dc. Hukuk Fak\u00fcltesi Tiyatro Toplulu\u011fu ile platform tart\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. <\/p align=\"justify\"> \r\n


\r\n\tSahne Dergisi- Say\u0131 13 (Mart-Nisan 2016)<\/i>\r\n
\t\r\n\t\r\n\t\r\n","category":"i_am_writing","writer":"Hakan Altun","image_dir":"","brosur_name":"","user_id":"0","header_image":"","production_image_td":""}